Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2016

Stiahnuť [PDF - 256,57 kB]

Ing. Roman Španihel -starosta obce Papradno

Papradno 09.12.2016

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

v zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa bude konať

14.12.2016 (t. j. v stredu) o 18.30 hod.

v zasadačke na prízemí obecného úradu.

Návrh programu:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení 6/2016

3. Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2017

4. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Papradno č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

5. Návrh D o d a t k u   č.  1 k   VZN  č. 2/2015  zo dňa 23.07.2015 „o úhradách za sociálne služby poskytované v Centre sociálnych služieb Obce Papradno“

6. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Papradno,  ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejného pohrebiska v obci Papradno

7. A) Návrh rozpočtu na rok 2017

B) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017

8. Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019

9. Žiadosti od občanov a organizácii

10. Návrh na zmenu uznesenia 6/2016 časti d) bod 6 a 7

11. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie

12. Diskusia a interpelácie poslancov

13. Návrh na uznesenie 7/2016

14. Záver

Ing. Roman Španihel, v. r.

 

Starosta obce Papradno

dedina roka 2019