Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 1/2012 zo dňa 16.02.2012

Stiahnuť [PDF - 1 280,62 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo dňa 16.02.2012 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní poslanci: Ing. Balušík F., Kukurdík J., Smädíšová D., Klabníková O., Beníková A., Hatajčík Š., Mgr. Tarožík P., Ing. Zboranová V.

Neprítomní poslanci: Balušík M.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 11/2011
 3. Návrh na schválenie rozpočtu obce Papradno na rok 2012
 4. Rozbor hospodárenia MKS Papradno za rok 2011
 5. Organizačné otázky
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie OZ číslo 1/2012
 8. Ukončenie

Zasadnutie OZ zahájil a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce. V úvode privítal poslancov OZ a dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania OZ.

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, program rokovania OZ bol schválený.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Balušík František, Kukurdík Jozef.

Do návrhovej komisie boli zvolení: Danka Smädíšová, Oľga Klabníková, Anna Beníková.

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 11/2011

Ing. Roman Španihel, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 11/2011 pričom konštatoval, že bola prijatá 1 úloha a to:

 1. starosta obce bol požiadaný, aby prehodnotil vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijal konkrétne opatrenia - úloha bola splnená.

K bodu č. 3: Návrh na schválenie rozpočtu obce Papradno na rok 2012

Ing. Roman Španihel, starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie návrh rozpočtu obce Papradno na rok 2012.

Starosta obce informoval poslancov OZ, že návrh rozpočtu obce na rok 2012 bol vyvesený na web stránke obce od 19.1.2012 do 6.2.2012. Za toto obdobie nebola k návrhu rozpočtu vznesená žiadna písomná pripomienka. Nakoľko rozpočet obce na rok 2012 sa tvoril za účasti poslancov OZ v mesiaci január 2012 na pracovných poradách, neboli k predloženému návrhu rozpočtu obce na rok 2012 z ich strany vznesené žiadne pripomienky.

Rozpočet obce Papradno na rok 2012 bol schválený 8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa.

K bodu č. 4: Rozbor hospodárenia MKS Papradno na rok 2011

Pani Emília Zdurienčíková, poverená zastupovaním vedúceho MKS a zároveň účtovníčka MKS vypracovala rozbor hospodárenia MKS za rok 2011, ktorý bol poslancom OZ doručený spolu s pozvánkami na dnešné rokovanie OZ.

K predloženému rozboru hospodárenia MKS za rok 2011 v rozprave vystúpili:

 1. Zdurienčíková E.
  • na internete sa šíria nepravdy, že v kultúrnom dome sa tratia financie
  • podnikateľská čast vyšla v mínuse aj preto, že sa na ňu rozpočtujú financie na vykurovanie a elektrickú energiu v podiele 80% z celkových nákladov KD, taktiež sa tu treba zamyslieť nad zlou tesnosťou okien v celom KD,
  • do mínusu sme sa dostali aj tým, že sa ešte nevrátili financie za aparatúru pre dídžeja,
  • do mínusu sme sa dostali aj tým, že v KD sa poriadajú rôzne koncerty žiakov, karnevaly, zasadania OZ, rôzne kultúrne akcie pre občanov obce, ktoré sú bez prenájmu, ale energie samusia platiť,
  • a preto aj z týchto dôvodov nech si nikto nemyslí, že pracovníci KD sa finančne nabaľujú
 2. Kukurdík J.
  • myslí si, že v KD to išlo dlhšiu dobu takto zle, nie len v roku 2011, a preto treba nastaviť iné pravidlá, aby sa to zmenilo k lepšiemu,
  • treba sa dobre zamyslieť či finančná dotácia od obce pre KD sa má použiť na kultúru alebo na podnikateľskú časť v MKS,
  • pri vymenovaní nového štatutára v MKS sa musia nastaviť presné kritériá, ktoré zaručia úsporu financií v MKS,
 3. Mgr. Tarožík P.
  • mal pre p. Zdurienčíkovú iba jednu otázku a to, nech vysvetlí, aký bol finančný rozdiel medzi rokom 2010 a 2011?
   Emília Zdurienčíková
  • v roku 2011 sa zhodnocovala budova KD, vymaľovali sa priestory estrádnej sály, vstupná chodba, denný bar,... taktiež sa prerábalo átrium
  • zakúpila sa aparatúra pre dídžeja a ešte nesplatil 1400 eur,
  • zamestnanci nevyčerpali dovolenku,
 4. Ing. Balušík F.
  • prečo sa také akcie ako napr. Pivný fest nevyhodnotia v rozbore hospodárenia /príjmy a výdavky z konkrétnej akcie/ samostatne, aby sa hneď videlo, či bola zisková alebo stratová, keď napr. v rozbore sú napísané servítky zakúpené do baru,
  • prenájmy v KD sú nízke, spravili sa už nové zmluvy s prenajímateľmi?, načo sa investovalo do novej el. prípojky s hodinami,
  • kto refunduje stratu v MKS za rok 2011?
  • prečo sa to včas nesignalizovalo?
   Emília Zdurienčíková
  • má zošit, v ktorom sa vedie tržba za každý deň,
  • zisk po akcii sa dá vyúčtovať len vtedy, keď sa vykoná inventúra pred a po akcii, inak sa to dá vyčísliť len orientačne,
 5. starosta obce
  • koľko sa dohodárom vyplácalo v hrubom na hodinu?
  • skúsime ešte raz verziu s MKS, ale s novým vedúcim, lebo keby sme to raz zrušili, ťažko to vrátime naspäť
  • ekonomická oblasť MKS sa bude vykonávať cez obecný úrad,
 6. Hromadíková A.
  • vykonávať účtovníčku obecného úradu a zároveň účtovať pre MKS je podľa nej konflikt záujmov, a preto to nemôže robiť súbežne,
  • keď v roku 2011 bola poverená riadením MKS, tak v prvom rade musela zabezpečiť vymaľovanie KD, aby mohla robiť rôzne akcie. Pri tejto práci a následne pri upratovaní jej nezištne pomohli členovia červeného kríža.
 7. Hatajčík Š.
  • prečo chceme do KD nasadiť nových ľudí, keď sú tam zamestnanci zaškolení,
 8. Smädíšová D.
  • keď sa nepodarila myšlienka s mlieko-automatom, čí by sa nezariadilo, aby sa mlieko dovážalo do KD, kde by sa predávalo,

