Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľsrva číslo 2/2012 zo dňa 28.3.2012

Stiahnuť [PDF - 1 060,24 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo dňa 28.03.2012 o 18.00 hod. v kinosále KD

Prítomní poslanci: Hatajčík Š, Mgr. Tarožík P., Balušík M., Kukurdík J., Smädíšová D., Klabníková O., Ing. Balušík F., Ing. Zboranová V.

Neprítomní poslanci: Beníková A.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 1/2012
 3. Zhodnotenie činností TJ Žiar Papradno za rok 2011
 4. Organizačné otázky
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie OZ číslo 2/2012
 7. Ukončenie

Zasadnutie OZ zahájil a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce. V úvode privítal poslancov OZ a dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania OZ.

Za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, program rokovania OZ bol schválený.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Hatajčík Štefan, Balušík Marek.

Do návrhovej komisie boli zvolení: Smädíšová Daniela, Klabníková Oľga, Tarožík Peter, Mgr.

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 1/2012

Ing. Roman Španihel, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia OZ číslo 1/2012 pričom konštatoval, že boli prijaté 2 úlohy a to:

 1. starosta obce bol požiadaný, aby prehodnotil vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijal konkrétne opatrenia - úloha bola splnená
 2. starosta obce bol požiadaný o vypísanie výberového konania na funkciu vedúceho MKS Papradno - úloha bola splnená.

K bodu č. 3: Zhodnotenie činnosti TJ Žiar Papradno za rok 2011

Ing. Stanislav Lališ, predseda TJ Žiar Papradno vykonal zhodnotenie činnosti TI Žiar za rok 2011, kde okrem iného uviedol:

 • mužstvo žiakov v jarnej sezóne hralo veľmi dobre, čoho výsledkom bol postup do III. ligy Stred, v ktorej sa rýchlo etablovali a po jesennej časti sú v strede tabuľky. Tu treba vyzdvihnúť obetavú prácu trénerov p. Košúta a Zdrienčíka.
 • mužstvo dorastu v V. lige Sever v jarnej časti po odchode kľúčových hráčov neuhralo to, čo rok predtým, ale i napriek tomu súťaž udržali. Po jeseni sa mužstvo nachádza na 13. mieste tabuľky. Taktiež tu patrí vďaka trénerovi p. Macošíncovi.
 • mužstvo mužov si už niekoľko rokov drží dobrú výkonnosť a obsadzuje miesta v prvej polovici tabuľky, prínosom sú mladí chlapci, ktorí sa do mužstva zabudovávajú z dorastu.
  Správa o činnosti TJ Žiar za rok 2011 tvori prílohu tejto zápisnice.

K bodu č. 4: Organizačné otázky

Ing. Roman Španihel, starosta obce v organizačných otázkach predložil na prerokovanie:

 1. Poľovnícke združenie Javorník so sídlom v Papradne - žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi obcou Papradno a PZ Javorník na výkon práva poľovníctva na obecných lesných pozemkoch o výmere 251,04 ha od 1.1.2013 do 31.12.2022
 2. firma STRAKO s.r.o., Papradno č. 810 - žiadosť o zvýšenie poplatku za vývoz TKO
 3. návrh na preschválenie platu starostu obce Papradno a hlavného kontrolóra obce so spiatočnou platnosťou od 1.1.2012
 4. návrh na schválenie „Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností vo vlastníctve obce“
 5. návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2012 rozpočtovým opatrením číslo 1/2012
 6. návrh na poverenie zastupovania vedúceho MKS Papradno v termíne od 1.4.2012 do 30.4.2012
 7. ZŠ Papradno - žiadosť o pridelenie limitu výdavkov odvedených z účtu ZŠ na účet obce v sume 811,52 eur za I. Q 2012, ktoré sa použijú na nákup mat. vybavenia do ŠJ ZŠ
 8. ZŠ Papradno - žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov odvedených z účtu ZŠ na účet obce dňa 13.2.2012 v sume 190,00 eur, ktoré s použijú na stoličko-výťah
 9. návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa - obce Papradno do Rady školy na funkčné obdobie apríl/2012 - marec/2016 pri
  1. Základnej škole Papradno 312
  2. Materskej škole Papradno 372
 10. MŠ Papradno - Žiadosť o čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov na vybavenie areálu MŠ a učebné pomôcky v sume 1270,00 eur
 11. hlavný kontrolór obce - bola predložená správa o vykonaných kontrolách v r. 2011 /poplatok za ubytovanie/ a za I. - II./2012 v MKS Papradno.

