Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 11/2011 zo dňa 28.12.2011

Stiahnuť [PDF - 1 020,60 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo dňa 28.12.2011 o 17.00 hod. v kinosále kultúrneho domu Papradno

Prítomní poslanci: Hatajčík Š., Balušík M., Mgr. Tarožík P., Kukurdík J., Klabníková O., Smädíšová D., Ing. Balušík F., Beníková A., Ing. Zboranová V.

Neprítomní poslanci:

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 9 a 10/2011
 3. Návrh na zmenu rozpočtu obce Papradno na rok 2011
 4. Organizačné otázky
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie OZ číslo 11/2011
 7. Ukončenie

Zasadnutie OZ zahájil a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce. V úvode privítal poslancov OZ a dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania OZ.

Za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, program dnešného rokovania OZ bol schválený.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Kukurdík J., Mgr. Tarožík P.

Do návrhovej komisie boli zvolení: Smädíšová D., Klabníková. O., Hatajčík Š.

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 9 a 10/2011

Ing. Roman Španihel, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 9 a 10/2011 pričom konštatoval, že bola prijatá 1 úloha a to:

 1. starosta obce bol požiadaný, aby prehodnotil vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijal konkrétne opatrenia - úloha bola splnená.

K bodu č. 3: Návrh na zmenu rozpočtu obce Papradno na rok 2011

Ing. Roman Španihel, starosta obce predložil poslancom OZ návrh na zmenu rozpočtu obce Papradno pre rok 2011 z dôvodu zníženia podielových daní od štátu a zníženia dotácie na prenesené kompetencie - základná škola.

K preloženému návrhu poslanci OZ nevzniesli žiadnu pripomienku, a preto dal starosta obce o návrhu hlasovať. /9 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/.

K bodu č. 4: Organizačné otázky

Starosta obce Ing. Roman Španihel v organizačných otázkach predložil na prerokovanie:

 1. návrh na refundáciu el. energie za zosilovače TKR v obci Papradno za rok 2011
 2. návrh na odvolanie člena komisie OZ pre financie a plánovanie z dôvodu písomného vzdania sa členstva v komisii
 3. návrh na vyplatenie odmeny za IV. Q 2011 pre hlavnú kontrolórku obce
 4. návrh na preschválenie platu starostu obce od 1.1.2012 v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. v z.n.p.
 5. Jozef Kukurdík, Papradno - žiadosť o pripojenie úžitkovej vody z obecnej studne pod Holým vŕškom
 6. žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov:
  1. z parcele KN-E Č. 20047/2 do novovytvorenej parcele KN-C č. 101/3 vodná plocha o výmere 40 m2 za cenu 280,00 eur pre kupujúceho Vladislava Tarožíka, Papradno
  2. z parcele KN-E č. 835 do novovytvorenej parcele KN-C č. 1219 trvalý trávnatý porast o výmere 49 m2 za cenu 196,00 eur pre kupujúcu Vlastu Šikulíncovú, Papradno
  3. z parcele KN-E č. 20021 do novovytvorenej parcele KN-C č. 1999/13 zastavaná plocha o výmere 28 m2 za cenu 196,00 eur pre kupujúceho Antona Hodoníka, Papradno
  4. z parcele KN-E č. 20021 do novovytvorenej parcele KN-C Č. 1999/14 zastavaná plocha o výmere 98 m2 za cenu 686,00 eur pre kupujúceho Martina Klabníka, Pod hájom, Dubnica nad Váhom
 7. Základná škola Papradno — žiadosť o pridelenie limitu výdavkov za mesiac XII./2011 odvedených z účtu ZŠ na účet obce v sume 350,26 eur
 8. prerokovanie správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010
 9. návrh na poverenie zastupovania vedúceho MKS Papradno
 10. návrh na zmenu rozpočtu obce Papradno rozpočtovým opatrením č. 13/2011
 11. správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2011

