Rímskokatolícka farnosť

Dominantnou stavbou v obci je zaiste rímskokatolícky kostol, zasvätený sv. Ondrejovi. Je to jednoloďový kostol, postavený v neskoro-barokovom slohu v roku 1792.

V Papradne bol už predtým drevený kostolík postavený okolo roku 1700, ktorý stál asi v prvej štvrtine dnešného cintorína. Tento však v roku 1766 zhorel. Ostal po ňom jeden zvon. Je pravdepodobné, že ich viac ani nebolo. Na zvone je nápis: „Neo nata et dicata sancto Andrae apostolo in usum Ecclesiae Papradnensis Anno 1711“. Obec v tom čase patrila pod Bytču a naši občania, vracajúci sa domov, okrem potrebného nákupu nosili alebo vozili aj tehlu na nový kostol.

Farníci, teda obyvatelia Papradna a Brvnišťa, sa živili predovšetkým z poľnohospodárskych produktov a chovom dobytka. K peniazom sa dostali len odpredajom dopestovaných produktov. Aj napriek týmto veľkým ťažkostiam si zaistili výstavbu nového murovaného kostola v roku 1792. Posvätený bol v roku 1795. Je až neuveriteľné, že pri ich sociálnych podmienkach za necelých 30 rokov toto veriaci dokázali. Medzitým boli zakúpené ďalšie zvony, ktoré ale boli v roku 1916 odvezené pre vojenské účely. Preto ostal len ten jeden najstarší. Po prvej svetovej vojne za finančnej pomoci amerických rodákov boli zakúpené dva zvony: jeden nesie meno sv. Ondrej (1921) a druhý sv. Cyril a Metod (1922).

V roku 1939 prišiel na faru nový, mladý kaplán Ján Gašinec, rodák z Rudinskej na Kysuciach. Neskôr sa stal administrátorom, farárom a dekanom. Bol to veľký diplomat. Ak si zaumienil získať niečo pre kostol alebo i pre obec, dokázal získať všetkých oponentov. Dal obnoviť celú fasádu kostola. Predtým bol omietnutý a obielený vápnom. Eternitovú strechu i vežu dal pokryť hliníkovým plechom. Kamennú dlažbu v kostole dal prekryť keramickými dlaždicami. V celom kostole bola prevedená elektrická inštalácia a zavedený elektrický prúd. Bol zakúpený nový veľkolepý organ a obnovená maľovka v kostole. Pre kostol boli zakúpené ďalšie tri zvony: Ján XXIII. z roku 1963, Pax z roku 1966 a sv. Peter a Pavol z roku 1971.

Ak spomenieme postavenie domu smútku v Papradne, nového kostola v Brvništi, novú faru v Papradne, oplotenie kostola a fary, dá sa povedať, že vdp. dekan Ján Gašinec, ktorý zomrel v Papradne v roku 1993, urobil pre farnosť viac než veľa. Pritom nezabudol na potreby obce Papradno a Brvnište. Všemožne nabádal občanov, aby pomáhali pri výstavbe kultúrnych zariadení, škôl a predškolských zariadení.

Pred hlavným vchodom do kostola je po ľavej strane socha sv. Jána Nepomuckého. Po jeho stranách sú dvaja anjeli. Socha je z 18. storočia. Po pravej strane je kríž z roku 1911, postavený z milodarov amerických farníkov. Do kostola sú štyri vchody: hlavný zo západnej, vedľajšie zo severnej a južnej a ešte jeden z južnej cez sakristiu.

Pri vchádzaní hlavným vchodom cez silné dvojkrídlové dvere, nedávno vyhotovené podľa vzoru starých dubových, sa dostávame do predsiene, ktorú domáci volajú „žebrovňa“. Ako vznikol tento názov, sú dve verzie. Jedna hovorí, že sa v tejto miestnosti zdržiavali žobráci. Iná verzia hovorí, že v tejto miestnosti sa určitý čas museli zdržiavať veľkí hriešnici. Boli to vraj slobodné matky, krivoprisahajúci svedkovia a iní. V predsieni bola za pôsobenia kaplána Antona Dubovického vytvorená lurdská jaskyňa so sochou Panny Márie. Na pravej strane pri dverách sú schody vedúce na chór a vežu k hodinám a zvonom. Predsieň od hlavnej lode kostola oddeľujú čiastočne presklenné dvere.

