Noviny obce - Polazník

XXI. ročník - 2023

Archív

Redakčná rada:

Náklad: 1100 výtlačkov

Registračné číslo: EV 3232/09

dedina roka 2019