Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Stiahnuť [PDF - 188,16 kB]

 

Ing. Roman Španihel -starosta obce Papradno

Papradno 11.1.2019

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

v zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa bude konať

16. januára 2019 (t. j. v stredu) o 18:30 hod.

v zasadačke na I. poschodí obecného úradu.

Návrh programu:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019

4. A) Návrh rozpočtu na rok 2019

B) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019

5. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021

6. Žiadosti od občanov a organizácii

7. Diskusia a interpelácie poslancov

8. Záver

Ing. Roman Španihel, v. r.

Starosta obce Papradno