Štatút obce Papradno

Obecné zastupiteľstvo obce Papradno v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento štatút obce Papradno.

I. časť

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Štatút obce Papradno (ďalej len "štatút") upravuje rámcovo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie, právomoci a pôsobnosť orgánov samosprávy obce Papradno (ďalej len "obce"), určuje postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecného zastupiteľstva, metódy a formy práce. Ďalej upravuje základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, rieši tiež širšie vzťahy obce, používanie symbolov obce, spôsob udeľovania čestného občianstva obce Papradno, Ceny obce Papradno a verejného uznania za zásluhy.

Štatút obce Papradno je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

Čl. 2

Postavenie obce Papradno

 1. Obec Papradno je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

 2. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami a organizačnými predpismi obce.

 3. Obec môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

 4. Obec môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov - fyzických aj právnických osôb - pokiaľ bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

 5. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

 6. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Čl. 3

Územie obce Papradno

 1. Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jej katastrálne územie.

 2. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

 3. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev určuje obec nariadením.

Čl. 4

Symboly obce

 1. Obec má právo na vlastné symboly. Symbolmi obce sú:

  1. erb obce,

  2. vlajka obce,

  3. pečať obce.

 2. Právnické osoby zriadené alebo založené mestom, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

 3. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

 4. Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi obce zodpovedá ten, kto ich použil.

 5. Symboly obce nesmú byť použité nevhodne, neprimerane alebo spôsobom, ktorým by sa im prejavovala neúcta.

Čl. 5

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

 2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ust. §3 a §4 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
  Majú právo najmä:

  1. voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,

  2. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),

  3. zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

  4. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,

  5. používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,

  6. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,

  7. požadovať pomoc v čase náhlej núdze,

 3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný:

  1. ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,

  2. podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci

  3. napomáhať udržiavať poriadok v obci,

  4. poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci,

 4. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 5. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto:

  1. má na území obce nehnuteľný majetok, alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,

  2. je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt.

  Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolené a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

Čl. 6

Výkon samosprávy obce

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku.

 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:

  1. orgánmi obce,

  2. hlasovaním obyvateľov obce,

  3. verejným zhromaždením obyvateľov obce.

 3. Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone o obecnom zriadení - najmä v §4 ods.3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 4. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

 5. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia (§6 zákona o obecnom zriadení).

II. časť

Čl. 7

Financovanie obce

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:

  1. príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu),

  2. výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,

  3. podiely na daniach v správe štátu,

  4. výnosy z pokút uložených za priestupky,

  5. iné príjmy.

 2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania.

 3. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť a použiť prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

Čl. 8

Majetok obce

 1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

 2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

 3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanoví inak.

 4. Majetok obce možno použiť najmä pre verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta.

 5. Správa a údržba majetku obce je povinnosťou obce a je financovaná z rozpočtu obce. Obec môže zveriť svoj majetok do správy právnickým osobám a organizáciám zriadených obcou.

 6. Za používanie majetku obce možno vyberať miestne poplatky a verejné dávky podľa osobitných predpisov.

 7. Obec vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce.

 8. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

 9. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné najmä:

  1. udržiavať a užívať majetok obce,

  2. chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

  3. používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

  4. viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

 10. Na zveľaďovanie, rozmnoženie a údržbu majetku obce možno zorganizovať zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 9

Rozpočet obce

 1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

 2. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám.

 3. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce. To isté platí aj o záverečnom účte.

 4. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce, ako aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom overuje audítor.

 5. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

 6. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom príslušného roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

III. časť

Čl. 10

Orgány obce

 1. Orgánmi obce sú:

  1. obecné zastupiteľstvo,

  2. starosta obce.

 2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné kontrolné a poradné orgány.

Čl. 11

Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obyvateľov obce a orgánom samosprávy. Je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 2. Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov.

 3. Pôsobnosť a právomoc obecného zastupiteľstva vymedzuje zákon o obecnom zriadení a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy.

 4. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce v súlade s §11a zákona o obecnom zriadení.

 5. Obecné zastupiteľstvo môže zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti za účelom prerokovania obecných vecí.

 6. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta.

