Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 09/2011 zo dňa 2.11.2011

Stiahnuť [PDF - 902,59 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo dňa 2.11.2011 o 18.00 hod. v kinosále kultúrneho domu Papradno

Prítomní poslanci: Smädíšová D., Hatajčík Š., Kukurdík J., Ing. Balušík F., Mgr. Tarožík P., Klabníková O., Beníková A., Ing. Zboranová V.

Neprítomní poslanci: Balušík M.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 6, 7, 8/2011
 3. Návrh na schválenie „Dodatku č. 1 k VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO“
 4. Organizačné otázky
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie OZ číslo 9/2011
 7. Ukončenie

Zasadnutie OZ zahájil a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce. V úvode privítal poslancov OZ a dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania OZ.

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, program dnešného rokovania OZ bol schválený.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Kukurdík J., Hatajčík Š.

Do návrhovej komisie boli zvolení: Smädíšová D., Klabníková. O., Ing. Balušík F.

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 6, 7 a 8/2011

Ing: Roman Španihel, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia OZ Č. 6, 7 a 8/2011 pričom konštatoval, že boli uložené 3 úlohy a to:

 1. hlavnej kontrolórke obce bola uložená úloha - vykonať námatkové kontroly v KD - denný bar za účasti 2 poslancov, zamerané na návštevnosť - úloha splnená
 2. hlavnej kontrolórke obce bola uložená. úloha - vykonať námatkové kontroly u občanov obce vykonávajúcich menšie obecné služby na dychovú skúšku - úloha nesplnená, nemá alkoholtester
 3. starosta obce bol požiadaný, aby prehodnotil vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijal konkrétne opatrenia - úloha bola splnená.

K bodu č. 3: Návrh na schválenie „Dodatku č. 1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO“

Ing. Roman Španihel, starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie Dodatok č. 1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO s účinnosťou od 1.1.2012, v ktorom sa mení § 10 ods. 6 - sadzba poplatku. Navýšenie poplatku za KO a DSO odôvodnil tým, že od roku 2009 sa sadzba poplatku tri roky nemenila a obec na likvidáciu KO a DSO doplácala ročne sumou cca 25.000,00 € /750.000,- Sk/.

Zvýšením poplatku sa očakáva, že dotácia obce na likvidáciu KO a DSO sa v roku 2012 zníži na sumu 8.000,00 € /241.000,- Sk/.

Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby za predložený návrh hlasovali: 8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa.

K bodu č. 4: Organizačné otázky

Starosta obce v organizačných otázkach predložil na prerokovanie:

 1. žiadosť riaditeľky MŠ o schválenie čerpania účelovo určených finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie pre MŠ v sume 2.390,- € na nákup interaktívnej tabule, dataprojektoru a príslušenstva,
 2. návrh na odpustenie poplatku za TKO - viď príloha,
 3. návrh na schválenie odpredaja pozemku KN-C č. 1275 o výmere 100 m2 doplnenie uznesenia OZ č. 5/2011/8/D,
 4. otázku ďalšieho fungovania kultúrneho domu:
  1. starosta obce
   • navrhol poveriť p. Zdurienčíkovú na zastupovanie vedúceho MKS do 31.12.2011
   • do 31.12.2011 sa musí rozhodnúť čo ďalej s MKS
  2. Ing. Balušík F.
   • nebolo dobrým riešením, aby pracovníčka OcÚ zodpovedná za financie, riešila finančné otázky MKS
   • je niekoľko možnosti ako ďalej
   • zrušiť činnosť MKS a zatvoriť KD s tým, že by fungoval ako bývalý starý KD pred r. 1990
   • celý KD dať do prenájmu
   • nie je do budúcna možné, aby bar v KD fungoval tak ako doteraz, keď je nerentabilný
  3. Kukurdík J.
   • bol poslancom OZ keď sa KD otváral v r. 1992 a bol za to, aby fungoval pod obecným úradom a nie ako je to teraz, že funguje ako samostatná RO
   • do konca roka to treba zachovať a v prípade vykázania straty treba príspevkovú RO ako takú zrušiť a začať po novom, aby obec na KD zbytočne nedoplácala
   • vyzval aj ostatných poslancov OZ na účasť v komisii, ktorá vyrieši otázku ďalšieho fungovania KD
  4. Ing. Zboranová V.
   • súhlasí, že v takejto forme fungovanie - MKS sa nemôže pokračovať, ale zatvoriť KD nie je dobrý nápad
   • ak sa podarí nájsť prevádzkovateľa - podnikateľa, ktorý by si prenajal podnikateľské priestory v KD je okamžite za zrušenie podnikateľskej činnosti MKS.

