Ako vybaviť

Trvalý pobyt - prihlásenie

Občan je povinný predložiť doklady podľa § 3 zákona 253/1998  v znení neskorších predpisov:

  1. platný občiansky preukaz, ak ide o dieťa mladšie ako 18 rokov, predloží zákonný zástupca rodný list dieťaťa, keď nemá občiansky preukaz, tak môže predložiť platný cestovný doklad alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
  2. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve = list vlastníctva - nie starší ako 3 mesiace z katastrálneho úradu
  3. súhlas ostatných spoulvlastníkov budovy s overeným podpisom ak nie je výlučným vlastníkom. Súhlas nemusí byť overený ak spoluvlastníci podpíšu súhlas na prihlasovací lístok pred zamestnancom ohlasovne.

Občana nemožno prihlásiť na trvalý pobyt na hospodársku budovu.

Občan, ktorý má tvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, ohlási túto skutočnosť v mieste trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladaná doba pobytu.

Potvrdenie o pobyte osoby pre vybavenie nového OP, alebo na iné účely je spoplatnené podľa zákona o správnych poplatkoch, a to 5,00 € podľa sadzobníka pre všeobecnú správu, podľa zákona 145/1995, položka 8)

Prechodný pobyt - prihlásenie

Občan je povinný predložiť:

  1. platný občiansky preukaz
  2. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy = list vlastníctva
  3. súhlas ostatných spoluvlastníkov s overeným podpisom. Súhlas nemusí byť overený ak spoluvlastníci podpíšu súhlas na prihlasovací lístok pred zamestnancom ohlasovne.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť, ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

Žiadosť na občanov v súvislosti s pobytom

  1. pri zmene bydliska v rámci obce nahlásiť zmenu na OÚ - potrebné pre evidenciu obyvateľstva
  2. pri zmene rodného čísla (chybne určené, duplicita apod.)
  3. pri skolaudovaní nového rodinného domu, po pridelení súpisného čísla, obecný úrad vyžiada na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Považskej Bystrici (OR PZ), tzv. index domu, aby sa občan mohol nahlásiť na trvalý pobyt do novostavby.
dedina roka 2019