Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo obce Papradno sa riadi Všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Poplatky za komunálny odpad sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení obce Papradno o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Papradno.

Sadzba poplatku je:

 1. pre poplatníka s trvalým alebo prechodným pobytom v obci - 25,00 €/os/rok
 2. pre poplatníka bez trvalého alebo prechodného pobytu v obci, ale vlastniaceho nehnuteľnosť v obci - 25,00 €/nehnuteľnosť/rok
 3. pre poplatníkov zapojených cez obecný zvoz TKO - 50,00 €/1 110l nádoba/rok

Do zberných nádob na komunálny odpad je zakázené odkladať:

 • biologicky rozložiteľný odpad z domácností, lístie, tráva
 • železný šrot
 • drevo, piliny a hobliny, orezané konáre zo stromov, nábytok
 • plastové fľaše a plasty
 • drobný stavebný odpad (tehly, kvádre, omietky)
 • elektrospotrebiče, autobatérie
 • sklo
 • papier
 • nebezpečné odpady (tuky, oleje, mazivá a ostatné ropné produkty, prípadne nimi znečistené odpady)

Úroveň vytriedenia na aktuálny rok (2023) za rok 2022 je 51,81 %, čo predstavuje sadzbu zákonného poplatku 15 €/t za odpad uložený na skládku odpadu. Výpočet je sprístupnený TU.

ZBERNÝ DVOR PAPRADNO - OTVÁRACIE HODINY

ZIMNÉ OBDOBIE (od novembra do marca)

PONDELOK                   8.00 - 15.00

UTOROK                       8.00 - 15.00

STREDA                       8.00 - 15.00

ŠTVRTOK                      8.00 - 15.00

PIATOK                        8.00 - 15.00

SOBOTA                        8.00 - 13.00

LETNÉ OBDOBIE (od apríla do októbra)

PONDELOK                   zatvorené                    15.00 – 17.30

UTOROK                       8.00 - 13.00                15.00 – 17.30

STREDA                       8.00 - 13.00                15.00 – 17.30

ŠTVRTOK                      8.00 - 13.00                15.00 – 17.30

PIATOK                        8.00 - 13.00                15.00 – 17.30

 

SOBOTA                       8.00 - 13.00

 

Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovaniaza rok 2022:


 

 

 

 

Zaujímavé informácie, ako jednoducho ochrániť životné prostredie v obci:

Kompostovanie - návody a tipy

Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami!

Odpadom sa dá predchádzať

Využitie bioodpadu vo vašej záhrade

Papier

Zber zabezpečuje Základná škola Papradno.

Nezbiera sa
 • papier znečistený potravinami, olejom a ropnými produktmi
 • použité jednorazové plienky, použité papierové utierky

Plasty

Odovzdávanie vriec na zbernom dvore za obecným úradom.

Zbiera sa
 • PET fľaše z minerálnych vôd a vína
 • igelity a igelitové tašky
 • fľaše z octu a potravinárskych olejov
 • plastové obaly z drogérie
Nezbiera sa
 • tvrdený plast (plastové stoličky, plastové žalúzie, plastové bedne, ...)
 • plastové obaly z jogurtov, nátierok, ...
 • obaly z motorových olejov

Kovy

Zberné miesto - veľkoobjemové kontajnery za základnou školou.

Elektroodpad

Elektroodpad je možné priniesť na zberný dvor za obecným úradom.

Zbiera sa
 • chladničky
 • práčky
 • televízory

Drobný elektroodpad

Na prízemí budovy obecného úradu sa nachádza zberná nádoba na drobný elektroodpad.

Zbiera sa

Zberná nádoba je určená na zber drobných elektrozariadení s maximálnym rozmerom 27x28 cm:

 • telefóny a príslušenstvo
 • kalkulačky
 • herné konzoly
 • prehrávače, rekordéry
 • ovládače
 • počítačové príslušenstvo
 • nabíjačky
 • kancelárska technika
 • fotoaparáty a videokamery

Batérie a akumulátory je potrebné vhadzovať do boxu vo vrchnej časti zbernej nádoby.

Nezbiera sa
 • úsporné žiarovky a žiarivky

Sklo

Zberné nádoby na číre a farebné sklo rozmiestnené po obci.

Zbiera sa
 • sklenené nevratné fľaše z nápojov, minerálok, jedlých olejov, zaváranín
 • tabuľové sklo
 • črepiny zo sklenených rozbitých nádob
 • črepiny z vratných sklenených nádob

Nádoby musia byť zbavené nečistôt a iných nesklených materiálov.

Nezbiera sa
 • porcelán
 • keramika
 • autosklo
 • zrkadlá
 • TV obrazovky
 • sklo s drôteným výpletom
 • osvetľovacia technika - žiarovky, žiarivky

Biologicky rozložiteľný materiál

Biologicky rozložiteľný odpad z domácností, lístie, trávu treba likvidovať kompostovaním.

Drevnú hmotu, orezané konáre treba spracovať štiepkovačom a uložiť na kompost.

dedina roka 2019