Zdravotná a sociálna starostlivosť

Zdravotné stredisko

Lekársku starostlivosť zaisťujú v zdravotnom stredisku obvodní lekári, detská a zubná lekárka. Súčasťou budovy je lekáreň a centrum sociálnych služieb.

Centrum sociálnych služieb Obce Papradno

Centrum sociálnych služieb Obce Papradno je organizácia – sociálne zariadenie poskytujúce sociálne služby svojim klientom. Je zariadením s celoročným pobytom pre občanov v dôchodkovom veku a pre zdravotne ťažko postihnutých občanov.  Svoje služby poskytuje v zariadení pre seniorov ( ZpS ) a špecializovanom zariadení ( ŠZ ).

MOTTO:                      Nie je dôležité to, čo robíme,

ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme.

Robme malé veci s veľkou láskou.

( Bl. Matka Terezia )

 

Zriaďovateľ: Obec Papradno

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Obce Papradno

( ďalej len CSS Papradno  )

Sídlo organizácie:        018 13   Papradno č. 12

Forma hospodárenia:  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

I Č O :                          42378389

Obec Papradno sa nachádza v regióne Považie, 16 km od Považskej Bystrice smerom na Bytču ( po starej ceste – E50 ) v podhorskej obci Papradno.

 

Obec Papradno je poslednou obcou papradnianskej doliny a budova CSS Obce Papradno je 100 m po pravej strane hlavnej cesty od začiatku obce.

História

Domov dôchodcov Papradno, v súčasnosti  Centrum sociálnych služieb Obce Papradno, 018 13 Papradno č.12, vznikol rekonštrukciou Obvodného zdravotného strediska Papradno, ktoré poskytovalo zdravotnú starostlivosť občanom spádových obcí Papradnianskej doliny (Papradno, Brvnište, Stupné, Jasenica, Podvažie ). So stavbou Obvodného zdravotného strediska  (ďalej len OZS ), ktoré je postavené na nižnom konci obce v časti Luhy, sa začalo v roku 1968 a do prevádzky bolo odovzdané v roku 1972.

OZS tvorila trojtraktová budova: hlavná dvojpodlažná časť s plochou 410 m2 a dve bočné krídla, každé z nich s plochou 299 m2.

V priestoroch hlavnej budovy na prízemí ordinovali dvaja obvodní lekári, na poschodí boli dve zubné ambulancie a jedna gynekologická ambulancia. V pravom jednopodlažnom krídle sa nachádzala lekáreň a prevádzková časť budovy – kotolňa, rozvodňa, garáž a sklady. V ľavom jednopodlažnom krídle ordinovala  detská lekárka.

Priestory budovy neboli plne a účelne využité, a preto v januári 1996 sa na podnet Obecného zastupiteľstva obce Papradno a obvodného lekára MUDr. Jána Gabriša začalo vážne uvažovať o rekonštrukcii OZS s využitím jeho priestorov pre zriadenie domova dôchodcov. Táto alternatíva sa javila ako najrozumnejšie riešenie, pretože Papradno malo i má v súčasnosti veľa prestárlych obyvateľov, ktorí sú odkázaní na celodennú starostlivosť.

Po jednaniach s Okresným úradom Považská Bystrica, MZ SR, MPSVaR SR a NsP Považská Bystrica o bezodplatnom prevode OZS do majetku obce sa toto stalo skutočnosťou v tom istom kalendárnom roku.

Rekonštrukciu OZS zrealizovala obec pomocou vlastných finančných prostriedkov s prispením občanov Papradna a verejnoprospešných pracovníkov tak, že v ľavom krídle boli umiestnené ambulancie dvoch obvodných lekárov, ženská, detská a zubná ambulancia. V pravom krídle je lekáreň, kotolňa a priestory pre DD: sklady, garáž, práčovňa, sušiareň

a  údržbárska  dielňa. V strednej dvojpodlažnej budove je zriadená ubytovacia časť pre klientov, kuchyňa a administratívne priestory.

Obec po dohode s Krajským úradom Trenčín dala do bezplatného nájmu spomínané priestory pre DD aj s priľahlým pozemkom – záhradou Krajskému úradu Trenčín, ktorý ku dňu 01.11.1997 zriadil v odovzdaných priestoroch zariadenie sociálnej starostlivosti Domov dôchodcov Papradno ako rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. Po zariadení vnútorných priestorov bol  Domov dôchodcov  dňa 30.04.1998 uvedený do prevádzky. Počas svojej existencie prešlo zariadenie mnohými organizačnými zmenami.

K 01.06.2002 bol Domov dôchodcov Papradno pretransformovaný na Domov dôchodcov – domov sociálnych služieb Papradno ( DD-DSS ).

