Zápisnica a uznesenie 01/2011 zo dňa 11.01.2011

Stiahnuť [PDF - 369,40 kB]

Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 11.1.2011 číslo 1/2011

Obecné zastupiteľstvo

A: berie na vedomie

 1. správu predsedu Miestnej volebnej komisie v Papradne o priebehu a výsledku volieb v obci Papradno na funkciu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
 2. vystúpenie novozvoleného starostu
 3. vznesené pripomienky z ustanovujúceho zasadania OZ
 4. správu o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov OZ a nezlučiteľnosť funkcií

B: konštatuje, že

 1. novozvolený starosta obce Ing. Roman Španihel zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. 9 novozvolení poslanci OZ obce Papradno: Daniela Smädišová, Mgr. Peter Tarožík, Ján Šípek, Anna Beníková, Ing. Viera Zboranová, Oľga Klabníková, Štefan Hatajčík, Marek Balušík, Ing. Viera Zboranová - zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.
 3. starosta obce vymenoval za neuvoľnenú zástupkyňu starostu obce Ing. Vieru Zboranovú

C: zriaďuje

 1. Komisie obecného zastupiteľstva
  1. pre výstavbu, územný plán a dopravu
  2. pre ochranu prírody a rozvoj cestovného ruchu
  3. pre sociálnu činnosť a kultúru
  4. finančnú a plánovaciu
  5. pre spávu majetku obce
  6. pre šport, mládež a školstvo
  7. pre občianske záležitosti - ZPOZ

D: volí

 1. predsedov komisií obecného zastupiteľstva obce Papradno:
  1. Ján Šípek - pre výstavbu, ÚP, a dopravu
  2. Anna Beníková - pre ochranu prírody a rozvoj CR
  3. Oľga Klabníková - pre sociálnu činnosť a kultúru
  4. Daniela Smädišová - pre financie a plánovanie
  5. Mgr. Peter Tarožík - pre správu majetku obce
  6. Marek Balušík - pre šport, mládež a školstvo
  7. Ing. Viera Zboranová - pre občianske záležitosti - ZPOZ
 2. Mgr. Petra Tarožíka - za predsedu komisie a Ing. Vieru Zboranovú a Danielu Smädišovú - za členky komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.
 3. Vykonávateľov sobášnych obradov - Ing. Roman Španihel, Ing. Viera Zboranová a Mgr. Peter Tarožík

E: schvaľuje

 1. mesačný plat starostu obce vo výške 1638,00 €
 2. Ing Romana Španihela a Annu Beníkovú, ako delegovaných zástupcov zriaďovateľa - Obce Papradno, do Rady školy pri ZŠ Papradno v zmysle §25 ods. 5 zákona č. 596/2002 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

F: ukladá

 1. predsedom komisií pri OZ
  1. na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva predložiť návrhy na zvolenie členov jednotlivých komisií z radov poslancov OZ a občanov obce

G: odporúča

 1. starostovi obce
  1. posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných predpisov obce

Uznesenie bolo schválené: 9-za, 0-proti, 0-zdržal sa.

 

 

 

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno pre volebné obdobie rokov 2010-2014, ktoré sa konalo dňa 11.1.2011 o 17.00 hod. v kinosále KD Papradno.

 

Prítomní poslanci OZ : Ing. Balušík František, Balušík Marek, Beníková Anna, Hatajčík Štefan, Klabníková Oľga, Smädišová Daniela, Šípek Ján, Mgr. Tarožík Peter, Ing. Zboranová Viera

Neprítomní poslanci OZ: -

 

Program:

 1. Štátna hymna
 2. Otvorenie zasadnutia
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 7. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
 8. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice
 9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 10. Správa o overení platnosti voľby starostu a poslancov a nezlučiteľnosti funkcií
 11. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
 12. Návrh na zvolenie vykonávateľov sobášnych obradov
 13. Schválenie platu starostu obce
 14. Organizačné otázky
 15. Diskusia
 16. Návrh na schválenie uznesenia OZ číslo 1/2011
 17. Záver

Dnešné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Papradno bolo zahájené štátnou hymnou SR.

Následne sa ujal slova odstupujúci starosta obce p. Štefan Hatajčík, ktorý privítal na dnešnom zasadnutí novozvoleného starostu obce, novozvolených poslancov OZ, pracovníkov obecného úradu a všetkých prítomných občanov obce v počte asi 120.

 

K bodu č. 3: Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce

Štefan Hatajčík, odstupujúci starosta vyzval p. Eriku Piačkovú – predsedníčku MVK, aby oboznámila tu prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Papradno na vo- lebné obdobie rokov 2010-2014, ktoré sa konali dňa 27.11.2010.

