Dodatok č. 1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schváleného uznesením OZ č.8/2012 a platného od 01. 01. 2013

Stav: platný | Dátum účinnosti: 21.11.2014 |

Stiahnuť [PDF - 78,57 kB]

dedina roka 2019