K bodu č. 5: Diskusia

Starosta obce Ing. Roman Španihel vyzval všetkých prítomných, aby sa zapojili do diskusie:

 1. Zdurienčíková E.  
  • žiadala o schválenie internej smernice účtovania dotácie pre MKS v pomere 50:50 a nie ako je to teraz 80:20 /hlavná a podnikateľská činnosť/,
  • zamestnanci MKS mali záujem o prenájom baru, ale bolo to zamietnuté s tým, že ste sa s nami ani nebavili. Čo sa týka platenia za energie, to je samozrejmé, akurát s nájomným sa treba rozumne dohodnúť.
 2. Mgr. Tarožík P.  
  • spýtal sa občanov, či majú predstavu, koľko obec dáva dotáciu na chod MKS,
  • odpovedal, že 30 tis. eur a z toho 1/3 ide na platy v bare,
  • informoval, že je tu skupina poslancov OZ, ktorí chcú zmeniť fungovanie MKS a nie, aby to išlo ako doteraz,
  • on má predstavu takú, aby sa bar dal do prenájmu a zrušilo sa MKS,
  • alebo, aby chod KD zastrešoval pracovník OcÚ, ktorý zabezpečí napr. nahlásený kar tak, že nachystá sálu a stravu objedná cez dodávateľa trebárs aj z Pov. Bystrice,
  • ak sa s týmito návrhmi nesúhlasí, tak prečo sa súhlasí s obecnou dotáciou do MKS, financie sa dajú aj lepšie využiť,
  • som poslancom OZ 6 rok a každý rok doteraz sa problém s financovaním MKS tlačil pred sebou, treba s tým už konečne skoncovať,
  • zažil som už 4 vedúcich MKS a tvrdím, že ani s novým to nepôjde lepšie, pretože systém je zlý,
 3. Kukurdík J.  
  • keď sa dá bar do prenájmu ako aj ďalšie nevyužité priestory a obec bude KD spravovať, tak sa financie určite ušetria,
  • o bare a MKS sa poslanci bavia každé OZ a tejto otázke sa venujú viac ako chodu celej obce,
  • je za to, aby sa toto fungovanie s novým vedúcim vyskúšalo do konca roka a ak sa to rapídne nezlepší, treba MKS zrušiť,
  • pred rozkopaním MK kvôli kanalizácií treba nafotiť pôvodný stav vozoviek, aby sme sa následne nedohadovali pri odovzdávaní s dodávateľom či odovzdáva komunikácie v takom stave v akom boli pred rozkopaním,
 4. Šaradínová M.  
  • neviem čo mám robiť, keď sú poslanci OZ, a neviem koľkí, proti tomu, aby MKS fungovalo tak ako doteraz,
  • ja mám byť vedúca MKS čo bude zabezpečovať akcie alebo sedieť v bare ako čašníčka?
  • na konkurze som povedala čo chcem zabezpečovať v MKS
  • keď bude bar otvorený len na pár hodín v týždni, tak to krachne, lebo tam nikto nepríde,
  • načo sa môj otec trápil aj s občanmi obce v akcii „Z“ pri stavbe tohto stánku, keď to chcete zatvoriť,
  • funkciu vedúceho MKS nezoberiem aj keď som vyhrala konkurz,
 5. Ing. Balušík F.  
  • dlhodobo sa dopláca na chod baru - prečo?
  • keď bude nový vedúci a za 3 mesiace vykáže „0“ a nie mínus, tak to bude signál pre nás, že sa to v MKS zlepšuje,
  • my nechceme zavrieť KD, ale bar, ak má byť stále stratový,
  • bar má fungovať z toho, čo sa tam zarobí, ale nie z obecnej dotácie,
 6. Balušík M.  
  • nová vedúca je už vybraná, o čom sa tu teda bavíme, dajme jej rok ako sme sa dohodli a potom sa uvidí čo ďalej,
 7. starosta obce
  • zodpovedal na diskusné pripomienky,
  • odpovedal p. Zdurienčíkovej, že ak obci zaplatí reálne náklady v bare za vykurovanie a el. energiu, nie je problém jej bar dať do prenájmu,
  • otvoril otázku náučneho chodníka v k.ú. obce,
 8. Ing. Tarožiková J.
  • informovala sa o trase náučného chodníka v obci, nakoľko ona ako členka komisie OZ pre ochranu prírody a rozvoj CR sa nemala možnosť vyjadriť,
  • spýtala sa či trasu chodníka vytyčoval odborník, pretože tento chodník je jej srdcovou záležitosťou, a preto by nemal ísť po asfaltových cestách,
  • z náučneho chodníka majú profitovať všetci podnikatelia v obci a nie len niektorí,
  • návrh komisie OZ z r. 2011 bol - OcÚ, kostol, Vrchová, kaplnka na chotári a späť do obce,
 9. Ing. Miniariková A.
  • chce rozšíriť TKR o nejaký program o prírode,
 10. Hatajčík Štefan
  • bolo zrušených niekoľko pevných liniek k telefónom, a preto treba požiadať telekomunikácie, aby odstránili vzdušné káble,
 11. Ing. Lališ S.
  • TSK má v obci naplánovanú na tento rok opravu cesty III. triedy, preto je potrebne urýchlene dobudovanie kanalizačných prípojok a zhutnenie, aby sa na jeseň nový koberec položil.

