Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2013 o 18,30 hod. v zasadačke OcÚ

Stiahnuť [PDF - 1 142,39 kB]

Starosta obce Papradno zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu na I. poschodí, dňa 26.06.2013 o 18:30 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 3/2013
  3. Návrh na schválenie "Záverečného účtu obce Papradno za rok 2012" a prerokovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012
  4. Organizačné otázky
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie OZ č. 4/2013
  7. Ukončenie

Žiadam poslancov OZ, aby sa zasadnutia bezpodmienečne zúčastnili.

 

dedina roka 2019