Všeobecne záväzné nariadenia obce

NázovStavDátum účinnosti
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2024 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrad za poskytované sociálne služby 0 06.05.2024
Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 2/2023 o miestnych daniach 1 15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 3/2023 o  miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 4/2023 o obrade uvítania do života a finančnej podpore pre narodené dieťa 1 15.12.2023
VZN o o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno 1 01.02.2023
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Papradno č. 3/2022 o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno 1 15.12.2022
VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Papradno, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Papradno č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 1 27.04.2021
Dodatok č. 1 Všeobecne záväznému nariadeniu o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Papradno 1 29.09.2020
Všeobecne záväznom nariadení o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Papradno 1 23.07.2020
VZN 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska 1 28.02.2020
Dodatok č.3 k VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 1 01.01.2020
VZN 1/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno 1 18.07.2019
VZN 2/2018 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno 1 25.07.2018
VZN 1/2018 o organizácii miestneho referenda 1 22.06.2018
sadzobník správnych poplatkov 1 08.01.2018
VZN 2/2017 o zrušení Základnej školy, Papradno 312 a jej súčastí, Materskej školy, Papradno 372 a jej súčastí a zriadení Základnej školy s materskou školou, Papradno 312 a jej súčastí 1 14.12.2017
VZN 1/2017 o poskytovaní elektronických služieb 1 11.10.2017
Požiarny poriadok obce Papradno 1 11.10.2017
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Papradno 1 26.04.2017
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Papradno, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejného pohrebiska v obci Papradno 1 15.12.2016
VZN 4/2016 Dodatok k VZN č. 3/2015, ktorým sa objasňujú niektoré pojmy záväznej časti „Územného plánu obce Papradno (ÚPN-O Papradno)“ 1 22.09.2016
VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 1 17.06.2016
VZN 2/2016 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 1 19.05.2016
VZN č. 4/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Papradno 1 16.12.2015
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 1 16.12.2015
VZN č. 3/2015 o záväzných častiach Územného plánu obce 1 07.11.2015
VZN obce Papradno č. 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 1 01.09.2015
VZN č. 2/2015 1 30.06.2015
Dodatok č. 1 k VZN č.5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi platného od 01. 01. 2014 1 21.11.2014
Dodatok č. 1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schváleného uznesením OZ č.8/2012 a platného od 01. 01. 2013 1 21.11.2014
NÁVRH VZN obce Papradno č. 1/2014 o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav v bytoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na podporu sociálneho bývania 1 20.11.2014
VZN obce Papradno č. 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014 1 01.01.2014
VZN obce Papradno č. 4/2013 o poskytovaní prepravnej služby, sume úhrady a spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za prepravnú službu 1 01.10.2013
VZN obce Papradno č. 3/2013 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno 1 01.09.2013
VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 1 01.02.2013
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2013 1 01.01.2013
Dodatok č. 1 k VZN o chove, vodení a držaní psov 1 05.11.2008
VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Papradno, ktoré sú a budú financované z dotácie MVaRR SR a z úveru ŠFRB SR 1 06.06.2008
VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Papradno 1 01.07.2007
Všeobecne záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov 1 05.11.2004

 

  1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
  2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
  3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
  4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
  5. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.
  6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
  7. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
  8. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
  9. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.
  10. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.
dedina roka 2019