Zdravotná a sociálna starostlivosť

Zdravotné stredisko

Lekársku starostlivosť zaisťujú v zdravotnom stredisku obvodní lekári, detská a zubná lekárka. Súčasťou budovy je lekáreň a dom dôchodcov - DSS.

Domov dôchodcov - domov sociálnych služieb

História

Dom dôchodcov v Papradne vznikol rekonštrukciou Obvodného zdravotného strediska (ďalej OZS), ktoré poskytovalo zdravotnú starostlivosť občanom spádových obcí Papradňanskej doliny (Papradno, Brvnište, Stupné, Jasenica, Podvažie). So stavbou OZS, ktoré je postavené na nižnom konci obce – časť Luhy- sa začalo v roku 1968 a do prevádzky bolo odovzdané v roku 1972.

OZS tvorí trojtraktová budova: hlavná dvojpodlažná na ploche 410 m2 a dve bočné krídla plochy po 299 m2. V priestoroch hlavnej budovy ordinovali 2 obvodní lekári, zubná a ženská lekárka. V pravom jednopodlažnom krídle bola umiestnená lekáreň a prevádzková časť - kotolňa, rozvodňa, garáž a sklady. V ľavom jednopodlažnom krídle ordinovala detská lekárka.

V januári 1996 sa na podnet obecného zastupiteľstva obce Papradno a obvodného lekára MUDr. Jána Gabriša začalo uvažovať o rekonštrukcii OZS s využitím priestorov pre zriadenie Domova dôchodcov aj s prihliadnutím na to, že Papradno je obec prestárla.

Boli zvolané jednania s Okresným úradom Považská Bystrica, MZ SR, MPSVaR SR a NsP Pov. Bystrica o bezodplatnom prevode OZS do majetku obce.

Po bezodplatnom prevedení OZS do majetku obec zrealizovala vlastnými finančnými prostriedkami s prispením občanov Papradna a verejnoprospešných pracovníkov rekonštrukciu OZS tak, že v ľavom krídle sú umiestnené ambulancie - pre 2 obvodných lekárov, detská a zubná lekárka. V pravom krídle trakte (časti) je lekáreň, kotolňa, priestory pre DD: sklady, garáž, práčovňa, sušiareň a mangľovňa, údržbárska dielňa. V strednej dvojpodlažnej budove je ubytovacia časť pre klientov, kuchyňa a administratíva.

Obec po dohode s Krajským úradom Trenčín dala do bezplatného nájmu spomínané priestory pre DD aj s priľahlým pozemkom – záhradou do správy KÚ TN a ten ku dňu 1.11. 1997 zriadil zariadenie sociálnej starostlivosti – Domov dôchodcov Papradno ako rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. Po vybavení priestorov vnútorným zariadením bol Domov dôchodcov dňa 30.4.1998 uvedený do prevádzky.

K 1.6.2002 bol Domov dôchodcov Papradno pretransformovaný na Domov dôchodcov – domov sociálnych služieb Papradno (DD-DSS). Predmetom činnosti DD-DSS je poskytovanie celoročnej starostlivosti, t.j. bývanie, stravovanie, zaopatrenie, predovšetkým starým občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie starobného dôchodku a ktorí pre trvalé zmeny zdravotného stavu, duševné poruchy a poruchy správania potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť členovia ich rodiny, ani opatrovateľská služba, alebo iné služby sociálnej pomoci. DD-DSS je určený tiež pre starých občanov, ktorú toto umiestnenie nevyhnutne potrebujú z iných vážnych dôvodov. Na základe zákona NR SR č. 416/2001 Zb. z. prešla zriaďovateľská pôsobnosť z krajského úradu na vyšší územný celok a DD-DSS je od 1.7.2002 rozpočtovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pri vzniku DD bola kapacita zariadenia 20 klientov, v súčasnosti máme kapacitu 25 klientov a chceme ju zvýšiť na 28 klientov.

Klienti sú ubytovaní v jednoposteľových a dvojposteľových izbách. Majú k dispozícii priestrannú jedáleň, spoločenskú miestnosť s televízorom, videom a rádiom a na trávenia voľného času a odpočinku aj veľkú záhradu, kde sme pomocou sponzorov postavili drevený altánok so záhradným krbom.

Od otvorenia domova dôchodcov sme rekonštruovali kotolňu na tuhé palivo na kotolňu plynovú, bola opravená strecha na hospodárskej budove a na hlavnej bola rozsiahla rekonštrukcia, plochú strechu nahradila strecha sedlová so sklonom 15ْ. Priestory prízemia boli v roku 2004 a 2005 rozšírené, a tým sa vytvorili dve izby, zväčšila sa spoločenská časť budovy, ako aj jedáleň a príručný sklad.

Od decembra 2004 máme podaný europrojekt na výmenu okien a zateplenie budovy.

Stále je čo zlepšovať, zveľaďovať. Nedostatok finančných prostriedkov sa snažíme riešiť sponzorsky alebo podávame žiadosť o dotácie, napr. na MPSVaR SR – dotácie z lotérií.

Postup pri umiestnení do DD-DSS:

  • vyplnenie a zaslanie žiadosti (žiadosť obsahuje: predpísané tlačivo, tlačivo na vyjadrenie obvodného lekára v zdravotnom stave pred umiestnením do DD-DSS, potvrdenie o výške dôchodku)
  • po obdržaní žiadosti zamestnanci DD-DSS vykonávajú osobnú návštevu (tzv. sociálny prieskum)
  • následne zaradenie žiadateľa do poradovníka, resp. umiestnenie v prípade voľného miesta)

Žiadosti o umiestnenie si môžete prevziať osobne v kancelárii DD-DSS (p. Ušiaková, Lališová) alebo na Obecnom úrade v Papradne u p. Lýdie Lališovej.

Dom Dôchodcov
Dom sociálnych služieb
018 13 Papradno č. 12

tel: 042 / 439 35 79, 042 / 426 17 53
fax: 042 / 439 35 79

e-mail:  viera.lalisova@ddpap.tsk.sk, emilia.samajova@ddpap.tsk.sk

www: css.papradno.sk

Opatrovateľská služba