Noviny obce - Polazník

III. ročník - 2005

Archív

Redakčná rada:

Náklad: 1100 výtlačkov

Registračné číslo: EV 3232/09

dedina roka 2019