 7. Obecné zastupiteľstvo udeľuje verejné uznania a ceny v zmysle čl. 19 tohoto štatútu.

 8. Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. poslanec OZ je povinný:

  • zložiť sľub na prvom zasadnutí OZ, ktorého sa zúčastní

  • zúčastňovať sa zasadnutí OZ a jeho orgánov do ktorých bol zvolený

  • dodržiavať organizačný a rokovací poriadok

  • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov

  • interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce

  • požadovať od vedúcich právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti

  • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci

  • zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce

  • požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie

  • poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov a svojej činnosti a činnosti OZ

Čl. 12

Starosta

 1. Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

 2. Starosta:

  1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

  2. vykonáva obecnú správu (správu obce),

  3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

  4. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

 3. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom.

 4. Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200.000,- Sk, ak:

  1. poruší nariadenie,

  2. neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

  3. nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

 5. Starosta okrem toho:

  1. uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu (vlajku),

Čl. 13

Zástupca starostu

 1. Na návrh starostu obce volí obecné zastupiteľstvo z radov poslancov obecného zastupiteľstva zástupcu starostu spravidla na celé funkčné obdobie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať a zvoliť nového.

 2. Zástupca starostu je po celé funkčné obdobie členom obecnej rady (ak je v obci zriadená) s hlasom rozhodujúcim. V čase keď zastupuje starostu, zvoláva a vedie obecnú radu.

 3. Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať ustanovuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

Čl. 14

Obecná rada

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

 2. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve.

 3. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Obecná rada plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

 4. Obecná rada sa schádza podľa potreby. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.

Čl. 15

Komisie

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

 2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

 3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 4. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc v oblasti výkonu správy.

 5. Stále komisie obecného zastupiteľstva sú:

  1. komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu,

  2. komisia pre ochranu prírody, ŽP, poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo,

  3. komisia pre činnosť sociálnu, kultúru, šport, mládež a školstvo

  4. komisia finančno – plánovacia.

  Podľa potrieb môže obecné zastupiteľstvo zriadiť ďalšie stále, alebo dočasné komisie, zriadené komisie zrušiť alebo zlučovať.

 6. Komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov. Predsedu komisie a zloženie komisií na návrh starostu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Predsedom komisie je vždy poslanec obecného zastupiteľstva. Tajomník komisie je vždy pracovník obecného úradu.

  Predseda komisie:

  1. riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program zasadnutia,

  2. zostavuje plán činnosti,

  Tajomník komisie:

  1. spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,

  2. zabezpečuje prípravu programu zasadnutia komisie,

 7. Komisie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené najmä:

  1. v rámci poradnej funkcie:

   • vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným orgánmi obce, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým pre obec - investičným zámerom,

  2. v rámci iniciatívnej funkcie:

   • vypracúvajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce,

   • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnej rade, ktorá je povinná sa nimi zaoberať,

  3. v rámci kontrolnej funkcie:

   • kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady

 8. Komisie sa schádzajú podľa potreby, komisie špecifikované v čl. 15 ods. 5 tohoto štatútu najmenej raz za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a prijímania uznesení si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

Čl. 16

Hlavný kontrolór

 1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohoto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

 2. Kompetencie a pôsobnosť hlavného kontrolóra sú vymedzené v zákone o obecnom zriadení (§ 18) a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 3. Hlavný kontrolór najmä:

  1. vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,

  2. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,

  3. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,

  4. predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

  5. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,

  6. zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným,

  7. vybavuje sťažnosti, oznámenia a podnety občanov.

Čl. 17

Dobrovoľný obecný hasičský zbor

 1. V obci je zriadená jednotka dobrovoľného hasičského zboru, ktorej kompetencie, štruktúra a úlohy sú obsiahnuté v Požiarnom poriadku obce Papradno.

Čl. 18

Obecný úrad

 1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

 2. Obecný úrad najmä:

  1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností obce a komisií,

  2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a obecnej rady,

  3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,

  4. vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

 3. Prácu obecného úradu organizuje starosta. Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

 4. Prednosta obecného úradu je pracovníkom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 5. Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

IV. časť

Čestné občianstvo obce, ceny a uznania

Čl. 19

 1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

  1. čestné občianstvo obce Papradno,

  2. cenu obce Papradno.

  Návrhy na udelenie ocenení posudzuje komisia, ktorej členov menuje starosta po ich zvolení v obecnom zastupiteľstve. Podrobnosti o udeľovaní ocenení upraví obecné zastupiteľstvo osobitným vykonávacím predpisom.

 2. Starosta môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

  1. cenu starostu,

  2. verejné uznanie za zásluhy.

  Podrobnosti o udeľovaní ocenení upraví starosta osobitným vykonávacím predpisom.