K bodu č. 5: Diskusia

Starosta obce Ing. Roman Španihel vyzval všetkých prítomných, aby sa zapojili do diskusie:

 1. starosta obce
  • informoval o PD - Revitalizácia centrálnej zóny - stavebné práce sú ukončené, zaplatené, I. ŽOP uskutočnená a zaúčtovaná, čakáme na potvrdenie jej zaúčtovania a následne podáme 2. ŽOP,
  • informoval o ukončení PD — Modernizácia ihriska TJ,
  • informoval, že boli zakúpené plastové okná v počte 11 ks pre hasičskú zbrojnicu a tieto budú v r. 2012 svojpomocne zabudované,
  • ukončila sa prestavba budovy č. 314, do ktorej sa bude sťahovať ZDL-PS Papradno,
  • informoval, že na budúci rok chce prerobiť kotolňu na OcÚ a vymeniť okná na celej budove,
  • informoval, že vydal organizačnú štruktúru obce, ktorá je na web stránke obce,
  • požiadal cez fond predsedníčky vlády SR o dotáciu na plastové okná pre budovu obecného úradu,
  • informoval, že v rámci SR je na separovaný zber podaných 480 projektov a uspokojených bude len asi 80 žiadateľov,
  • poďakoval poslancom OZ, pracovníkom OcÚ, občanom obce zamestnaným na menších obecných službách za vykonanú prácu v roku 2011, ale aj všetkým občanom obce, ktorí sa v rámci svojich možností zapojili do skrášľovania svojho okolia,
  • informoval, že ukladanie hadíc na zabudovanie vodovodu do kanalizačnej ryhy nie je možné,
  • zodpovedal na diskusné pripomienky
 2. Ing. Zboranová
  • návrh na navýšenie platu starostu obce bol aj preto, nakoľko starostovia okolitých obcí majú základný plat zvýšený až do 40 % a náš starosta za prácu, ktorú vykonáva si toto navýšenie zaslúži,
 3. Bc. Pavúk Ján
  • ešte sa nevie aká bude mzda v NH za rok 2011 a už ste starostovi navýšil plat o 25%, to že starostovia v okolitých obciach majú viac, nás občanov nezaujíma, nás zaujíma či na to máme,
  • cesta okolo ihriska TJ je v dezolátnom stave, kto ju opraví, keď sa dobuduje kanalizácia, treba prihliadať aj na to, že pri ihrisku majú aj skládku zeminy a ťažké automobily ňou neustále jazdia a cestu viac a viac rozbíjajú,
  • čo sa bude diať s miestnym kultúrnym strediskom na budúci rok,
  • nájomné zmluvy v MKS boli spravené zle, aká náprava sa urobila ku koncu tohto roka,
  • keď sa nejaký návrh s MKS prijme, nech sa spätne za rok vyčíslia aj straty,
  • ja nechcem zrušiť kultúru v obci, ale nech obec na MKS nedopláca zbytočne,