K bodu č. 5: Diskusia

Starosta obce Ing. Roman Španihel vyzval všetkých prítomných, aby sa zapojili do diskusie:

 1. starosta obce
  • informoval poslancov OZ, že v rámci havarijného stavu - zatekanie strechy na KD, dal tento havarijný stav odstrániť na základe prieskumu trhu v celkovej finančnej hodnote 10.150,19 € prostredníctvom financií z fondu rozvoja rezerv obce
  • informoval, že dal spracovať cenovú kalkuláciu na rekonštrukciu MR
  • predložil návrh na odkúpenie pozemku KN-C č. 91 o výmere 103 m za sumu 721,- €
  • informoval občanov o projekte revitalizácia centrálnej zóny a požiadal občanov, aby sme si tento majetok chránili a neničili si ho
  • informoval, že budova kováčne je na prenájom
  • zodpovedal na diskusné pripomienky
 2. Klabníková O.
  • treba rozšíriť MR v lokalite Luhy pri 2X 16 b.j.
  • treba nariadiť kuričovi OcÚ, aby priebežne zameral popadané lístie okolo budovy OcÚ
 3. Beníková A.
  • v Luhoch nad vodným zdrojom občania obce začali robiť nepovolenú skládku, treba to zamedziť
  • na parkovisku u Hrncov by bolo potrebné opraviť propagačné tabule
  • vyslovila pochvalu vedeniu obce za vzorný poriadok na cintoríne počas sviatočných dní
 4. Belušíková J.
  • treba obmedziť dĺžku a hlasitosť zvonenia na kostole
 5. Ing. Zboranová V.
  • parkovanie u Hrncov na parkovisku je chaotické, bolo by potrebné spraviť vodorovné dopravné značenie
 6. Zendeková H.
  • žiada, aby sa na MK smer farma osadili spomaľovacie prahy - retardéry
  • žiada, aby sa na štátnej ceste pri diskontnej predajni vyznačil prechod pre chodcov
 7. Ing. Balušik F.
  • vyzval, aby si občania nárokovali na OcÚ finančné vysporiadanie za pozemky pod komunikáciou k farme
  • požiadal starostu, aby sa pred zasadnutiami OZ konali pracovné porady poslancov OZ
  • poďakoval za zrkadlo pri p. Strašíkovej, ale to míňa účinok pre autá odchádzajúce z parkoviska od obchodu Diskont
  • načo sa lávka cez rieku v rámci projektu revitalizácie postavila taká široká, keď tade nemôžu prechádzať automobily, teraz budú zbytočné náklady na údržbu
 8. Strašík M.
  • mal dotaz, ako sa bude pokračovať s obecným vodovodom okolo jeho RD
  • spomaľovacie prahy - retardéry by sa mali umiestniť pri p. Zboranovi a p. Turičíkovi
 9. Balušík A.
  • projekt revitalizácie centrálnej zóny je pekný a skrášlil prostredie, ale čo tie vzdušné káble, ktoré kazia celkový dojem
  • do lokality Luhy treba dať kamery a zistiť kto tam ten bordel vozí
  • keď sa naučíme lepšie separovať odpad, budeme mať aj nižšie poplatky za TKO
  • či by sa žiaci ZŠ nemohli aspoň 2x za rok zapojiť do zberania odpadkov okolo MK, nakoľko pozorný občan vie podľa pohodených odpadkov, čo za prilepšenie mali žiaci na obed /tégliky z termixov, šupy z banánov,.../
 10. Kukurdík J.
  • bolo by potrebné zmeniť palivovú základňu v obecných budovách - uhlie, za plyn alebo drevoštiepku
  • do budúcnosti treba uvažovať o zlúčení ZŠ s MŠ a MŠ celú premiestniť do priestorov ZŠ
  • keď z budovy OcÚ odíde ZDL-PS treba využiť tieto priestory na reorganizáciu celého OcÚ
  • u nás na OcÚ je prezamestnanosť oproti iným obciam s rovnakým počtom obyvateľov
  • informoval sa či sa poslali výzvy občanom, aby odstránili výtoky z ríň na MK, aby si namontovali záchyty snehu, ak padá na MK, aby orezali stromy, ak presahujú za plot
  • informoval sa, kto nám po ukončení projektu kanalizácie opraví cesty a za čo
  • dali sa spracovať projekty na rozšírenie obecného vodovodu a nič sa nedeje, čo s tým do budúcna
 11. Macháč I.
  • prečo sa občanom nespravili ešte zmluvy o prenájme na pozemky na ktorých majú vybudované prístrešky pre automobily pri 12 b.j.
  • požiadal o odkúpenie týchto pozemkov do osobného vlastníctva pre majiteľov prístreškov
 12. Strašík M.
  • upozornil na problém s parkovaním automobilov na MK, nakoľko im prekážajú pri odvoze komunálneho odpadu