Čl. 19a

Čestné občianstvo

 1. Ocenenie čestný občan obce Papradno možno udeliť osobám, ktoré:

  1. sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie dobrého mena vo svete,

  2. sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj Slovenskej republiky,

  3. obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi v oblasti vedy, kultúry, športu a vzdelania,

  4. sa významnou mierou zaslúžili o porozumenie a spoluprácu medzi ľuďmi a národmi,

  5. s nasadením vlastného života zachránili ľudské životy,

  6. nezištne venovali svoje úsilie, celoživotnú prácu v prospech charitatívnej a humanitnej pomoci ľuďom v núdzi.

 2. čestné občianstvo možno udeliť iba občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci. Na udelenie čestného občianstva môže byť navrhnutá každá bezúhonná osoba žijúca v Slovenskej republike alebo v zahraničí, ak spĺňa podmienky bodu 1.

 3. Návrhy na udelenie alebo odňatie ocenenia môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať starosta, poslanci obecného zastupiteľstva, občania obce prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva.

 4. Ocenenie môže obecné zastupiteľstvo ocenenému odňať. O udelení alebo odňatí tohoto ocenenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5-vou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

 5. O udelení ocenenia - titulu čestný občan obce Papradno - sa vydáva listina opatrená pečaťou obce, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

 6. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Pamätnej knihy obce Papradno.

Čl. 19b

Cena obce Papradno

 1. Cenu obce Papradno udeľuje obecné zastupiteľstvo osobám a kolektívom, ktoré sa dlhodobo významným spôsobom pričiňujú o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí.

 2. Návrh na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, orgány obecného zastupiteľstva, občianske združenia, občania obce prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva.

 3. O udelení ocenenia sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta a je opatrená pečaťou obce. Ak je poctený cudzí štátny príslušník, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že druhé jej vyhotovenie je v niektorom svetovom jazyku.

 4. Cena obce sa odovzdá slávnostným spôsobom. Ocenená osoba alebo kolektív sa zapisujú do Pamätnej knihy obce Papradno.

 5. Cena obce je finančne dotovaná sumou 5.000,- Sk.

Čl. 19c

Verejné uznanie za zásluhy a Cena starostu

 1. Starosta obce môže udeliť verejné uznanie alebo cenu starostu osobám alebo kolektívom za:

  1. za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,

  2. činnosť, ktorá významným spôsobom ovplyvnila hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí,

  3. záchranu ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

 2. Návrhy na udelenie ocenenia môžu starostovi predkladať poslanci obecného zastupiteľstva, orgány obecného zastupiteľstva, občianske združenia, spoločenské organizácie alebo občania.

 3. Verejné uznanie za zásluhy udeľuje starosta slávnostným spôsobom odovzdaním listiny opatrenej jeho podpisom a pečaťou obce. Ocenený sa zapíše do Pamätnej knihy obce.

Čl. 20

Kronika obce

 1. Kronika obce Papradno sa vedie v úradnom jazyku.

 2. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o jej rozvoj a prospech.

 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

 4. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 5. Text jednotlivých zápisov za príslušný rok je kronikár obce povinný predložiť obecnému zastupiteľstvu na posúdenie a schválenie najneskôr do konca apríla nasledujúceho roka. Do dvoch mesiacov od schválenia zápisov je kronikár povinný zabezpečiť prepis kronikárskych zápisov do kroniky obce. Schválené kronikárske zápisy podpisuje starosta obce.

V. časť

Čl. 21

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

 2. Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 3. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

 4. Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

 5. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov
  živelnej pohromy a havárií prostredníctvom dobrovoľného obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

VI. časť

Čl. 22

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Ďalšie skutočnosti a podrobnosti neupravené týmto štatútom sa riadia ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 2. Štatút obce, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

 3. Týmto štatútom sa ruší Organizačný poriadok obecného zastupiteľstva obce Papradno schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 1/1992.

 4. Týmto štatútom nie sú dotknuté počty členov obecného zastupiteľstva, počty a zloženie členov obecnej rady, orgány a komisie obecného zastupiteľstva, ktoré platia pre volebné obdobie 1998 – 2002.

 5. Štatút obce bol schválený dňa 28.06.2002, uznesením č. 4/02.

 6. Štatút obce Papradno nadobúda účinnosť od 01.07.2002.
Štefan Hatajčík

starosta obce

Štatút obce na stiahnutie (PDF, 79kB)

  

dedina roka 2019