  • prečo nebolo vypísané, p. Hatajčík, referendum na modernizáciu ihriska, keď chcete referendum čo s MKS
 4. Buriancová
  • v akom štádiu je rozširovanie obecného vodovodu do lokality pod Holý vŕšok,
 5. Ing. Balušík
  • občania využite situáciu, že sa tu buduje kanalizácia a dajte si do výkopu prípojky vody pre svoje RD,
  • prečo sa pred Vianocami neohŕňal sneh z MK,
  • prečo sa nekonala pracovná porada pred dnešným rokovaním OZ,
 6. Klabníková D.
  • s budovaním obecného vodovodu treba postupovať tak, ako boli spracované PD a stavebné povolenia, t.j. dokončiť rozšírenie verejného vodovodu, následne vodovod u Zboranov, potom Pod Kremnicou a až potom ďalšie trasy
 7. Pavúk M.
  • mal dotaz, či sa bude zvyšovať poplatok za vývoz TKO,
  • prečo vývozca odpadu nevracia smetné nádoby na pôvodné miesto,
  • keď sa dorobí kanalizácia, žiada prednostne upraviť MK okolo ihriska,
  • prečo nebola cesta na cintoríne posypaná počas Vianoc,
 8. Nemčík M.
  • jeho syn je správca cintorína a potvrdzuje, že na cintoríne bola katastrofa a zamestnanci VPP ohŕňali sneh okolo OcÚ, v prvom rade je ale cintorín,
 9. Kukurdík J.
  • MKS ako príspevková organizácia sa musí zrušiť, lebo podnikateľská časť vykazuje stratu,
  • za bar s príslušenstvom o výmere cca 260 m2 by mal byť vykazovaný aj nejaký zisk z prenájmu, ale doteraz nebol žiadny,
  • v podnikateľskej činnosti MKS sa neobjavuje mzda kuriča a ani účtovníčky,
  • žiada, aby sa čo najskôr vykonalo zúčtovanie v MKS za rok 2011, následne hlavná kontrolórka obce nech vykoná jeho kontrolu a predloží stanovisko s návrhom opatrení a my poslanci OZ rozhodneme,
 10. Hatajčík Š.
  • podľa Vás, keď kultúrny dom nevykazuje zisky a treba ho dotovať, tak ho treba zavrieť - zrušiť, pýtam sa načo sa potom vybudoval? Ak toto zariadenie máme zrušiť, nech sa o tom rozhodne v obecnom hlasovaní.
 11. Smädíšová D.
  • v kultúrnom dome sa počas roka urobí množstvo akcií pre občanov, či už sú to plesy, hody, deň matiek, úcta k starším, predstavenie ZUŠ, karneval ZŠ, MŠ, vystúpenia umelcov pre MŠ + ZŠ a mnohé ďalšie, keďže je to pre nás a naše deti, nevyberá sa pri týchto akciách žiadny nájom ani poplatok za vykurovanie či mzda pre zamestnancov. Keď sa KD zatvorí, kto tieto akcie bude pre občanov a mládež zastrešovať.

