Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 1/2013 zo dňa 30.01.2013

Stiahnuť [PDF - 73,05 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo dňa 30.01.2013 o 18.30 hod. v zasadačke OcÚ Papradno

Prítomní poslanci: Š. Hatajčík, Ing. F. Balušík, J. Kukurdík, Ing. V. Zboranová, M. Balušík, Mgr. P. Tarožík, D. Smädíšová, O. Klabníková, A. Beníková.

Neprítomní poslanci:

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 8/2012
 3. Návrh na schválenie rozpočtu obce Papradno na rok 2013
 4. Organizačné otázky
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie OZ číslo 1/2013
 7. Ukončenie

Zasadnutie OZ zahájil a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce. V úvode privítal poslancov OZ ako aj ostatných prítomných občanov obce.

Následne dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania OZ: 9 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa. Program rokovania OZ bol schválený.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Peter Tarožík, Jozef Kukurdík

Do návrhovej komisie boli zvolení: Danka Smädíšová D., Ing. Viera Zboranová, Ing. František Balušík

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 8/2012

Starosta vykonal kontrolu plnenia uznesenia OZ číslo 8/2012 pričom konštatoval, že úlohu podpísať zmluvu s Ottom Weiterom na účinkovanie na obecnom plese splnil. Taktiež boli prijaté konkrétne opatrenia k diskusným pripomienkam.

K bodu č. 3: Návrh na schválenie rozpočtu obce Papradno na rok 2013

Starosta oboznámil prítomných, že návrh rozpočtu bol pripravený na pracovnej porade poslancov a následne bol v zmysle zákona vyvesený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce www.papradno.sk. Nikto z občanov návrh nepripomienkoval. Potom informoval o zmene položky „Príjem z obecného plesu“ podľa reálneho príjmu zo sumy 3.500 eur na 3.750 eur a tým aj navýšenie celkových bežných príjmov zo sumy 1.019.237 eur na sumu 1.019.487 eur. Taktiež zmenu položky „Výdavky na obecný ples“ zo sumy 3.500 eur na 3.750 eur a súvisiace zmeny s touto položkou. Po tejto zmene zostáva prebytok v sume 75.478 eur v zmysle memoranda medzi vládou SR a ZMOS. Potom vystúpil s pripomienkou poslanec Mgr. P. Tarožík, aby sa našlo v rozpočte ešte 3.000 eur k sume 4.000 eur ako dotácia pre hokejbalový klub na vybudovanie mantinelov na ihrisku za školou už pri schvaľovaní a nie až v priebehu roka. Ján Šípek za hokejbalový klub informoval prítomných, že sponzorsky zohnali 4.800 eur a mantinely môžu začať realizovať. Starosta obce informoval prítomných, že finančná situácia v obciach je ťažká a v zmysle spomenutého memoranda musíme zostaviť rozpočet tak, aby sme vykázali úsporu 15 %. Preto budú finančne pokryté projekty, ktoré sú podané a v priebehu roka pri neúspešnosti niektorého z projektov bude vyčlenená suma 3.000 eur na dofinancovanie mantinelov. Zároveň upozornil členov hokejbalového klubu na dodržanie všetkých zákonných podmienok pri čerpaní financií z obecného rozpočtu. Ing. František Balušík poďakoval členom hokejbalového klubu za ich iniciatívu a ubezpečil ich, že všetci poslanci tento projekt podporia. Rozpočet bol schválený so zmenou, ktorú pripomienkoval starosta obce. Za – 8, zdržal sa – 0, proti – 1 /Mgr. Tarožík/

K bodu č. 4: Organizačné otázky

 1. Starosta obce predložil na schválenie poslancom OZ VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2013. Oznámil, že VZN bolo v zmysle zákona 15 dní vyvesené a žiadne pripomienky za túto dobu neboli vznesené. Poslanci VZN 1/2013 schválili: za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
 2. Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 2/2013 o určení miesta a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Oznámil, že boli splnené všetky zákonné podmienky k schváleniu VZN a to bolo následne schválené: za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
 3. Správa hl. kontrolóra obce Papradno o vykonaných kontrolách za II. polrok 2013 – OZ berie na vedomie.
 4. Hlavná kontrolórka obce Papradno predložila návrh plánu činnosti na I. polrok 2013, ktorý bol následne schválený: za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0.
 5. Starosta obce predložil návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2012. Uvedená zmena nastala poukazovaním finančných prostriedkov z Krajského školského úradu v sume 5.000 eur na prenesené kompetencie v ZŠ. Uvedeným presunom došlo k navýšeniu sumy v príjmovej časti rozpočtu obce za rok 2012 na položke 312 001 111 01 prenesené kompetencie zo sumy: 286.119 eur na sumu: 291.119 eur. Poukázaním finančných prostriedkov na účet školy došlo k zmene aj na výdavkovej časti na položke: 633 111 Tovary a služby zo sumy: 55.941 eur na sumu 60.941 eur. Navrhovanú zmenu poslanci schválili: za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu č. 5: Diskusia