Pani Erika Piačková, predsedníčka MVK prečítala zápisnicu MVK obce Papradno o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Papradno na volebné obdobie rokov 2010-2014 pričom konštatovala, že:

 • za starostu obce Papradno bol zvolený s počtom hlasov 678 Ing. Roman Španihel

 • za poslancov Obecného zastupiteľstva obce Papradno boli zvolení: Ing. František Balušík, Marek Balušík, Anna Beníková, Štefan Hatajčík, Oľga Klabníková, Daniela Smädišová, Ján Šípek, Mgr. Peter Tarožík, Ing. Viera Zboranová

K bodu č. 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií

Štefan Hatajčík, odstupujúci starosta obce vyzval novozvoleného starostu obce p. Romana Španihela, aby povstal. Zároveň p. Juraj Palko, prednosta OcÚ prečítal text sľubu starostu obce /zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - §13, ods. 2/. Pán Roman Španihel po prečítaní textu sľubu podal ruku odstupujúcemu p. starostovi, vyslovil slovo „sľubujem“, podpísal zápisnicu o zložení sľubu a čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií – týmito aktami novozvolený starosta obce „zložil sľub starostu obce“.

Po zložení sľubu p. Štefan Hatajčík odovzdal novozvolenému starostovi obce insígnie, poprial mu veľa úspechov v práci a vyzval ho, aby sa ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno.

K bodu č. 5: Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

Pán Roman Španihel, starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby povstali. Zároveň p. Juraj Palko, prednosta OcÚ prečítal text sľubu poslanca OZ /zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - §26/. Po prečítaní textu sľubu 9 poslanci obecného zastupiteľstva

po jednom predstupovali pred starostu obce, podali mu ruku, vyslovili slovko „sľubujem“, podpísali zápisnicu o zložení sľubu a čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií – týmito aktami novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva „zložili sľub poslancov OZ“.

K bodu č. 6: Vystúpenie novozvoleného starostu obce

Novozvolený starosta obce p. Roman Španihel v úvode svojho príhovoru poďakoval odstupujúcemu starostovi obce a všetkým poslancom, ktorí dnešným dňom ukončili svoju činnosť. Poprial im veľa zdravia a spokojnosti.

V ďalšom oboznámil tu prítomných so svojimi plánmi, čo chce na obecnom úrade vylepšiť a ako si predstavuje spoluprácu s obecným zastupiteľstvom. Na záver svojho príhovoru vyzval všetkých tu prítomných, aby sa čo možno najaktívnejšie zapájali do práce pre rozvoj našej obce pre blaho všetkých občanov obce Papradno.

K bodu č. 7: Schválenie programu obecného zastupiteľstva

Starosta obce p. Roman Španihel vyzval poslancov OZ, aby predložili, ak majú doplňujúce návrhy k doručenému programu rokovania dnešného obecného zastupiteľstva. Nakoľko žiadne doplňujúce návrhy k dnešnému programu rokovania OZ neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o programe dnešného rokovania.

/za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0/

K bodu č. 8: Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice

Pán Roman Španihel, starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice z dnešného rokovania OZ p. Juraja Palka, prednostu OcÚ.

Za overovateľov zápisnice boli schválení: Mgr. Peter Tarožík a Ing. Viera Zboranová.

K bodu č. 9: Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

Pán Roman Španihel, starosta obce predložil na schválenie členov nasledovných komisií:

a/ mandátová – Anna Beníková, Ján Šípek a Marek Balušík

/9- za, 0- proti, 0-zdržal sa/

b/ návrhová – Daniela Smädišová, František Balušík, Oľga Klabníková

/9- za, 0-proti, 0-zdržal sa/

c/ volebná – Viera Zboranová, Peter Tarožík a Štefan Hatajčík

/9-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

K bodu č. 10: Správa o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov OZ a nezlučiteľnosti

funkcií

Starosta obce vyzval p. Vieru Zboranovú, aby prečítala správu o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.

Slečna Viera Zboranová v správe volebnej komisie overila, že:

a/ za starostu obce Papradno bol právoplatne zvolený Ing. Roman Španihel

b/ za poslancov OZ obce Papradno boli právoplatne zvolení: Ing. František Balušík, Marek Balušík,

Anna Beníková, Štefan Hatajčík, Oľga Klabníková, Daniela Smädišová, Ján Šípek, Mgr. Peter

Tarožík a Ing. Viera Zboranová.

Pred ďalším pokračovaním rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ vyzval starosta obce, aby si poslanci OZ odsúhlasili, či sa bude hlasovať verejne alebo tajne.

Poslanci OZ schválili, že sa bude hlasovať verejne.

/9-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

K bodu č. 11: Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov

Starosta obce predložil návrh na zriadenie 7 komisií obecného zastupiteľstva ako aj návrh na voľbu predsedov týchto komisií:

a/ pre výstavbu, ÚP a dopravu - Ján Šípek

b/ pre ochranu prírody a rozvoj cest. ruchu -Anna Beníková

c/ pre sociálnu činnosť a kultúru – Oľga Klabníková

d/ finančná a plánovacia – Daniela Smädišová

e/ komisia pre správu majetku obce – Mgr. Peter Tarožík

f/ pre šport, mládež a školstvo – Marek Balušík

g/ pre občianske záležitosti – ZPOZ – Ing. Viera Zboranová

Po hlasovaní poslancov OZ bol návrh schválený.