V hlavnej lodi pod chórom sú umiestnené spovednice; po ľavej strane je socha sv. Antona s Ježiškom na rukách a socha sv. Terezky Ježiškovej; po pravej strane veľká socha Sedembolestnej Panny Márie.

V hlavnej lodi sú po pravej i ľavej strane dubové lavice. Na stenách sú obrazy krížovej cesty. Vpredu sú dva bočné oltáre. Na ľavej strane je na oltári Nepoškvrnené srdce Panny Márie. Pod oltárom je Boží hrob, ktorý býva otvorený na Veľký piatok a Bielu sobotu. Na tomto mieste bývajú umiestnené aj jasličky počas Vianoc. Na pravom bočnom oltári je socha Božského Srdca Ježišovho.

Presbytérium je od hlavnej lode oddelené nízkym kovovým ozdobným zábradlím. Za ním vľavo je kazateľnica a nad ňou baldachýn so sochou sv. Vendelína, patróna stáda a úrody.

Po pravej strane je neskoro-baroková kamenná krstiteľnica z 18. storočia s drevenou plastikou sv. Jána Krstiteľa a Ježiša Krista v Jordáne a vchod do sakristie. Na hlavnom oltári je v strede socha sv. Ondreja, patróna farnosti, a sochy sv. Jozefa a sv. Františka z Assisi. Úplne navrchu hlavného oltára je malá socha Panny Márie s Ježiškom. Pri bohostánku sú sochy dvoch anjelov a na celom oltári veľký počet elektrických žiaroviek, ktoré bývajú rozosvietené pri slávnostných príležitostiach. Na pravej strane je po obnove umiestnený obraz sv. Ondreja maľovaný na drevo a pochádzajúci zo starého kostolíka.

Dnešná maľovka kostola pochádza z roku 1928 od akademického maliara Jozefa Škorvánka, rodáka z Veľkej Bytče. Nad presbytériom je obraz Najsvätejšej Trojice, po bokoch a strede klaňajúci sa traja anjeli a štyria evanjelisti. Na bočný stenách sú obrazy Zvestovanie Panny Márie a na opačnej strane neposlušnosť našich prarodičov – vyhnanie Adama a Evy z raja.

Nad vchodom do presbytéria je nápis: Pán môj a Boh môj. Na klenbe je veľký obraz znázorňujúci sv. Ondreja pred umučením. V strede klenby je výjav svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika na Skalke pri Trenčíne, s trenčianskym hradom v pozadí. Oproti je znázornený akoby príchod sv. Cyrila a Metoda, prinášajúcich medzi náš ľud nové učenie, čo znázorňujú prevrátené pohanské modly pri nohách; v pozadí vidno kostol našej farnosti. Nad chórom je namaľovaný obraz znázorňujúci Petra, kľačiaceho po bohatom úlovku rýb pred Pánom, ktorý mu hovorí, že namiesto rýb budú loviť ľudí. Tento obraz vlastne znázorňuje povolanie sv. Petra a sv. Ondreja za apoštolov.

Po smrti vdp. Jána Gašinca bol určitý čas správcom farnosti Alexander Staník, ktorý požehnal dom smútku v Papradne. Za jeho účinkovania sa uskutočnila aj posviacka nového kostola v Brvništi, ktorú vykonal Ján Chryzostom kardinál Korec, nitriansky biskup.

Po niekoľkých rokoch sa stal správcom farnosti vdp. ThDr. Peter Klech, rodák z Beckova. Tento kňaz bol pokračovateľom pána dekana Gašinca. Nový pán farár po niekoľkých opravách starých vežových hodín zakúpil nové elektrické hodiny. Dal pred hlavným vchodom do kostola urobiť prístrešok, obnovil oplotenie a nechal položiť nové dlaždice okolo kostola, dal prestriekať vonkajšiu fasádu kostola. Tiež dal prerobiť vykurovanie kostola v Brvništi.

Po ňom spravoval našu farnosť farár Jozef Hlinka. A od roku 2019 je správcom farnosti Martin Hruška.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Papradno

Adresa farského úradu:
Rímskokatolícky farský úrad
018 13 Papradno č. 1085

Tel.: 042 439 33 56
E-mail: papradno@fara.sk
Web: www.papradno.fara.sk

dedina roka 2019