Zápisnica a uznesenie 02/2011 zo dňa 24.01.2011

Stiahnuť [PDF - 943,53 kB]

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 24.1.2011 číslo 2/2011

Obecné zastupiteľstvo

A: berie na vedomie

 1. predloženú správu hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách pre obecné zastupiteľstvo za II. polrok 2010
  /9-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

B: konštatuje, že

 1. na dnešnom zasadnutí OZ vystúpili 3 diskutujúci a spolu vzniesli 8 pripomienok, z ktorých bolo:
  • informatívnych ... 0
  • zodpovedných ... 3
  • podnetných ....... 5
 2. na ustanovujúcom OZ dňa 11.1.2011 vystúpilo 10 diskutujúcich a spolu vzniesli 18 pripomienok, z ktorých bolo:
  • informatívnych ... 7
  • zodpovedných ... 5
  • podntných ......... 6

C: schvaľuje

 1. odovzdanie majetku obce Papradno zhodnoteného z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom projektu "ZŠ Papradno - Zateplenie, výmena okien a dverí" do správy rozpočtovej organizácie Základná škola Papradno s účinnosťou od 10.9.2011, v celkovej nadobúdacej hodnote 483 411,85 € v členení:
  • 393 897,34 € ..... zdroj EU 85%
  • 46 340,86 € ..... zdroj ŠR 10%
  • 23 170,44 € ..... zdroj vlastná spoluúčasť 5%
  • 20 003,21 € ..... vlastné zdroje
  /9-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 2. plán činnosti hlavného kontrolóra obce Papradno na I. polrok 2011
  /9-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 3. kritériá, na základe ktorých Obecný úrad Papradno odpustí žiadateľovi ročný poplatok, resp. časť poplatku za TKO
  /9-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 4. v zmysle §11 ods. 4 písm. b/ zákona 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení vykonávanie zmien v rozpočte obce starostom obce v sume do 2000,00 € medzi jednotlivými položkami rozpočtovými opatreniami
  /9-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 5. odkúpenie pozemku KN-E č. 7793/1 o výmere 698 m2 od Daniela Lapúnika, Papradno za účelom vybudovania vytláčacej stanice vodovodu do lokality pod Holý vŕšok.
  /9-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

D: volí

 1. členov  komisií obecného zastupiteľstva obce Papradno v nasledovnom zložení:
  • komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu - Mgr. Peter Tarožník, Ing. František Balušík, Bc. Anton Kozáčik, Ing. Tibor Zendek, Ivan Lališ a Rudolf Zboran ml.
  • komisia pre rozvoj prírody a CR - Ing. Jarmila Tarožíková, Marta Tothová, Jana Fojtíková, Ľudmila Mikudíková, Ing František Balušík
  • komisia pre sociálnu činnosť a kultúru - Daniela Smädišová , Ing. Viera Zboranová, Ing. Viera Lališová, PaedDr. Lenka Jandušíková, Helena Zboranová
  • komisia finančná a plánoacia - JUDr. Andrea Hrebičíková, Erika Piačková, Hilda Jurčíková
  • komisia pre správu majetku obce - Bc. Marian Turičík, Ivan Macháč, Bc. Ján Pavúk
  • komisia pre šport, mládež a školstvo - Bc. Ľubomír Baninec, MUDr. Roman Grbál, Michal Lališ, Mikuláš Hromadík, Mgr. Veronika Šištíková, Ľudmila Mikudíková
  • komisia pre občianske záležitosti /ZPOZ/ - PaedDr. Lenka Jandušíková, Ing. Viera Lališová, Ing. Roman Španihel

Členovia jednotlivých komisií OZ boli schválení: 9-za, 0-proti, 0-zdržal sa.

E: ukladá

 1. hlavnej kontrolórke obce
  1. vykonať kontrolu používania reprezentačného fondu starostu obce za II. polrok 2010
   T: do najbližšieho OZ
  2. vykonať kontrolu a vypracovať analýzu spotreby PHM za rok 2010 na Agzate, krovinorezoch, Koráde a motorovej píle
   T: do najbližšieho OZ
 2. Mgr. Petrovi Tarožíkovi
  1. preveriť možnosti na začatie ťažby v kameňolome na Košiaroch
   T: do konca marca 2011
 3. prednostovi OcÚ
  1. pozvánky na obecné zastupiteľstvo okrem vešania na web stránku obce a úradnú tabuľu obce zabezpečiť vyhlasovanie aj v miestnom rozhlase
   T: úloha stála
  2. na dvere kancelárie p. Lališovej umiestniť oznam, že v prípade jej neprítomnosti overujú podpisy a listiny ďalší pracovníci OcÚ
   T: do 25.1.2011

F: žiada

 1. starostu obce
  1. zabezpečiť vypracovanie finančných analýz:
   • znovu otvoriť MŠ v Luhoch
   • zriadiť triedu MŠ - predškoláci v priestoroch základnej školy
   T: do 31.1.2011
  2. informovať občanov obce o každej zamýšľanej investičnej akcii v rámci obce prostredníctvom obecných novín, web stránky a informačnej tabule
   T: úloha stála
  3. preveriť u záujemcov o byt z radov občanov obce, či by nemali záujem postaviť bytovku vo svojom vlastníctve s tým, že obec by poskytla pozemok
   T: do konca mája 2011

Uznesenie bolo schválené: 9-za, 0-proti, 0-zdržal sa

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo dňa 24.1.2011 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ.