K bodu č. 6: Návrh na uznesenie OZ číslo 2/2012

Starosta obce, Ing. Roman Španihel vyzval predsedu návrhovej komisie, aby poslancom OZ predložil návrh na uznesenie z dnešného rokovania OZ.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 28.3.2011 číslo 2/2012

 

Obecné zastupiteľstvo

A: berie na vedomie

 1. hodnotiacu spravu o činnosti TJ Žiar Papradno za rok 2011
 2. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I.-II./2012

B: konštatuje, že

 1. na dnešnom zasadnutí OZ vystúpilo 11 diskutujúcich a spolu vzniesli 35 pripomienok,

C: schvaľuje

 1. prenájom poľovných pozemkov o výmere 251,04 ha Poľovníckemu združeniu Javorník, so sídlom Papradno za cenu stanovenú pre naše druhy lovnej zveri sadzobníkom uvedenom v prílohe č. 2 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctvo, t.j. 0,86 eur/1 ha/rok
  /7 — za, 0 — proti, 0 — zdržal sa/,
 2. zvýšenie poplatku za vývoz TKO pre firmu STRAKO s.r.o., Papradno od 1.4.2012 v sume,
  - KUKA popolnice z 0,70 eur na 0,77 eur bez DPH
  - VRK zo 49,00 eur na 52,00 eur bez DPH
  /7 — za, 0 — proti, 1 — zdržal sa/,
 3. mesačný plat starostu obce Papradno od 1.1.2012 nasledovne:
  - starostovi patrí plat v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 1, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods. I - platová skupina 3, t.j.
  786,00 eur x 1,98 1557,00 eur
  - v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/ 1994 zz. v znení neskorších predpisov sa mesačný plat starostu obce zvyšuje o 25 %, t.j. 389,00 eur
  - výška mesačného platu starostu obce je 1946,00 eur
  /6 — za, 0 — proti, 2 — zdržal sa/,
 4. doplatenie rozdielu medzi pôvodným platom starostu obce a súčasným platom starostu obce za obdobie od 1.1.2012 do 29.2.2012 v sume 77,09 eur,
  /6 — za, 0 — proti, 2 — zdržal sa/,
 5. mesačný plat hlavného kontrolóra obce od 1.1.2012 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 18c ods.1, ktorý je,
  786,00 X 1,54 X 0,2 eur = 242,00 eur
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 6. doplatenie rozdielu medzi pôvodným platom hlavného kontrolóra obce a súčasným platom za obdobie od 1.1.2012 do 29.2.2012 v sume 8,86 eur,
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 7. zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce,
  /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 8. zmenu rozpočtu obce na rok 2012 rozpočtovým opatrením číslo 1/2012,
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 9. pridelenie limitu výdavkov pre ZŠ Papradno vo výške 811,52 eur, ktoré boli odvodené z účtu ZŠ na účet obce a budú použité na nákup materiálového vybavenia ŠJ pri ZŠ,
  /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 10. vrátenie finančných prostriedkov pre ZŠ Papradno vo výške 190,00 eur, ktoré boli odvedené z účtu ZŠ na účet obce, tieto sa použijú na stoličko-výťah,
  /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 11. čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov na vybavenie areálu MŠ a učebné pomôcky v sume 1270,00 eur pre Materskú školu Papradno
  /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

D: súhlasí

 1. so zvolaním zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Javorník Papradno
  /7 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/

E: poveruje

 1. p. Emíliu Zdurienčíkovú, účtovníčku MKS Papradno na zastupovanie vedúceho MKS Papradno a prenáša na ňu všetky práva a povinnosti v plnom rozsahu so zastupovaním vedúceho MKS Papradno v termíne od 1.4.2012 do 30.4.2012
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 2. starostu obce zastupovaním obce na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a pri procese uzatvárania zmluvy o užívaní poľovného revíru
  /7 - za, 0 - proti,  - zdržal sa/

F: deleguje

 1. členov školskej rady za zriaďovateľa v zmysle §25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na funkčné obdobie apríl 2012 - marec 2016: 
  1. pri MŠ Papradno: Daniela Smädišová
  2. pri ZŠ Papradno: Ing. Roman Španihel, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Peter Tarožík
  /8 - za, 0 - proti, - zdržal sa/

G: žiada

 1. starostu obce
  1. prehodnotiť vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijať konkrétne opatrenia
   T - budúce zasadnutie OZ
   /8 - za, 0 - proti,  - zdržal sa/

Uznesenie bolo schválené: 8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa.

K bodu č. 7: Ukončenie

Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

 

dedina roka 2019