Základná škola s materskou školou

Prvá zmienka o vzdelávaní v našej obci je z roku 1791. Učilo sa v kamennej budove postavenej v strede obce pri hlavnej ceste smerom k fare.Mala jednu učebňu a byt pre učiteľa. Bola zbúraná r. 1955. Záujem o školu v tomto i v nasledujúcom období bol nízky, pretože prvoradým záujmom pospolitého ľudu v našom regióne bol každodenný zápas o prežitie a až potom o školu. Počet školopovinných detí postupne narastal, a tak sa začalo učiť v ďalších budovách:

 • budova s popisným číslom 1083 (terajšia predajňa Rozličný tovar a drevovýroba)
 • budova s popisným číslom 1094 (v súčasnosti Stavebniny)
 • budova s popisným číslom 1341 (bývalá MŠ v Luhoch)
 • budova s popisným číslom 1072 (v súčasnosti pohostinstvo Lucia)
 • budova na Podjavorníku (bola zbúraná)

Nevyhovujúce priestory prinútili školský inšpektorát, miestny národný výbor aj riaditeľa školy uvažovať o postavení novej vyhovujúcej budovy, ktorá by pojala všetky školopovinné deti Papradna. Veľkú iniciatívu prejavil vtedajší riaditeľ Rudolf Gajdoš, a tak sa v roku 1955 začali stavebné práce na novej škole.

Školský rok 1957/58 sa začal pre školu v Papradne naozaj významne. 
11. novembra 1957 bola budova školy oficiálne odovzdaná do užívania v takej podobe, ako ju poznáme teraz. Budova mala 17 učební, miestnosť pre zborovňu, riaditeľňu, telocvičňu s kabinetom a náraďovňu, umyváreň, školskú jedáleň s kuchyňou, byt pre školníka, osobitné priestory pre žiacku a učiteľskú knižnicu, miestnosť pre kabinety, šatne, kotolňu, miestnosť pre zubného lekára, dielňu, hudobnú sieň, vlastnú rozhlasovú ústredňu, hygienické zariadenia, vlastný vodovod, športový areál.

V 60. a 70. rokoch, keď školu navštevoval veľký počet žiakov (najviac v šk. r. 1967/1968 – 871 žiakov), sa učilo na dve zmeny. V 80. rokoch počet žiakov prudko poklesol, čím skončila dvojzmennosť, a tak sa uvoľnili triedy, ktoré sa prebudovali na špeciálne učebne.

V súčasnosti je na škole: fyzikálna učebňa, chemická učebňa, kovodielňa, 
drevodielňa, učebňa pre špecifickú prípravu dievčat, hudobná učebňa, jazyková učebňa, učebňa informatiky a školský klub detí.

V priebehu 50 rokov sa na škole vykonali nasledovné práce a úpravy:

 • vymaľovanie vnútorných priestorov školy
 • nové vybavenie tried lavicami, tabuľami
 • oplotenie areálu školy
 • zriadenie Izby revolučných tradícií (v r. 1990 bola zrušená)
 • v r. 1995 oprava strechy
 • 5. 4. 2005 - splynofikovanie školy
 • výmena vchodových dverí
 • oprava schodišťa pred školou

V školskom roku 1957/58 mala škola 648 žiakov a 21 učiteľov. Ako rástol počet obyvateľov, rástol aj počet žiakov, a tým aj potreba ďalšíchučiteľov. V školskom roku 1967/68 školu navštevovalo najviac žiakov - 871, ktorým odovzdávalo vedomosti 31 učiteľov. Veľká časť mladých učiteľov do Papradna nastúpila na základe tzv. umiestneniek, čo bolo povinné určenie pracovného miesta (školy) pre absolventov vysokých škôl, a tak fluktuácia pedagogických pracovníkov bola pomerne vysoká. Ročne odchádzalo a prichádzalo priemerne 4 – 5 učiteľov. Odbornosť vyučovania postupne stúpala a mnohí nekvalifikovaní učitelia – absolventi stredných škôl bez pedagogického vzdelania – si rôznou formou dopĺňali vysokoškolské pedagogické vzdelanie. Funkciu učiteľov vykonávali nielen absolventi pochádzajúci z blízkeho okolia Papradna, ale aj z rôznych častí Slovenska. Stabilizácia učiteľských kádrov aj kvalifikačná úroveň sa dosiahla v 80. rokoch minulého storočia aj zásluhou vybudovania bytoviek, v ktorých mali pridelené byty učitelia, i toho, že mnohé z učiteliek si našli v Papradne svojho životného partnera. Ako rástol počet kvalifikovaných učiteľov, rástol aj počet absolventov stredných a vysokých škôl.

Škola má zásluhu aj na tom, že Papradno vychovalo vlastnú inteligenciu a bývalí žiaci papradnianskej školy (OSŠ, ZDŠ, ZŠ) pracujú dnes na rôznych úsekoch spoločenského a hospodárskeho života ako inžinieri, lekári, právnici, učitelia, kňazi, zdravotné sestry, podnikatelia, .....

Po roku 1970 prakticky každý žiak absolvoval okrem základnej školy aj učňovské alebo stredné školy a náväzne na to mnohí z nich absolvovali aj vysokoškolské štúdiá.

Dnes je pedagogický zbor takmer úplne obsadený kvalifikovanými učiteľmi a už dlhší čas je aj stabilizácia učiteľských kádrov. To dáva záruku kvalitnej odbornej a výchovnej práce.

Základná škola s materskou školou
018 13 Papradno 312
tel.: 042 / 439 33 61
fax.: 042 / 426 13 08

Web: zspapradno.edupage.sk

E-mail: zs@zspapradno.edu.sk

dedina roka 2019