Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2016

Stiahnuť [PDF - 179,11 kB]

Ing. Roman Španihel -starosta obce Papradno

Papradno 16.06.2016

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

v zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa bude konať

21.09.2016 (t. j. v stredu) o 18.30 hod.

v zasadačke na prízemí obecného úradu.

Návrh programu:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení 4/2016

3. Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách za I. polrok 2016

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2016

5. Návrh na schválenie odmeny pre HKO za I. polrok 2016

6. Konsolidovaná výročná správa Obce Papradno za rok 2015

7. Správa audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2015

8. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce Papradno k 30.6.2016

9. Správa o plnení PHSR 2006-2015

10. Žiadosti od občanov a organizácii ( MŠ a CSS, bytovky)

11. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie

12. Diskusia a interpelácie poslancov

13. Návrh na uznesenie 5/2016

14. Záver

Ing. Roman Španihel, v. r.

Starosta obce Papradno

dedina roka 2019