Symboly obce

  1. Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.
  2. Právo na vlastné symboly má aj časť obce. Ustanovenia tohto zákona o používaní symbolov obce sa rovnako vzťahujú aj na časť obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu.
  3. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
  4. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
  5. Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky.

Erb

Erb

Symbol obce – erb a zástava sú od roku 2002 zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky. Erb je v podobe štítu, kde na červenom podklade stojí baran v striebornom zbroji. Návrh erbu s baranom vychádza z najstarších pečatidiel z obdobia prelomu 16. a 17. storocia. Pozoruhodný a jedinečný je na baranovi jeho tvar rohov.

Vlajka

Vlajka pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách, červenej, bielej, žltej, červenej a bielej. Je obdĺžniková, ukončená troma cípmi – zástrihmi.

Pečať

Obec takéto pečatidlo používala ešte v rokoch 1844 – 1870. Na novších pečatidlách je už zobrazená ovca. V bývalej trenčianskej stolici používalo na pečatidle barana iba Papradno.

Erbová listina

Zápis v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou P-165/02

dedina roka 2019