Poloha obce

Obec Papradno leží v podhorskej oblasti Javorníkov, v brázde otvorenej na juhovýchod. Pretaká ňou potok Papradňanka utvorený z prameňov vyvierajúcich v nadmorskej výške okolo 820 m n. m. pod Malým a Veľkým Javorníkom. Ústi do Váhu pri obci Podvažie. Reliéf chotára o rozlohe 5596 ha je hornato-kopcovitý, členitý, v nadmorskej výške od 398 do 1071 m n. m. Sú tu početné úbočia a dolinky, ktorými preteká mnoho potôčikov. Vzhľadom na zloženie hornín sú zdroje a kvalita ptinej vody obmedzené. Okolo roku 1850 v v roku 1924 hlbším zemným prieskumom boli zistné malé náleziská ropy v lokalite Medvedzie a Zboranovce - naftové soľanky.

Hnedé pôdy sú kyslé, ílovité, kamenisté a málo úrodné. Asi 80% chotára v súčasnosti zaberajú lesné plochy, prevažne ihličnaté porasty. Príroda chotára poskytuje priaznivé podmienky pre život zveri a vtáctva, na lúkach rastie veľa rozličných liečivých rastlín a kvetov.

Príroda

Javorníky sú súčasťou flyšového pásma Západných Karpát s najvyšším vrcholom Veľký Javorník (1071 m n. m.), ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky. Prevažná časť hrebeňa je trávnatá, čo poskytuje krásny výhľad hlavne na západnú stranu do Čiech. Susedný Malý Javorník dosahuje 1019 m n. m.

Pastviny a lúky na hrebeňoch, ktoré boli vytvorené človekom k jeho obžive, poskytujú krásne výhľady na okolité pohorie. Lúčne biotopy tvoria vo valašskej krajine pestrú mozaiku. Lúky a pasienky Javorníkov sú bohaté na druhy kvitnúcich rastlín, vrátane liečivých bylín. Vyskytujú sa tu viaceré chránené a ohrozené druhy rastlín. Osobitnú významnú skupinu tvoria druhy čeľade vstavačovitých, ktoré sú veľmi zraniteľné – vyžadujú určité špecifické podmienky. Okrem orchideí sa tu vyskytujú i ďalšie chránené druhy rastlín, ako napr. snežienka jarná, orlíček obyčajný, mečík škridlicovitý. Okrem bežných druhov húb tu môžeme nájsť i vzácne druhy, ako napríklad horský jedlobukový prales Razula.

Fauna Javorníckeho hrebeňa je neobyčajne pestrá a je výsledkom vývoja, ktorým tunajšia krajina prešla. Dnes ešte môžeme v zbytkoch prirodzených lesov nájsť celú radu živočíchov, ktorí inde v strednej Európe už vymizli, ako napríklad ďateľ bielochrbtý, ohrozený spevec muchárik malý, tesár čierny, holub plúžik, kuvičok vrabčí a iné.

dedina roka 2019