Revitalizácia centrálnej zóny obce Papradno

Stav projektu: realizovaný

 

Začiatok realizácie: 20.06.2011

Koniec realizácie: 20.02.2011

  • SO.1. rekonštrukcia pešej lávky
  • SO.2. oprava cesty pri kultúrnom dome
  • SO.3. úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
  • SO.4. oprava cestného mosta pri obecnom úrade, výstavba a rekonštrukcia chodníkov pri OÚ
  • SO.5. rekonštrukcia a výstavba chodníka

Situačný náčrt


 

Operačný program: Regionálny operačný program

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

dedina roka 2019