Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 07/2011 zo dňa 12.09.2011

Stiahnuť [PDF - 337,68 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo dňa 12.9.2011 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Papradno

Prítomní poslanci: Mgr. Tarožík P., Ing. Balušík F., Kukurdík J., Hatajčík Š., Balušík M., Ing. Zboranová V., Klabníková O., Beníková A.

Neprítomní poslanci: Smädíšová D.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci OP ŽP s názvom "Separovaný zber v obci Papradno"
 3. Diskusia
 4. Návrh na uznesenie OZ číslo 7/2011
 5. Ukončenie

Zasadnutie OZ zahájil a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce Papradno. V úvode privítal poslancov OZ a dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania OZ.

Za - 8, zdržal sa 0, proti 0, program dnešného rokovania bol schválený.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Jozef Kukurdník, Anna Beníková

Do návrhovej komisie boli zvolení: Oľga Klabníková, Ing. Viera Zboranová, Štefan Hatajčík

K bodu č. 2: Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci OP ŽP s názvom "Separovaný zber v obci Papradno"

Ing. Roman Španihel, starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie návrh žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, kód výzvy OPŽP-PO4-11-3 s názvom "Separovaný zber v obci Papradno".

Na otázky poslancov OZ týkajúcich sa projektu starosta obce zodpovedal k spokojnosti pýtajúcich sa. Nakoľko k predmetnému projektu sa nevyskytli žiadne závažné problémy, starosta obce dal o návrhu hlasovať. Poslanci OZ predložený návrh jednomyseľne podporili a všetci hlasovali za.

K bodu č. 3: Diskusia

Ing. Roman Španihel, starosta obce vyzval všetkých prítomných, aby sa zapojili do diskusie:

Klabníková O.

 • žiada, aby boli orezané orechy pri moste cez rieku /p. Lukáč Balušík/ po obidvoch stranách z dôvodu sprehľadnenia cestnej dopravy

Ing. Balušík F.

 • mal dotaz na starostu, či už podpisoval výzvy občanov na vypúšťanie vod z ríň na MK, montovanie záchytov snehu, na poriadok na svojich pozemkoch...

Balušík M.

 • bude sa montovať dopravné zrkadlo pri p. Pračkovi

Hromadíková Anna

 • žiada navýšiť dotáciu do MKS
 • žiada, aby bola opravená strecha nad estrádnou sálou KD
 • žiada o dotáciu na inštaláciu podružných elektromerov a rozvodov elektriny pre holičstvo a kozmetiku

K bodu č. 6: Návrh na uznesenie OZ číslo 7/2011

Ing. Roman Španihel, starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby poslancom OZ predložil návrh na uznesenie z dnešného rokovania OZ.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 12.9.2011 číslo 7/2011

 

Obecné zastupiteľstvo

A: konštatuje

 1. na dnešnom zasadnutí OZ vystúpili 4 diskutujúci a spolu vzniesli 6 pripomienok

B: schvaľuje

 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, kód výzvy OPŽP-PO4-11-3 s názvom "Separovaný zber v obci Papradno" 
  1. celkové výdavky na projekt: 281 415,82 € s DPH
  2. celkové oprávnené výdavky na projekt : 281 415,82 € s DPH
  3. výška spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov: 14 070,80 € s DPH
  4. spôsob financovania projektu: vlastné zdroje
  /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 2. zmenu rozpočtu obce Papradno na rok 2011
  • rozpočtovým opatrením č. 10/2011
  /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 

K bodu č. 5: Ukončenie

Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

dedina roka 2019