K bodu č. 6: Návrh na uznesenie OZ číslo 11/2011

Ing. Roman Španihel, starosta obce vyzval predsedníčku návrhovej komisie, aby poslancom OZ predložila návrh na uznesenie z dnešného rokovania OZ

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 28.12.2011 číslo 11/2011

 

Obecné zastupiteľstvo

A: berie na vedomie

 1. správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010
 2. správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2011

B: konštatuje, že

 1. na dnešnom zasadnutí OZ vystúpilo 11 diskutujúcich a spolu vzniesli 35 pripomienok

C: schvaľuje

 1. odpredaj obecného pozemku KN-E č. 20047/2 do novovytvorenej parcele KN-C č. 101/3 vodná plocha o výmere 40 m2v k.ú. obce Papradno, ktorého vlastníkom je obec Papradno na základe LV Č. 10038 za cenu 280,00 eur pre kupujúceho Vladislava Tarožíka, Papradno. Odpredaj pozemku je podľa osobitného zreteľa §9a ods. 8 písm e/, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. nakoľko sa jedná o odpredaj pozemku, ktorý susedí s pozemkom KN-C č. 558 a 603, ktoré sú vo vlastníctve kupujúceho
  /9 — za, 0 — proti. 0 — zdržal sa/,
 2. odpredaj obecného pozemku KN-E č. 835 do novovytvorenej parcele KN-C č. 1219 trvalý trávnatý porast o výmere 49 m2v k.ú. obce Papradno, ktorého vlastníkom je obec Papradno na základe LV Č. 10038 za cenu 196,00 eur pre kupujúcu Vlastu Šikulíncovú, Papradno. Odpredaj pozemku je podľa osobitného zreteľa §9a ods. 8 písm e/, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. nakoľko sa jedná o odpredaj pozemku, ktorý užíva kupujúca
  /9 — za, 0 — proti. 0 — zdržal sa/,
 3. odpredaj obecného pozemku KN-E č. 20021 do novovytvorenej parcele KN-C č. 1999/13 zastavaná plocha o výmere 28 m2v k.ú. obce Papradno, ktorého vlastníkom je obec Papradno na základe LV Č. 10038 za cenu 196,00 eur pre kupujúceho Antona Hodoníka, Papradno. Odpredaj pozemku je podľa osobitného zreteľa §9a ods. 8 písm e/, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. nakoľko sa jedná o odpredaj pozemku, ktorý susedí s pozemkom KN-C č. 1999/11, ktoré sú vo vlastníctve kupujúceho
  /9 — za, 0 — proti. 0 — zdržal sa/,
 4. odpredaj obecného pozemku KN-E č. 20021 do novovytvorenej parcele KN-C č. 1999/14 zastavaná plocha o výmere 98 m2v k.ú. obce Papradno, ktorého vlastníkom je obec Papradno na základe LV Č. 10038 za cenu 686,00 eur pre kupujúceho Martina Klabníka, bytom Pod Hájom, Dubnica nad Váhom. Odpredaj pozemku je podľa osobitného zreteľa §9a ods. 8 písm e/, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. nakoľko sa jedná o odpredaj pozemku, ktorý susedí s pozemkom KN-C č. 1999/2, ktoré sú vo vlastníctve kupujúceho
  /9 — za, 0 — proti. 0 — zdržal sa/,
 5. zmenu rozpočtu obce Papradno na rok 2011
  /9 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 6. refundáciu el. energie za zosilovače TKR v obci Papradno za rok 2011 v celkovej sume 441,35 eur
  /9 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 7. vyplatenie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce Papradno za 4.Q 2011. vo výške 25 %, tj. sumu 177,75 eur
  /6-za, 0-proti, 3-zdržal sa/
 8. plat starostu obce Papradno od 1.1.2012 nasledovne: - mesačný plat v zmysle §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších doplnkov
  - 769,00 eur x 1,98 = 1523,00 eur
  - v zmysle §4 ods. 2 sa mesačný plat zvyšuje o 25 %, tj. 381,00 eur
  - výška mesačného platu starostu obce s platnosťou od 1.1.2012 je 1904,00 eur
  /5 - za, 0 - proti, 4 - zdržal sa/
 9. žiadosť Jozefa Kukurdíka, Papradno o pripojenie úžitkovej vody z obecnej studne pod Holým vŕškom s podmienkou, že sací kôš potrubia bude umiestnený v rovnakej hĺbke ako majú ostatní občania napojení z tejto studne
  /8-za, 0-proti, 1-zdržal sa/
 10. pridelenie limitu výdavkov pre Základnú školu Papradno v sume 350,26 eur odvedených z účtu ZŠ na účet obce
  /9-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 11. zmenu rozpočtu obce Papradno rozpočtovým opatrením číslo 13/2011
  /8-za, 0-proti, 1-zdržal sa/

D: odvoláva

 1. p. Andreu Nemčíkovú na základe jej písomného vzdania sa z funkcie člena komisie OZ pre financie a plánovanie ku dňu 31.12.2011
  /9 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/

E: poveruje

 1. starostu obce
  1. p. Emíliu Zdurienčíkovú, účtovníčku MKS Papradno na zastupovanie vedúceho MKS Papradno a prenáša na ňu všetky práva a povinnosti v plnom rozsahu so zastupovaním vedúceho MKS Papradno v termíne od 1.1.2012 do 29.2.2012
   /8 - za, 0 - proti, 1 - zdržal sa/

F: žiada

 1. starostu obce
  1. prehodnotiť vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijať konkrétne opatrenia
   T - budúce zasadnutie OZ

Uznesenie bolo schválené: 8 - za, 0 - proti, 1 - zdržal sa.

K bodu č. 7: Ukončenie

Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

dedina roka 2019