K bodu č. 6: Návrh na uznesenie OZ číslo 9/2011

Ing. Roman Španihel, starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby poslancom OZ predložil návrh na uznesenie z dnešného rokovania OZ

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 2.11.2011 číslo 9/2011

 

Obecné zastupiteľstvo

A: berie na vedomie

 1. informáciu starostu obce, že v rámci havarijného stavu zatekania strechy na KD dal tento havarijný stav odstrániť na základe prieskumu trhu v celkovej finančnej hodnote 10.150,19 € prostredníctvom financií z FRR obce

B: konštatuje, že

 1. na dnešnom zasadnutí OZ vystúpilo 12 diskutujúcich a spolu vzniesli 35 pripomienok

C: schvaľuje

 1. odpredaj obecného pozemku KN-C Č. 1275 o výmere 100 m2, ktorého vlastníkom je obec Papradno na základe LV č. 1791 za cenu 700,00 € pre kupujúceho Pavla Klabníka, Papradno 62. Odpredaj pozemku je podľa osobitného zreteľa §9a ods.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, nakoľko sa jedna o odpredaj pozemku, ktorý patrí k pozemku KN-C Č. 1277 ako prístup a je vo vlastníctve kupujúceho
  8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa
 2. dodatok Č. 1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Papradno zo dňa 3.12.2008
  8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa
 3. čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie pre MŠ v sume 2.390,00 € na nákup interaktívnej tabule, dataprojektoru a príslušenstva
  8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa
 4. odpustenie poplatku za TKO na rok 2011 - podľa priloženého zoznamu
  8 - za, 0 - proti, 0 -zdržal sa
 5. odkúpenie pozemku KN-C č. 91 o výmere 103 m2 za sumu 721,00 € za účelom zriadenia parkoviska pred kostolom
  8 - za, 0 - proti, O - zdržal sa

D: poveruje

 1. p. Emíliu Zdurienčíkovú, účtovníčku MKS Papradno na zastupovanie vedúceho MKS Papradno a prenáša na ňu všetky práva a povinnosti V plnom rozsahu so zastupovaním vedúceho MKS Papradno v termíne od 2.11.2011 do 31.12.2011
  8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa

E: žiada

 1. starostu obce
  1. prehodnotiť vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijať konkrétne opatrenia
   T: budúce zasadnutie OZ

Uznesenie OZ číslo 9/2011 bolo schválené: 8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa.

K bodu č. 7: Ukončenie

Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

dedina roka 2019