Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 4/2012 zo dňa 7.06.2012

Stiahnuť [PDF - 785,70 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo dňa 07.06.2012 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ

Prítomní poslanci: Mgr. Tarožík P., Ing. Balušík F., Hatajčík Š., Smädíšová D., Klabníková O., Kukurdík J., Balušík M., Beníková A.

Neprítomní poslanci: Ing. Zboranová V.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Organizačné otázky
 3. Diskusia
 4. Návrh na uznesenie OZ číslo 4/2012
 5. Ukončenie

Zasadnutie OZ zahájil a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce. V úvode privítal poslancov OZ a dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania OZ.

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, program rokovania OZ bol schválený.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Tarožík P, Kukurdík J.

Do návrhovej komisie boli zvolení: Smädíšová D., Klabníková O., Hatajčík Š.

K bodu č. 2: Organizačné otázky

Starosta obce v organizačných otázkach predložil na prerokovanie:

 1. ukončenie činnosti MKS Papradno
 2. Obecný úrad Papradno - oddelenie správy dani a poplatkov - návrh na odpustenie poplatkov za  TKO pre rok 2012 pre niektorých občanov obce
 3. Martina Kršíková, Pov. Bystrica, Lánska - žiadosť o prenájom miestnosti č. 38 v KD za účelom zriadenia obchodnej prevádzky so zmiešaným tovarom pre deti do 7 rokov
 4. Základná škola Papradno - žiadosť o predĺženie činnosti ŠKD na zriadenie letného tábora pre deti z obce v dobe od 2.7. do 13.7.2012
 5. návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením číslo 6, 7 a 8/2012
 6. riaditeľka MŠ Papradno - žiadosť o schválenie počtu prijatých detí na šk. rok 2012/2013
 7. MŠ Papradno - žiadosť o čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov v sume 264,00 eur na predplavecký výcvik 5-6 ročných detí
 8. návrh na schválenie odpustenia nedoplatkov z dôvodu premlčacej doby pre MUDr. Kochoníka za užívanie priestorov v zdravotnom stredisku
 9. futbalové mužstvo starších pánov Papradno - žiadosť o finančný prispevok na futbalový zápas s TJ Jankovice z ČR
 10. Jozef Zdurienčík, Papradno - žiadosť o odkúpenie registračnej pokladnice a počítača s tlačiarňou

K bodu č. 3: Diskusia

Starosta obce Ing. Roman Španihel vyzval všetkých prítomných, aby sa zapojili do diskusie:

 1. Ing. Balušík F.   
  • poďakoval starostovi za práce pri výmene okien na budove obecného úradu, nakoľko boli prevedené veľmi dobre a určite splnia svoj účel - úspora energií
  • mal dotaz či sa podpísali nové nájomné zmluvy na prenájom v KD
  • mal dotaz, kto zaplatí finančnú stratu v MKS za rok 2011 a k 30.4.2012
  • má vedomosť, že niektoré žiadosti občanov nie sú vybavené v lehote 30 dní, preto požiadal starostu, aby sa urobila náprava
 2. Balušík M.  
  • vzdal sa funkcie predsedu komisie OZ pre šport, mládež a školstvo
 3. Beníková A.  
  • požiadala starostu, aby urgoval u firmy budujúcej kanalizáciu v obci, aby sa kanalizácia na komunikácii v smere na farmu budovala až na jeseň
 4. starosta obce  
  • zodpovedal na diskusné pripomienky

K bodu č. 4: Návrh na uznesenie OZ číslo 4/2012

Ing. Roman Španihel, starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby poslancom OZ predložil návrh na uznesenie z dnešného rokovania OZ.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 7.6.2012 číslo 4/2012

 

Obecné zastupiteľstvo

A: berie na vedomie

 1. vzdanie sa p. Marka Balušíka funkcie predsedu komisie OZ pre šport, mládež a školstvo

B: konštatuje, že

 1. na dnešnom zasadnutí OZ vystúpili 4 diskutujúci a spolu vzniesli 7 pripomienok,
 2. pracovnoprávne vzťahy pracovníkov MKS Papradno po vzájomnej dohode boli ukončené ku dňu 30.4.2012

C: ruší

 1. uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno číslo 3/2012, pism. C, bod 1
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 2. v zmysle zákona SNR číslo 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - §11 ods. 4 písm. l/ obecnú príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou Miestne kultúrne stredisko Papradno, bez právneho nástupcu ku dňu 30.6.2012
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/

D: schvaľuje

 1. odpustenie poplatku za TKO na rok 2012 pre niektorých občanov obce - viď priložený zoznam
  /8 - za, 0 - proti, 0- zdržal sa/
 2. prenájom miestnosti č. 38 v KD pre Martinu Kršíkovú, Pov. Bystrica, Lánska za účelom zriadenia obchodnej prevádzky so zmiešaným tovarom pre deti do 7 rokov
  /8 - za, 0 - proti, 0- zdržal sa/
 3. predĺženie činnosti ŠKD pri ZŠ Papradno za účelom zriadenia letného tábora pre deti z obce v termíne od 2.7.2012 do 13.7.2012
  /8 - za, 0 - proti, 0- zdržal sa/
 4. zmenu rozpočtu obce Papradno na rok 2012 rozpočtovým opatrením číslo 6, 7 a 8/2012
  /8 - za, 0 - proti, 0- zdržal sa/
 5. počet prijatých deti do materskej školy na šk. rok 2012/2013 v počte 65
  /8 - za, 0 - proti, 0- zdržal sa/
 6. čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov v sume 264,00 eur pre MŠ Papradno na predplavecký výcvik 5-6 ročných detí
  /8 - za, 0 - proti, 0 -zdržal sa/
 7. odpustenie nedoplatkov z dôvodu premlčacej doby pre MUDr. Kochoníka za užívanie priestorov v zdravotnom stredisku:
  - 171,38 eur vyúčtovanie nedoplatku za služby v r. 2007
  - 365,37 eur nájomné za III. Q 2006
  /8 - za, 0 - proti, 0- zdržal sa/
 8. finančný príspevok v sume 300,00 eur pre futbalové mužstvo starších pánov Papradno na futbalový zápas s TJ Jankovice z ČR
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 9. odpredaj registračnej pokladnice za sumu 185,00 eur a počítača s tlačiarňou v majetku MKS za sumu 30,00 eur pre Jozefa Zdurienčíka, Papradno
  /8  - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/ 

Uznesenie OZ č. 4/2012 bolo schválené: 8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa.

K bodu č. 7: Ukončenie

Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

 

 

dedina roka 2019