Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 29.2.2019

Informácie pre voliča

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

VOĽBA POŠTOU

Spôsob voľby:

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

a) vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

b) v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou. Poštou môže voliť

a) volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

b) volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

(1) Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať písomne na adresu: Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno alebo elektronicky na adresu: papradno@papradno.sk obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

(2) Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresu trvalého pobytu,

d) adresu miesta pobytu v cudzine.

(3) Obec zašle voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine

a) obálku podľa § 22 ods. 3,

b) hlasovacie lístky,

c) návratnú obálku,

d) poučenie o spôsobe hlasovania.

 

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 19 kB) doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce do 08. 01. 2020.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme na adresu Obec Papradno, Ing. Roman Španihel, Papradno 315, 018 13 Papradno alebo elektronicky na adresu papradno@papradno.sk. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

 

dedina roka 2019