Obecná knižnica

 

Obecná knižnica je otvorená v dňoch utorok, streda a štvrtok od 16.00 do 19.00.

 

Š T A T Ú T

obecnej knižnice v Papradne.

Obecné zastupiteľstvo obce Papradno na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. vydáva tento štatút obecnej knižnice.

 

§ 1

Právne postavenie knižnice

1. Knižnica sa zriaďuje ako verejná obecná knižnica, zapísaná v zozname knižníc Slovenskej republiky pod číslom 3998/2000-400/4974.

2. Predmetom činnosti knižnice je poskytovanie knižnično – informačných služieb.

3. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.

4. Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s Regionálnou knižnicou v Považskej Bystrici, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava.

5. Sídlo obecnej knižnice je Kultúrny dom, Papradno č. 307.

 

 

§ 2

Poslanie knižnice

 

1. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično – informačné služby a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne stretnutia, besedy, ...).

 

§ 3

Sprístupnenie knižničných fondov

1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

§ 4

Správa knižnice

1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov knihovník.

2. Knihovníka menuje a odvoláva starosta obce.

3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.

 

§ 5

Hospodárenie knižnice

1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce Papradno. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka priamo viazaná na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup nových kníh.

2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.

3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a podľa pokynov pracovníka obce v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.

 

§ 6

Záverečné ustanovenia

1. Poskytovanie knižnično – informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.

2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

3. „Štatút“ bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Papradne dňa 14.11.2007,

uznesením číslo 13/2007.

4. Dodatok č. 1 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 26.04.2017 uznesením číslo 32/2017.

5. Dodatok je účinný 15 dní od zverejnenia spôsobom v mieste obvyklom.

 

v Papradne dňa 26.04.2017

 

Ing. Roman Španihel

starosta obce

dedina roka 2019