 

Prítomní poslanci: Ing. František Balušík, Marek Balušík, Anna Beníková, Štefan Hatajčík, Oľga Klabníková, Daniela Smädišová, Ján Šípek, Mgr. Peter Tarožík, Ing. Viera Zboranová

Neprítomní poslanci: -

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 1/2011
 3. Organizačné otázky
 4. Diskusia
 5. Návrh na uznesenie OZ číslo 2/2011
 6. Ukončenie

 

Zasadnutie OZ zahájil a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce. V úvode privítal poslancov OZ a dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania OZ.

Za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0.

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Peter Tarožík

Štefan Hatajčík.

Do návrhovej komisie boli zvolení: Danka Smädišová

Oľga Klabníková

Ján Šípek.

R O K O V A N I E

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 1/2011

Roman Španihel, Ing., starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia OZ číslo 1/2011 pričom konštatoval, že boli prijaté 2 úlohy a to:

a/ na najbližšom zasadnutí OZ predložiť návrhy na zvolenie členov jednotlivých komisií z radov

poslancov OZ a občanov obce – úloha bola splnená

b/ posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných predpisov obce – úloha sa plní

K bodu č. 3: Organizačné otázky

Ing. Roman Španihel, starosta obce v organizačných otázkach predložil na preroko- vanie:

a/ návrh na schválenie odovzdania majetku obce Papradno zhodnoteného z nenávratného

finančného príspevku prostredníctvom projektu „ZŠ Papradno – Zateplenie, výmena okien

a dverí“, do správy rozpočtovej organizácie Základná škola Papradno č. 312 v nadobúdacej

hodnote 483 411,85 s účinnosťou od 10.9.2010

b/ správu o ukončených kontrolách za II. polrok 2010 pre OZ od hlavného kontrolóra obce

 • Ing. František Balušík – požiadal, aby bola spätne za II. polrok 2010 vykonaná kontrola používania reprezentačného fondu starostom obce

 • Mgr. Peter Tarožík – žiada hlavnú kontrolórku o vypracovanie analýzy spotreby PHM za rok 2010 na Agzate, Koráde, krovinorezoch a motorovej píle

c/ návrh na schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Papradno na I. polrok 2011

 • Ing. František Balušík – plán hlavnej kontrolórky obce by mali stanovovať poslanci OZ

 • napr. kontrolovať revízne správy elektrického vedenia v budovách, revízne správy komínov,

  na cintoríne dodržiavanie zmluvy správcom, ako sa firma FeMaDa zbavuje odpadu a tak ďalej

 • Mgr. Peter Tarožík – komisia pre správu majetku obce má na I. polrok 2011 naplánovaný vnútorný audit jednotlivých obecných budov

d/ návrh na schválenie kritérií, na základe ktorých Obecný úrad Papradno odpustí žiadateľovi ročný

poplatok, resp. časť poplatku za TKO

e/ zhodnotenie diskusných pripomienok z ustanovujúceho OZ

f/ žiadosť starostu obce o schválenie vykonávať zmeny v rozpočte obce medzi jednotlivými

položkami v sume do 2000,00

g/ návrh na zvolenie členov komisií obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 4: Diskusia

Ing. Roman Španihel, starosta obce vyzval všetkých prítomných, aby sa zapojili

do diskusie:

a/ starosta obce

 • predložil návrh na odkúpenie pozemku KN-E č. 7793/1 o výmere 698 m² od Daniela Lapúnika, Papradno za sumu 3,50 /m² za účelom vybudovania výtlačnej stanice vodovodu pod Holý vŕšok

b/ Daniela Smädišová

 • požiadala o možnosť odhŕňania snehu z MK k domu p. Dušana Moravíka u Grajcarov

 • na Záhradách pri št. ceste okolo RD p. Kodčíka chýba miestny rozhlas

 • či by nebolo možné zabudovať do káblovej televízie stanicu s vysielaním rozprávok pre deti

c/ Ing. František Balušík

 • či by nebolo vhodné stavať novú bytovku v investorstve občanov s tým, že obec by im dala pozemok

 • konanie obecného zastupiteľstva treba vyhlasovať aj v miestnom rozhlase

 • na dvere kancelárie p. Lališovej treba vyvesiť oznam, ktorý pracovník v jej neprítomnosti overuje listiny a podpisy

 • nastolil otázku čo s kultúrnym domom do budúcna

K bodu č. 5: Návrh na uznesenie OZ číslo 2/2011

Ing. Roman Španihel, starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby poslancom OZ predložil návrh na uznesenie z dnešného rokovania OZ.

 

dedina roka 2019