VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Papradno, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Papradno č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Stav: platný | Dátum účinnosti: 27.04.2021 |

Stiahnuť [PDF - 334,93 kB]

dedina roka 2019