Slobodný prístup k informáciám

 

VZOROVÁ ŽIADOSŤ O SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIE

 

 

Meno a priezvisko žiadateľa, adresa

Obec Papradno

Obecný úrad 315

018 13 Papradno

v....................................

dňa................................

Vec:  Žiadosť o poskytnutie informácie

Týmto Vás žiadam v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov o sprístupnenie................................................................ (uveďte požadovanú informáciu).

Informáciu žiadam poslať ........................................ (uveďte ako a kam)

..................................................................

Podpis žiadateľa

 

dedina roka 2019