Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 10/2011 zo dňa 30.11.2011

Stiahnuť [PDF - 427,40 kB]

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo dňa 30.11.2011 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní poslanci: Ing. František Balušík, Marek Balušík, Štefan Hatajčík, Mgr. Peter Tarožík, Jozef Kukurdík, Daniela Smädíšová, Oľga Klabníková, Anna Beníková

Neprítomní poslanci: Ing. Viera Zboranová

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Organizačné otázky
 3. Návrh na uznesenie OZ číslo 10/2011
 4. Ukončenie

Zasadnutie OZ zahájil a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce. V úvode privítal poslancov OZ a dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania OZ.

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, program dnešného rokovania OZ bol schválený.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Marek Balušík, Ing. František Balušík

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädíšová, Oľga Klabníková, Mgr. Peter Tarožík

K bodu č. 2: Organizačné otázky

Starosta obce, Ing. Roman Španihel v organizačných otázkach predložil na prerokovanie:

 1. návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2011, rozpočtovým opatrením číslo 11/2011
 2. návrh na schválenie "Dodatku č. 5 k VZN obce Papradno, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno", ktoré bolo schválené dňa 24.9.2008, uznesením OZ číslo 10/2008
 3. riaditeľka MŠ Papradno - žiadosť o schválenie čerpania rodičovských poplatkov v sume 999,00 € na pomôcky pre materskú školu
 4. riaditeľka ZŠ Papradno - žiadosť o úpravu rozpočtu v ŠKD a ŠJ pri ZŠ pre rok 2011
 5. riaditeľka ZŠ Papradno - žiadosť o úpravu rozpočtu prenesených kompetencií ZŠ na rok 2011
 6. Základná škola Papradno - žiadosť o pridelenie limitu výdavkov odvedených z účtu ZŠ na účet obce v sume 1006,89 €
 7. starosta obce - návrh na zriadenie komisie obecného zastupiteľstva pre správu majetku obce a voľba predsedu komisie a členov komisie

K bodu č. 3: Návrh na uznesenie OZ číslo 10/2011

Starosta obce, Ing. Roman Španihel vyzval predsedu návrhovej komisie, aby poslancom OZ predložil návrh na uznesenie z dnešného rokovania OZ.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 30.11.2011 číslo 10/2011

 

Obecné zastupiteľstvo

A: schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu obce Papradno na rok 2011
  • rozpočtovým opatrením číslo 11/2011
  • rozpočtovým opatrením číslo 12/2011
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 2. dodatok č. 5 k VZN obce Papradno, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno, ktoré bolo schválené dňa 24.9.2008, uznesením číslo 10/2008
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 3. čerpanie rodičovských poplatkov v sume 999,00 € pre Materskú školu Papradno, na učebné pomôcky, hračky a zariadenia
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 4. úpravu v ŠKD a ŠJ pri ZŠ na rok 2011 nasledovne:
  1. ŠKD
   • mzdy - 5 050 €
   • odvody - 1 827 €
   • tovary - 1 000 €
  2. ŠJ pri ZŠ
   • mzdy - 17 144 €
   • odvody - 6 319 €
   • tovary - 8 060 €
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 5. úpravu rozpočtu ZŠ Papradno na rok 2011 - prenesené kompetencie, nasledovne:
  • mzdy - 164 175 €
  • odvody - 57 000 €
  • tovary - 55 169 €
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 6. povolenie úpravy rozpočtu pri konečnom zúčtovaní miezd a odvodov originálnych aj prenesených kompetencií v Základnej škole Papradno k 31.12.2011 podľa skutočného plnenia /vyrovnávanie odvodov a miezd/ tak, aby bol rozpočet vyčerpaný v plnej výške
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
 7. pridelenie limitu výdavkov pre ZŠ Papradno odvedených z účtu ZŠ na účet obce v sume 1006,89 € za zakúpenie hračiek do ŠKD, materiálového vybavenia a úhradu energií pre ŠJ pri ZŠ a na poplatky banke
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/

B: zriaďuje

 1. komisiu obecného zastupiteľstva pre správu majetku obce

C: volí

 1. Jozefa Kukurdíka za predsedu komisie OZ pre správu majetku obce
 2. Ivana Macháča, Bc. Mariana Turičíka a Bc. Jána Pavúka za členov komisie OZ pre správu majetku obce

Uznesenie OZ číslo 10/2011 bolo schválené.

K bodu č. 4: Ukončenie

Po schválení starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

dedina roka 2019