Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.11.2016

Stiahnuť [PDF - 186,44 kB]

Ing. Roman Španihel -starosta obce Papradno

Papradno 07.11.2016

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

v zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa bude konať

10.11.2016 (t. j. v štvrtok) o 16.00 hod.

v zasadačke na prízemí obecného úradu.

Návrh programu:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení 5/2016

3. Prerokovanie protestu prokurátora

4. Žiadosti od občanov a organizácii

5. Návrh na odpustenie poplatku za TKO

6. Návrh na zmenu uznesenia 5/2016

7. Schválenie požiadaviek na základe podkladov stavebnej komisie

8. Diskusia a interpelácie poslancov

9. Návrh na uznesenie 6/2016

 

10. Záver

dedina roka 2019