Na základe zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. prešla zriaďovateľská pôsobnosť z krajského úradu na vyšší  územný celok a  DD-DSS Papradno sa od 01.07.2002  stal rozpočtovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V zmysle nového zákona o sociálnych službách (  NR SR č. 448/2008 Z. z. , § 66 ) bolo naše zariadenie v roku 2009 zapísané do registra poskytovateľov sociálnych služieb a pri tomto zápise bol zmenený aj názov organizácie na Centrum sociálnych služieb – JAVORNÍK so sídlom v Papradne ( skratka CSS – JAVORNÍK ).

Pri vzniku zariadenia v roku 1997 bola jeho kapacita 20 klientov. Rekonštrukciou nevyužitej veľkej spoločenskej miestnosti na poschodí a prístavbou prízemia sa kapacita zvýšila na 27 klientov, z toho 20 klientov bolo v časti Domova sociálnych služieb (DSS) a 7 klientov v časti Zariadenie pre seniorov (ZpS).

Od otvorenia zariadenia v roku 1998 sa uskutočnilo niekoľko väčších opráv a rekonštrukcií:

- kotolňa na tuhé palivo bola zrekonštruovaná na plynovú kotolňu,

- na hlavnej budove sa urobila rozsiahla rekonštrukcia strechy – plochá strecha bola nahradená strechou sedlovou so sklonom 15 stupňov,

- v roku 2004 a 2005 boli priestory prízemia rozšírené. Prístavbou sa vytvorili dve izby pre klientov a zväčšila sa spoločenská časť pre klientov,

- v priestoroch záhrady bol postavený drevený altánok s kozubom slúžiaci pre oddych klientov,

- v roku 2009 bola v schodiskovom priestore zriadená zvislá plošina pre klientov, ktorá plní funkciu výťahu, čím sa dosiahla bezbariérovosť zariadenia,

- v roku 2010 za pomoci finančných príspevkov sponzorov a obce Papradno sa vymenilo 50 kusov skorodovaných oceľových okien za okná plastové,

- v roku 2013 bola výmena okien dokončená. Zostávajúcich 54 kusov okien sa podarilo vymeniť opäť vďaka  finančnej podpore sponzorov a TSK, ktorý prispel čiastkou  5 000,- €.

Koncom roka 2014 dal TSK návrh zrušiť CSS- JAVORNÍK. Po rokovaniach medzi TSK a obcou Papradno rozhodlo vtedajšie obecné zastupiteľstvo na čele so starostom Ing. Romanom Španihelom zachovať zariadenie sociálnych služieb, nakoľko budova CSS a priľahlé pozemky sú majetkom obce. Vedenie CSS i občania Papradna ocenili ľudský prístup členov zastupiteľstva i starostu, pretože by bolo neuváženým činom zabehnuté zariadenie zrušiť, a tak pripraviť vtedy tu prítomných a mnohých budúcich klientov o dôstojne prežité dni staroby.

K 31.12.2015 bolo Zastupiteľstvom TSK zrušené CSS-JAVORNÍK. Následne na to OZ obce Papradno schválilo Centrum sociálnych služieb Obce Papradno ako rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou obce Papradno so začiatkom činnosti od 01.01.2016.

Delimitačným protokolom bolo vnútorné vybavenie, teda  majetok  odovzdaný do zriaďovateľskej pôsobnosti obci Papradno.

V novembri a decembri 2015 zabezpečila obec pri ambulanciách obvodných lekárov  prestavbu voľných miestností, a tak sa vytvoril priestor pre administratívne kancelárie novo zriadeného CSS. V bývalých  priestoroch  administratívy v hlavnej budove boli zriadené dve dvojlôžkové izby a jedna  jednolôžková pre nových klientov. Takto sa kapacita zariadenia od 01.01.2016 zvýšila na 32 klientov.

V roku 2017 bola vytvorená ešte jedna dvojlôžková izba pre mobilných klientov, a tak sa kapacita CSS zvýšila od 01.08.2017 na 34 klientov.

Pre spokojnosť klientov a ich dôstojný život v našom zariadení je stále čo vylepšovať a zveľaďovať. Nedostatok finančných prostriedkov nám však nedovolí plány opráv realizovať v takej miere, ako by sme si predstavovali.

Postup pri umiestnení do CSS:

  • vyplnenie a zaslanie žiadosti (žiadosť obsahuje: predpísané tlačivo, tlačivo na vyjadrenie obvodného lekára v zdravotnom stave pred umiestnením do CSS, potvrdenie o výške dôchodku)
  • po obdržaní žiadosti zamestnanci CSS vykonávajú osobnú návštevu (tzv. sociálny prieskum)
  • následne zaradenie žiadateľa do poradovníka, resp. umiestnenie v prípade voľného miesta)

Žiadosti o umiestnenie si môžete prevziať osobne v kancelárii CSS (p. Lališová) alebo na Obecnom úrade v Papradne u p. Lýdie Lališovej.

Censtrum sociálnach služieb Obce Papradno
018 13 Papradno č. 12

tel: 042 / 439 35 79, 042 / 426 17 53
fax: 042 / 439 35 79

e-mail:  viera.lalisova@csspapradno.sk

www: css.papradno.sk

Opatrovateľská služba

dedina roka 2019