/9-za, 0-proti, 0-zdržal sa /

K bodu č. 12: Návrh na zvolenie vykonávateľov sobášnych obradov

Starosta obce predložil návrh na zvolenie vykonávateľov sobášnych obradov

v nasledovnom zložení: Ing. Roman Španihel, Ing. Viera Zboranová a Mgr. Peter Tarožík.

Po hlasovaní poslancov OZ bol návrh schválený:

/9-za, 0-proti,0-zdržal sa/

K bodu č. 13: Schválenie platu starostu obce

Juraj Palko, prednosta OcÚ, predložil poslancom OZ na schválenie návrh mesačného platu starostu obce. Návrh bol spracovaný v zmysle zákona SNR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Výška platu bola vypočítaná v zmysle §3 nasledovne:

744,50 x 2,20 = 1638,00 .

Po hlasovaní poslancov OZ bol návrh schválený.

/9-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

K bodu č. 14: Organizačné otázky

Starosta obce v organizačných otázkach predložil na prerokovanie:

a/ návrh na voľbu predsedu a členov komisie OZ obce Papradno na ochranu verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle zákona číslo 357/2004 Z.z. v nasledovnom

zložení:

-Peter Tarožík, predseda

-Viera Zboranová, členka

-Daniela Smädišová, členka

/9-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

b/ návrh na doplnenie zástupcov zriaďovateľa – Obce Papradno do Rady školy pri ZŠ Papradno a to

- Romana Španihela a Annu Beníkovú.

/9-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

K bodu č. 15: Diskusia

Starosta obce vyzval všetkých tu prítomných, aby sa zapojili do diskusie:

 1. starosta obce

  – informoval prítomných, že vymenoval za neuvoľneného zástupcu starostu Ing. Vieru Zboranovú

 2. Ján Pavúk

  – mal dotaz, čo sa zamýšľa so starou materskou školou na dolnom konci

  a/ starosta obce je za obnovu MŠ

  b/ Hatajčík – poslanci v r. 2010 rozhodli o prestavbe na bytovku

  - mal dotaz, či nové OZ vyrieši otázku smetných nádob pri bytovkách v Luhoch, nakoľko

  VRK pri starej MŠ nestačí a je tam neporiadok

  - mal dotaz, či sa do komisií OZ budú voliť aj občania obce alebo tam budú len poslanci OZ

  - mal dotaz, či starosta dostojí slova, že keď sa na nejakej veci nebudú môcť dohodnúť

  poslanci OZ, či zvolá občanov obce, aby tí rozhodli

 3. Ing. František Balušík

  – poprial starostovi obce veľa úspechov a sľúbil, že poslanci OZ mu budú v náročnej práci

  nápomocní

  - dal návrh, aby škôlkári – predškoláci chodili do ZŠ, kde by sa zriadila časť MŠ a nie

  otvárať starú MŠ čo by bolo finančne značne nákladné

  - KUKA nádoby nech si zakúpia obyvatelia bytoviek a obec nech spraví prístrešky

 4. Štefan Hatajčík

  – upozornil, že ak sa majú zrušiť VRK po obci, treba rátať s tým, že cca k 300 RD sa

  nedostane KUKA voz

  - súhlasí s tým, že v obci sú rôzne problémy na riešenie, ale keď nie sú finančné zdroje, tak

  potom sa ťažko tieto problémy riešia

 5. Marta Tothová

  – upozornila občanov, že náš kataster sa nachádza v II. stupni CHKO, a preto občania

  smerujúci automobilmi na svoje chaty by mali nosiť so sebou LV k nehnuteľnosti

 6. Jozef Kukurdík

  – keď sa robila PD na vodovod, prečo sa nerobil prieskum medzi občanmi či majú o vodu

  záujem

  - keď sa rozhodlo, že sa ide bývalá MŠ prestavovať na bytovku, prečo sa nerobil prieskum

  v obci, či s tým občania súhlasia

  - o všetkých investičných aktivitách treba informovať občanov prostredníctvom obecných

  novín, web stránky obce, či obecnej informačnej tabule

 7. Ivan Filípek

  – máme v obci starý kameňolom, ten treba využiť na predaj kameňa a tak doplniť obecnú

  pokladňu

  - taktiež tu máme lesy, treba postaviť pílu a tým cenu dreva zhodnotiť

 8. Peter Tarožík – požiadal občanov o pomoc, on rád každému vyhovie

 9. Viera Šamajová – poďakovala odstupujúcemu starostovi obce za vybavenie autobusového spoja k nemocnici

 10. Stanislav Lališ

  – poďakoval odstupujúcemu starostovi obce a bývalým poslancom OZ na výdatnú finančnú a materiálnu podporu, bez čoho by TJ Žiar nemohla existovať.

K bodu č. 16: Návrh na schválenie uznesenia OZ č. 1/2011

Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby poslancom OZ predložil návrh na uznesenie z dnešného rokovania obecného zastupiteľstva.

 

dedina roka 2019