Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie Javorník

Papradno

História

Do roku 1950 neboli poľovníci v našej obci organizovaní v žiadnom poľovníckom spolku. Poľovalo sa len na základe vlastníckych práv a nájomných zmlúv.

V roku 1950 bola v Papradne založená Ľudová poľovnícka spoločnosť Javorník Papradno. Zakladajúcimi členmi boli páni: Ing. Alexander Hausner, Ignác Baštek, Ľudovít Brezničan, Karol Cisík, Adam Meliš. Pod týmto názvom spoločnosť fungovala do konca roku 1962 a revír tvoril kataster obce Papradno.

Na verejnej ustanovujúcej schôdzi v roku dňa 06.05.1963 spoločnosť odsúhlasila zmenu názvu a bolo založené Poľovnícke združenie Javorník Papradno ( ďalej len „PZ“). V tom čase malo PZ 13 členov a za predsedu bol zvolený pán Anton Šaržík.

 

Počet členov združenia sa postupne zvyšoval a vo funkcii predsedu sa postupne vystriedali páni : Anton Šaržík, Ing. Počiatek, Anton Stano st., Jozef Brezničan st. a Milan Strašík.

Súčasnosť

 

V súčasnosti tvorí členskú základňu PZ 55 členov. Činnosť združenia riadi 7-členný výbor pod vedením predsedu Miroslava Galka.

PZ vykonáva právo poľovníctva na celkovej výmere revíru 5118 ha. Pre poľovný revír PZ bola stanovená hlavná jelenia zver, ako vedľajšia srnčia a diviačia zver.

Hlavným poslaním PZ je ochrana prírody, starostlivosť o voľne žijúcu zver a lov zveri. Dbá o zachovanie a optimálne využívanie genofondu zveri, o zachovanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov.

Členovia PZ cez leto chystajú objemové krmivo, kosia lúky, opravujú poľovnícke zariadenia ( krmelce), prípadne podľa potreby budujú nové pre voľne žijúcu zver na zimné prikrmovanie .

Viacerí členovia PZ sa venujú chovu a výcviku poľovne upotrebiteľných psov, kde dosahujú výborné výsledky.

Vzhľadom na charakter revíru sa v revíri vyskytuje zver: jelenia, diviačia, srnčia, zajačia, líška, jazvec, mačka divá, kuna skalná a lesná. Nepravidelne sa tu vyskytuje medveď hnedý, vlk dravý ako aj  rys ostrovid.

V rámci kultúrnych a spoločenských podujatí členovia PZ významne pravidelne pomáhajú pri podujatiach organizovaných obcou, či už prípravou chutného poľovníckeho gulášu alebo účasťou na programe.

 

Verejné oznámenie vyvesené dňa 2.12.2022

dedina roka 2019