Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 08/2011 zo dňa 20.09.2011

Stiahnuť [PDF - 272,36 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo dňa 20.9.2011 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Papradno

Prítomní poslanci: Hatajčík Š., Kukurdík J., Mgr. Tarožík P., Smädíšová D., Beníková A., Klabníková O., Ing. Balušík F.

Neprítomní poslanci: Balušík M., Ing. Zboranová V.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Organizačné otázky
 3. Návrh na uznesenie OZ číslo 8/2011
 4. Ukončenie

Zasadnutie OZ zahájil a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce Papradno. V úvode privítal poslancov OZ a dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania OZ.

Za - 7, zdržal sa 0, proti 0, program dnešného rokovania bol schválený.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Tarožík Peter, Ing. Balušík František

Do návrhovej komisie boli zvolení: Klabníková Oľga, Smädíšová Daniela, Beníková Anna

K bodu č. 2: Organizačné otázky

Ing. Roman Španihel, starosta obce v organizačných otázkach predložil na prerokovanie:

 1. návrh na prijatie preklenovacieho úveru za účelom realizácie projektu "Revitalizácia centrálnej zóny obce Papradno" /starosta obce predložil poslancom OZ na posúdenie 3 indikatívne ponuky a to z DEXIA banky, VÚB a.s. a Slovenskej sporiteľne/
 2. návrh na odkúpenie pozemku KN-C č. 111/1 o výmere 561 m2 za sumu 1550,00 eur od Slovenskej republiky v zastúpení ObÚ Pov. Bystrica v prospech obce Papradno za účelom verejnoprospešného využitia.

K bodu č. 3: Návrh na uznesenie OZ číslo 8/2011

Ing. Roman Španihel, starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby poslancom OZ predložil návrh na uznesenie z dnešného rokovania OZ.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 20.9.2011 číslo 8/2011

 

Obecné zastupiteľstvo

A: konštatuje

 1. prijatie preklenovacieho úveru vo výške 140 000,00 eur od Všeobecnej úverovej banky, a.s. za účelom realizácie projektu "Revitalizácia centrálnej zóny obce Papradno",

 2. zabezpečenie úveru blankozmenkou a dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke,
 3. zriadenie záložného práva na pohľadávku z osobitného účtu, na ktorý bude poukázaný nenávratný finančný príspevok na projekt "Revitalizácia centrálnej zóny obce Papradno",
 4. registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv,
 5. odkúpenie pozemku KN-C č. 111/1 o výmere 561 m2 za sumu 1550,00 eur od Slovenského štátu zastúpeného ObÚ Považská Bystrica v prospech obce Papradno za účelom verejnoprospešného využitia.

Uznesenie OZ číslo 8/2011 bolo schválené: 7 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa.

K bodu č. 5: Ukončenie

Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

dedina roka 2019