K bodu č. 5: Organizačné otázky

Ing. Roman Španihel, starosta obce v organizačných otázkach predložil na prerokovanie:

 1. návrh na schválenie "Plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Papradno na I. polrok 2012",
 2. Materská škola Papradno - žiadosť o čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov v sume 300,00 eur na učebné pomôcky,
 3. Martina Trnčíková, Papradno - žiadosť o prenájom priestoru v KD za účelom zriadenia predajne Second hand tovaru,
 4. Materská škola Papradno - žiadosť o čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov v sume 332,5 eur na obliečky na paplóny a vankúše a na učebné pomôcky,
 5. Základná škola Papradno - žiadosť o prevedenie finančných prostriedkov odvedených na účet obce z účtu ZŠ Papradno dňa 13.2.2012 v sume 7172,85 eur a dňa 16.12.2010 v sume 2463,00 eur na zakúpenie stoličkového výťahu pre ZŤP žiada ZŠ,
 6. návrh na schválenie "Smernice o sťažnostiach a petíciách doručených obci Papradno",
 7. návrh na schválenie "Zásad odmeňovania poslancov OZ a ďalších volených orgánov obce Papradno",
 8. návrh na poverenie zastupovania vedúceho MKS Papradno v termíne od 1.3 do 31.3.2012,
 9. návrh na schválenie členstva obce Papradno v oblastnej organizácii cestovného ruchu,
 10. Rudolf Zboran, Papradno - žiadosť o povolenie na zriadenie prevádzky čerpacej kontajnerovej stanice DJD 11/11 BNK 25,

K bodu č. 6: Diskusia

Starosta obce Ing. Roman Španihel vyzval všetkých prítomných, aby sa zapojili do diskusie:

 1. Dzurjaník J.
  • na začiatku roka ako pracovník OcÚ zabezpečujem pre občanov obce výpisy ich majetku pre daňové priznania, čo mi odďaľuje ďalšiu agendu na vybavovanie, preto sa pýtal, či má výpisy pre občanov robiť alebo nie,  
 2. Ing. Balušík F.
  • v priebehu marca bude obecný úrad na podnet stavebnej komisie zasielať občanom obce prípisy, aby orezali konáre stromov siahajúce na MK, aby odstránili vytekanie vody z ríň na MK, aby opravovali, poprípade búrali staré humná, šopy a drevené domy, pri tejto príležitosti požiadal prítomných, aby občanom tento krok vysvetľovali v pozitívnom svetle, nakoľko je to krok k zlepšeniu ŽP v obci pre nás všetkých,
  • kedy sa dotiahne nájom s prístreškom pre osobné autá pri 12 b.j.,
 3. Pavúk M.
  • čo sa plánuje s kotolňou na OcÚ, keď je tam rozpočtované 25000 eur,
  • čo sa plánuje na cintoríne, keď je tam rozpočtované 4000 eur,
  • žiada aby sa ohrnul sneh z chodníka medzi 2x6 b.j. a p. Harišovou I.,
 4. Klabníková O.
  • pozvala všetkých do fašiangového sprievodu 18.2.2012 - v sobotu
 5. Macháč I.
  • opätovne požiadal o odpredaj pozemku pri 12 b.j., kde má on a 6 ďalších postavený prístrešok pre osobné auto,
 6. starosta obce
  • zodpovedal na diskusné pripomienky
  • informoval, že zatiaľ sa prerušila ďalšia činnosť na projekte chodníka pri zdravotnom stredisku z dôvodu nevysporiadaných parciel,
  • informoval, že sa spracúva projekt náučného chodníka, v rámci ktorého sa vybudujú informačné tabule a posedy,

K bodu č. 7: Návrh na uznesenie OZ číslo 1/2012

Starosta obce, Ing. Roman Španihel vyzval predsedu návrhovej komisie, aby poslancom OZ predložil návrh na uznesenie z dnešného rokovania OZ.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 16.2.2012 číslo 1/2012

 

Obecné zastupiteľstvo

A: berie na vedomie

 1. rozbor hospodárenia MKS Papradno za rok 2011,

B: konštatuje, že

 1. na dnešnom zasadnutí OZ vystúpilo 6 diskutujúcich a spolu vzniesli 11 pripomienok,

C: schvaľuje

 1. rozpočet obce Papradno na rok 2012
  /8 — za, 0 — proti, 0 — zdržal sa/,
 2. plán činnosti hlavného kontrolóra obce Papradno na I. polrok 2012,
  /7 — za, 0 — proti, 1 — zdržal sa/,
 3. čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov pre MŠ Papradno v sume 300,00 eur na učebné pomôcky,
  /8 — za, 0 — proti, 0 — zdržal sa/,
 4. prenájom priestoru v KD za účelom zriadenia predajne Second hand tovaru pre Martinu Trnčíkovú, Papradno,
  /8 — za, 0 — proti, 0 — zdržal sa/,
 5. čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov pre MŠ Papradno v sume 332,50 eur na obliečky na paplóny a vankúše a na učebné pomôcky,
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 6. prevod finančných prostriedkov pre ZŠ Papradno, ktoré boli odvedené z účtu ZŠ na účet obce dňa 13.2.2012 v sume 7172,85 eur a dňa 16.12.2010 v sume 2463,00 eur,
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 7. smernicu o sťažnostiach a petíciách doručených obci Papradno,
  /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 8. zásady odmeňovania poslancov OZ a ďalších volených orgánov obce Papradno,
  /6 - za, 1 - proti, 1 - zdržal sa/
 9. v súlade s § 11 ods. 4 písm. m/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov členstvo obce Papradno v oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredného Považia ako zakladajúceho člena,
  /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 10. členský príspevok obce Papradno do oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredného Považia pre rok 2012 vo výške 460,00 eur,
  /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

D: poveruje

 1. p. Emíliu Zdurienčíkovú, účtovníčku MKS Papradno na zastupovanie vedúceho MKS Papradno a prenáša na ňu všetky práva a povinnosti v plnom rozsahu so zastupovaním vedúceho MKS Papradno v termíne od 1.3.2012 do 31.3.2012
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/

E: súhlasí

 1. so založením oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredného Považia podľa zákona č. 91/2010 Z.z o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov,
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 2. s podnikateľským zámerom p. Zborana Rudolfa, bytom Papradno na zriadenie kontajnerovej čerpacej stanice typu DJD 11/11 BNK 25 s podmienkou, že menovaný si vybaví všetky potrebné vyjadrenia a povolenia príslušných úradov k zriadeniu a prevádzkovaniu čerpacej stanice
  /8 - za, 0 - proti,  - zdržal sa/

F: žiada

 1. starostu obce
  1. prehodnotiť vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijať konkrétne opatrenia
   T - budúce zasadnutie OZ /8 - za, 0 - proti,  - zdržal sa/
  2. o vypísanie výberového konania na funkciu vedúceho MKS Papradno s nástupom 1.4.2012
   T - ihneď /8 - za, 0 - proti,  - zdržal sa/

Uznesenie bolo schválené: 8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa.

K bodu č. 7: Ukončenie

Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

dedina roka 2019