Návrh záverečného účtu obce Papradno za rok 2012

Stiahnuť [PDF - 314,57 kB]

OBSAH:

 1. Rozpočet obce na rok 2012
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012
 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
 8. Hospodárenie príspevkovej organizácie
 9. Prehľad o poskytnutých zárukách
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  • zriadeným a založeným právnickým osobám
  • ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
  • štátnemu rozpočtu
  • štátnym fondom
 12. Hodnotenie plnenia programov obce

Celý text návrhu v prílohe.

dedina roka 2019