Tlačivá

Vzory tlačív, ktoré sa používajú pri komunikácii s obecným úradom. Tlačivá sú pripravené na stiahnutie vo formátoch:

  • DOC - formát súborov pre Microsoft Word
  • ODT - otvorený formát textových súborov, spĺňajúci podmienky na poskytované dokumenty verejnej správy podľa výnosu MF SR

Hrobové miesta

Splnomocnenie

Stiahnuť [DOCX, 11,80 kB]

Ostatné tlačivá

Ohlásenie k poplatku za komunálny odpad

Stiahnuť [DOC, 71,50 kB]

Stiahnuť [ODT, 16,25 kB]

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Stiahnuť [ODT, 21,74 kB]

Stiahnuť [DOC, 42,00 kB]

Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja o spotrebe paliva za rok

Stiahnuť [DOC, 28,50 kB]

Stiahnuť [DOC, 28,50 kB]

Prehlásenie stavebného dozora

Stiahnuť [PDF, 254,90 kB]

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Stiahnuť [PDF, 4 191,75 kB]

Tlačivo-povolenie na odber podzemných vôd

Stiahnuť [DOCX, 14,88 kB]

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Vzory tlačív sú dostupné na stránke Ministerstva financií SR

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/dan_z_nehnutelnosti/17-dp-md.pdf

Žiadosť na výrub stromov

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Stiahnuť [ODT, 20,54 kB]

Stiahnuť [DOC, 17,00 kB]

Žiadosť o pridelenie súpisového čísla

Stiahnuť [DOC, 28,00 kB]

Stiahnuť [ODT, 17,00 kB]

žiadosť o stavebné povolenie

Stiahnuť [PDF, 455,68 kB]

Stavebné konanie

Malý zdroj znečistenia

Žiadosť o stanovisko k využitiu malého zdroja znečisťujúcich látok v súlade s § 22 ods.1 zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov.

Stiahnuť [DOC, 26,50 kB]

Stiahnuť [DOC, 26,50 kB]

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. z 11. 12. 2000, s účinnosťou od 1. januára 2001, ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona.

Stiahnuť [ODT, 21,33 kB]

Stiahnuť [DOC, 37,50 kB]

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. MŽP SR č. 53/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stiahnuť [ODT, 18,21 kB]

Stiahnuť [DOC, 30,50 kB]

Žiadosť o inžiniersku prípojku

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na prípojku.

Stiahnuť [ODT, 19,42 kB]

Stiahnuť [DOC, 25,50 kB]

Žiadosť o rozkopávkové povolenie miestnej komunikácie

Stiahnuť [DOC, 32,50 kB]

Stiahnuť [ODT, 24,96 kB]

Žiadosť o stavebné povolenie na studňu

Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu- studňu, pre fyzickú osobu.

Stiahnuť [ODT, 15,37 kB]

Stiahnuť [DOC, 25,50 kB]

Žiadosť o stavebné povolenie-word

Stiahnuť [RTF, 66,67 kB]

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu - studňu pre fyzickú osobu

Stiahnuť [DOC, 30,00 kB]

Stiahnuť [ODT, 16,47 kB]

dedina roka 2019