Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce Papradno

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Obce Papradno z dôvodu hodného osobitného zreteľa Obec Papradno v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Papradno z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa čl.4 bod 5 Zásad hospodárenia s majetkom obce Papradno :

1) Prevod pozemku KNC 2809/29 orná pôda o výmere 23 m2, ktorý vznikol z pozemku KNE 7689 orná pôda o výmere 39 m2 v zmysle geometrického plánu č. 32/2023 zo dňa 12.11.2023, ktorý vyhotovil Ing. Peter Liška, Dolný Lieskov 71 a úradne overil Ing. Miroslav Masár dňa 23.11.2023 pod číslom 826/2023

2) – prevod pozemku KNC 2369/2 záhrada o výmere 174 m2, diel 9 (z pozemku KNE 6961/2 trvalé trávne porasty o výmere 529 m2) a KNC 2368/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 440 m2- diel 8, pozemok KNC 2357/6 záhrada o výmere 12 m2 – diel 3, pozemok KNC 2367/1 ostatná plocha o výmere 136 m2 .- diel 4 (z pozemku KNE 6960 ostatná plocha o výmere 355 m2) v zmysle geometrického plánu č. 239/2023 zo dňa 28.11.2023, ktorý vyhotovila firma Proma Invest s.r.o Žilina

3) prevod pozemku KNC 254/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2 (diel 3) a pozemku KNC 254/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2 (diel 4) (ktoré vznikli z parcely KNE 138/1 ostatná plocha o výmere 511 m2 v zmysle geometrického plánu č. 65/2023 zo dňa 23.11.2023, ktorý vyhotovil Ing. Igor Strhák, Hliny 1419/17-4, 017 07 Pov.Bystrica časti

4) – prevod pozemku KNC 2367/4 ostatná plocha o výmere 30 m2 – diel 5 (z pozemku KNE 6960 ostatná plocha o výmere 355 m2) v zmysle geometrického plánu č. 239/2023 zo dňa 28.11.2023, ktorý vyhotovila firma Proma Invest s.r.o Žilina

5) - prevod pozemku KNC 2367/5 ostatná plocha o výmere 64 m2 - diel 6 (z pozemku KNE 6960 ostatná plocha o výmere 355 m2),

- prevod pozemku KNC 2370/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 – diel 1 (z pozemku KNC 2370/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2) a

- prevod pozemku KNC 2371/3 záhrada o výmere 3 m2 – diel 2 (z pozemku KNC 2371/2 záhrada o výmere 21 m2)

v zmysle geometrického plánu č. 239/2023 zo dňa 28.11.2023, ktorý vyhotovila firma Proma Invest s.r.o Žilina

Spôsob prevodu:

Prevod podľa čl.4 bod 5 Zásad hospodárenia s majetkom obce Papradno v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa. Zásady hospodárenia s majetkom obce Papradno sa nachádzajú na www.papradno.sk,

https://www.papradno.sk/data/tabula/2023/zasady-hospodarenia-novela-2023.pdf,

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa:

1) pozemok je súčasťou pozemku vo vlastníctve žiadateľa

2) pozemky sa nachádzajú pod rodinným domom a okolitým dvorom

3) pozemky sa nachádzajú pod rodinným domom a okolitým dvorom

4) pozemok je súčasťou dvora žiadateľa

5) pozemky tvoria súčasť dvora žiadateľa a prístupovú cestu k rodinnému domu

dedina roka 2019