 1. Ivan Macháč
  • aké je riešenie pre obyvateľa, ktorý nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, býva tu a chce platiť za odpad
  • aký doklad by potreboval na dokumentovanie 90 dňovej neprítomnosti
  • prečo OÚ schválil poplatok za prístrešky pre autá v sume 30 eur/rok, keď im bolo pred 8 rokmi sľúbené 400,- Sk?
 2. Ing. František Balušík
  • treba odhrnúť cesty, keď je oteplenie a sneh sa topí
  • prehodnotiť poistenie budov
 3. Marek Balušík
  • kto odprace sneh, keď spadne na cestu /budova kováčne/
 4. Jozef Kukurdík
  • treba určiť termín stretnutia na riešenie odpadov,
  • čo s budovou dolnej MŠ,
  • čo s územným plánom,
  • treba urobiť prípojky na 220 V do stánkov pri OcÚ,
 5. Mgr. Peter Tarožík
  • vzdáva sa funkcie predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu
 6. Daniela Smädišová
  • vzdáva sa funkcie predsedu finančnej a plánovacej komisie
 7. starosta obce
  • odpovedal na diskusné pripomienky,
  • informoval o ponuke p. Weitera natočiť v KD jednu časť relácie Šláger s finančnou podporou obce v sume 1.200 eur. Poslanci ponuku odsúhlasili za - 8, proti – 1, zdržal sa – 0,
  • informoval poslancov o situácii v združení MASK, organizácie pre cest. ruch – Horné Považie, mikroregión Javorníky, ktorých je obec členom,
  • informoval o havarijnom stave el. rozvodov v budove požiarnej zbrojnice,
  • navrhol presunúť ťažbu dreva v obecných horách na budúci rok, keď už bude vyriešená situácia s prenájmom a správou. Poslanci súhlasili.
  • informoval o problémoch s vlhnutím v bytovke 1526 a tiež o náraste porúch plyn. kotlíkov v tejto bytovke.

K bodu č. 6: Návrh na uznesenie OZ číslo 1/2013

Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie OZ z dnešného rokovania OZ.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 30.1.2013 číslo 1/2013

 

Obecné zastupiteľstvo

A: berie na vedomie

 1. správu hlavného kontrolóra obce Papradno o vykonaných kontrolách za II. polrok 2012
 2. vzdanie sa predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu p. Tarožíka dňom 30.1.2013
 3. vzdanie sa predsedu a rozpustenie finančnej a plánovacej komisie p. Smädišovej dňom 30.1.2013

B: konštatuje, že

 1. na dnešnom zasadnutí OZ vystúpilo 6 diskutujúcich a spolu vzniesli 12 pripomienok

C: schvaľuje

 1. rozpočet obce Papradno na rok 2013: za – 8, proti – 1, zdržal sa - 0
 2. VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiada ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zriadenia na rok 2013: za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0
 3. VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky: za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0
 4. plán činnosti hlavného kontrolóra obce Papradno na I. Polrok 2013: za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0
 5. preschválenie rozpočtu obce na rok 2012:
  A/ v príjmovej časti rozpočtu na položke 312001 111 01 na sumu 291.119 €
  B/ vo výdavkovej časti rozpočtu na položke 09121 ZŠ 111 630 tovary a služby na sumu 60.941 €
  za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0
 6. natáčanie jednej série Šláger – hudobno-zábavného programu: za – 8, proti – 1, zdržal sa – 0

D: žiada

 1. starostu obce zvolať poradu OZ k riešeniu likvidácie komunálneho odpadu
  Termín – 12.2.2013
 2. starostu obce prehodnotiť vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijať konkrétne opatrenia
  Termín – budúce zasadnutie OZ

Uznesenie bolo schválené: za - 9, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu č. 7: Ukončenie

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

dedina roka 2019