Vyhlásenie výberového konania

Stiahnuť [PDF - 225,65 kB]

Obec Papradno

 

podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v  y h l a  s  u  j e

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

Základnej školy s  materskou školou, Papradno 312,

018 13  Papradno

s predpokladaným nástupom od 01.07.2018

r Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

R odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z .z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

R najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

R absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

R občianska a morálna bezúhonnosť

R spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

R znalosť práce s PC vítaná

R riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

R flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

R vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

r Zoznam požadovaných dokladov

R žiadosť o účasť na výberovom konaní

R doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

R doklad o absolvovaní 1. atestácie

R doklad o dĺžke odbornej praxe

R štruktúrovaný profesijný životopis

R písomný návrh koncepcie rozvoja školy

R výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

R čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

r Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania s úradne overenými dokladmi o vzdelaní doručte do 20.4.2018

na adresu:

Obec Papradno, Obecný úrad, 018 13  Papradno č. 315

Obálku označte heslom „VK – riaditeľ ZŠ s MŠ – neotvárať“ .

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

 

 

Ďalšie informácie: Obec Papradno, Obecný úrad, 018 13  Papradno č. 315 ( 042/4393379.

dedina roka 2019