Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Stiahnuť [PDF - 190,47 kB]

Ing. Roman Španihel -starosta obce Papradno

Papradno 16.11.2018

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

v zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa bude konať

22.11.2018 (t. j. vo štvrtok) o 16:30 hod.

v zasadačke obecného úradu na I. poschodí.

P r o g r a m:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Papradno
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
 5. Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
 6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 7. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 8. Príhovor starostu obce
 9. Zriadenia komisií obecného zastupiteľstva
 10. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva
 11. Návrh na poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na výkon funkcie sobášiacich
 12. Návrh na určenie platu starostu obce
 13. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
 14. Interpelácie poslancov a diskusia občanov
 15. Záver

Ing. Roman Španihel, v. r.

Starosta obce Papradno

dedina roka 2019