Rozšírenie kapacít MŠ

Stav projektu: realizovaný

 

Materská škola v Papradne má momentálnu kapacitu 62 detí. Spoločne so základnou školou sa nachádza v krásnom tichom prostredí. Objekt je situovaný v samostatnej budove s priestranným dvorom.  Predmetom projektu na stavebné povolenie a realizáciu je  "Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením materskej  školy  do  Základnej  školy  s  navýšením  kapacity  MŠ",  pre stavebný  objekt SO  01  -  MATERSKÁ  ŠKOLA.  Objekt  je  osadený  na parcele  vo  vlastníctve obce Papradno.  Momentálna kapacita 62 miest však nepostačuje potrebám dotknutého územia. Súčasná budova MŠ neposkytuje priestor pre vytvorenie ďalších miest. Riešením je presun Materskej školy do budovy Základnej školy, čo umožní zvýšenie kapacity o 20 miest.

 

Predmetom projektu sú stavebné úpravy súvisiace s premiestnením  materskej  školy  do Základnej  školy, čím sa dosiahne zvyšovanie kapacít miest o 20 detí, úprava vonkajšieho areálu, detského ihriska a obstaranie potrebného materiálno-technického vybavenia.

 

Realizáciou projektu sa naplnia sledované merateľné ukazovatele a to: Počet podporených materských škôl, Počet renovovaných verejných budov, Počet podporených areálov MŠ, Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením v počte 1. Zvýši sa kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl celkovo na 82 detí. Podlahová plocha renovovaných verejných budov bude po realizácií projektu predstavovať 705,06 m2.

dedina roka 2019