Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

po ukončení výberového konania v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Filter
P.č. Deň zverejnenia Predmet zákazky PHZ (bez DPH) Termín zadania zákazky
(uzavretie zmluvného vzťahu)

Poznámka:
Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovná alebo vyššia ako 1 000 €/rok, alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesni najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle. Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.

dedina roka 2019