Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 06/2011 zo dňa 25.08.2011

Stiahnuť [PDF - 889,22 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo dňa 25.8.2011 o 18.00 hod. v kinosále kultúrneho domu Papradno

Prítomní poslanci: Balušík František Ing., Hatajčík Štefan, Balušík Marek, Klabníková Oľga, Smädíšová Daniela, Kukurdík Jozef, Beníková Anna

Neprítomní poslanci: Mgr. Tarožík Peter, Ing. Zboranová Viera.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 5/2011
 3. Správa o výsledkoch ZŠ Papradno za šk. rok 2010/2011
 4. Organizačné otázky
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie OZ číslo 6/2011
 7. Ukončenie

Zasadnutie OZ zahájil a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce Papradno. V úvode privítal poslancov OZ ako aj všetkých prítomných občanov. Zároveň dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania OZ.

Za - 7, zdržal sa 0, proti 0, program dnešného rokovania bol schválený.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Marek Balušík, Štefan Hatajčík

Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Balušík František, Smädišová Daniela, Klabníková Oľga.

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 5/2011

Ing. Roman Španihel, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia OZ číslo 5/2011 pričom konštatoval, že boli uložené dve úlohy a to:

 1. hlavnej kontrolórke obce bola uložená úloha - vykonať kontrolu hospodárenia v KD Papradno za obdobie od 1.1.2011 do 30.4.2011 - úloha bola splnená
 2. starosta obce bol požiadaný, aby prehodnotil vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijal konkrétne opatrenia - úloha bola splnená

K bodu č. 3: Správa o výsledkoch ZŠ Papradno za školský rok 2010/2011

Mgr. Helena Janasová, riaditeľka ZŠ Papradno prečítala poslancom OZ „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2010/2011".
Vo svojej správe o.i. uviedla:

 • ZŠ má právnu subjektivitu s 10 triedami, 1 ŠKD a 1 ŠJ,
 • ZŠ navštevovalo 180 žiakov a ŠKD 20 žiakov,
 • vyznamenaných žiakov bolo 99, samé jednotky malo 39 žiakov,
 • na škole pracovalo 15 pedagogických zamestnancov, z toho bol 1 nekvalifikovaný,
 • žiaci ZŠ prezentujú školu na verejnosti pri rôznych slávnostiach v obci ako napr. Mesiac úcty k starším, Deň matiek, Vianočný koncert, ...
 • škola je zapojená do rôznych projektov ako napr.: Škola podporujúca zdravie, Škola priateľská k deťom - UNICEF, Na zemi nám záleží,...
 • s výsledkami celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2011 nemôžeme byť spokojní, nakoľko priemer našej školy v SJ bol 57,4% a v matematike 47,4%,
 • žiaci našej školy pracovali v 16 záujmových krúžkoch
 • všetci žiaci končiaci 9. ročník boli umiestnení na SŠ a SOŠ
 • na škole je v blízkej budúcnosti nutné vymeniť vodovodné potrubie a rekonštruovať WC.

K bodu č. 4: Organizačné otázky

Starosta obce Ing. Roman Španihel v organizačných otázkach predložil na prerokovanie:

 1. návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 5, 6, 7, 8, 9/2011
 2. futbalové mužstvo starších pánov Papradno - žiadosť o finančný príspevok na futbalový zápas s futbalistami Jankovíc v ČR
 3. návrh na odpredaj obecných pozemkov: 
  1. Anton Hodoník, Papradno - čast KN-E Č. 20021 o výmere cca 30 m2
  2. Marek Levčík a Pavol Majšík, obaja bytom Papradno - časť KN-E. Č. 20047/2 o výmere cca 150 m2
  3. Anton Fortuník, Papradno - čast' KN-E č. 193 o výmere cca 166 m2
  4. Mária Frančeková, Považská Bystrica, Rozkvet - čast' KN-C Č. 977/2 o výmere cca 45 m2
 4. návrh na schválenie „Plánu činnosti hlavného kontrolóra pre II. Polrok 2011"
 5. Ivan Lališ - vzdanie sa členstva v komisii OZ pre výstavbu, ÚP a dopravu a zároveň vzdanie sa odmeny za I. polrok 2011
 6. návrh na schválenie „Dodatku č. 4" k VZN obce Papradno, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovaťeľskej pôsobnosti obce Papradno, ktoré bolo schválené dňa 24.9.2008, uznesením OZ číslo 10/2008
 7. návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle §9 ods. 2 písm. c/ zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obci, priamym predajom: - časť pozemkov KN-E č. 6947/1, 6956/2, 6934/11, 6934/12, 20018, 6947/5, 6960, 6961/2, 6961/3, 20047/2.

K bodu č. 5: Diskusia

Ing. Roman Španihel, starosta obce vyzval všetkých prítomných, aby sa zapojili do diskusie:

Starosta obce

 • informoval, že za monitoring kanalizačného zberača zaplatí obec 6173,00 eur,
 • informoval, že na zmonitorovanom kanalizačnom potrubí sa našlo mnoho závad,
 • informoval, že bude umiestnená v našej obci tabuľa s propagáciou projektu „Papradnianska dolina - kanalizácia", spolufinancovaného z finančných prostriedkov EÚ,
 • prvé metre kanalizácie v našej obei sa zrealizujú popred základnú školu,
 • požiadal občanov, aby boli pri budovaní kanalizácie v obci trpezliví a nápomocní pri riešení nepredvídaných udalostí,
 • informoval, že dohodol prenájom areálu bývalej MŠ pre firmu, ktorá buduje kanalizáciu v našej obci,
 • poďakoval p. Jandušíkovej za vzorne vedenie FS Podžiaran pri rôznych kultúrnych udalostiach,
 • poďakoval p. Pavúkovi, že sa vzdal odmeny za člena komisie OZ v prospech detí MŠ,
 • poďakoval p. Borisovi a Markovi Balušíkovcom za prípravu mladých požiarnikov,
 • informoval o tom, že sa pripravuje projekt na separovaný zber v obci,
 • upozornil občanov, aby počítali so zvyšovaním poplatku za TKO od 1.1.2012,
 • informoval, že v 6/2011 dal žiadosť na prípojku plynu do požiarnej zbrojnice za účelom jej splynofikovania,
 • dal návrh na zrušenie komisie OZ pre správu majetku obce,

JUDr. Šumec

 • oznámil, že 16.8.2011 podal na obecný úrad podnet na odvodnenie MK a dúfa, že sa to zo strany obce porieši, aby ich už voda neohrozovala,

Ing. Balušík František

 • požiadal, aby bol za člena komisie OZ pre výstavbu, ÚP a dopravu zvolený p. Kukurdík,
 • mal otázky na starostu obce:
  1. kedy sa pristúpi k reorganizácii obecného úradu,
  2. aké riešenie zaujme k otázke obecných lesov spravovaných Urbariátom PS,
  3. čo s návrhom, aby súčasne s kanalizáciou sa do jedného výkopu pokladal aj vodovod,
   /starosta obce na otázky zodpovedal/
 • komisia OZ pre výstavbu, ÚP a dopravu žiada, aby sa koncová tabuľa obce na Košiaroch presunula až na Podjavorník,
 • v zápise z komisie OZ pre výstavbu, ÚP a dopravu žiadame osadiť dopravné zrkadlo k obchodu Diskont,

Zhoranová Anna

 • kde sa bude variť pre predškolákov, ktorí budú umiestnení v ZŠ,
 • netreba, aby sa zvyšoval počet kuchárok, lebo keď ona chodila do ZŠ tak sa stravovalo viac detí ako teraz a stačili na to dve kuchárky,

Váchalík Ján

 • prečo sa teraz nerieši jeho žiadosť s bývalou vodárňou pre ZŠ,

Klabníková Oľga

 • dala návrh na zvýšenie platu starostu obce o 10 % v termíne od 1.8.2011,

K bodu č. 6: Návrh na uznesenie OZ číslo 6/2011

Ing. Roman Španihel, starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby poslancom OZ predložil návrh na uznesenie z dnešného rokovania OZ.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 25.8.2011 číslo 6/2011

 

Obecné zastupiteľstvo

A: berie na vedomie

 1. správu o výsledkoch ZŠ Papradno za školský rok 2010/2011,
 2. vzdanie sa členstva p. Ivana Lališa v komisii OZ pre výstavbu, ÚP a dopravu,

B: konštatuje, že

 1. na dnešnom zasadnutí OZ vystúpilo 6 diskutujúcich a spolu vzniesli 24 pripomienok,

C: schvaľuje

 1. 1. zmenu rozpočtu obce Papradno na rok 2011: 
  A/ rozpočtovým opatrením č. 5/2011
  B/ rozpočtovým opatrením č. 6/2011 
  C/ rozpočtovým opatrením č. 7/2011 
  D/ rozpočtovým opatrením č. 8/2011 
  E/ rozpočtovým opatrením č. 9/2011  
  /7-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 2. finančný príspevok v sume 200,00 EUR pre futbalistov starších pánov Papradno na futbalový zápas v Jankoviciach v ČR, účelovo na dopravu mužstva
 3. odpredaj obecných pozemkov:
  A/ časť KN-E Č. 20021 o výmere cca 36 m2 za sumu 7.00 eur/m2 pre Antona Hodoníka. Papradno
  /7-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
  B/ čast' KN-E Č. 20047/2 o výmere cca 22 m2 za sumu 7,00 eur/m2 pre Marka Levčíka, Papradno
  /7-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
  C/ časť KN-E č. 193 o výmere cca 35 m2 za sumu 5,00 eur/m2 pre Antona Fortuníka, Papradno
  /7-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 4. plán činnosti hlavného kontrolóra obce Papradno na II. polrok 2011
  /7-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 5. dodatok č. 4 k VZN obce Papradno, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno, ktoré bolo schválené dňa 24.9.2008, uznesením OZ číslo 10/2008
  /7-za. 0-proti. 0-zdržal sa/
 6. prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle §9 ods. 2 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí priamym predajom:
  - časť pozemku DN-E číslo 694711, 6956/2. 6934/11, 6934/12, 20018, 6947/5, 6960, 6961/2,6961/3,2004713
  /7-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 7. plat starostu obce od 1.8.2011 nasledovne:
  - mesačný plat v zmysle §3 ods. 1 zákona 154/2011 Z.z. 769,00 eur x 1,98 = 1523,00 eur
  - v zmysle §4 ods. 2 sa mesačný plat zvyšuje o 10 %, tj. 152,00 eur
  - výška mesačného platu starostu obce s platnosťou od 1.8.2011 je 1675,00 eur
  /7-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

D: odročuje

 1. odpredaj časti obecného pozemku KN-E č. 20047/2 pre Marka Levčíka a Pavla Majšíka, obaja bytom Papradno do najbližšieho zasadnutia OZ
  /7-za, 0-proti, 0-zdržal sa/
 2. odpredaj časti obecného pozemku KN-C č. 977/2 pre Máriu Frančekovú, Pov. Bystrica, do najbližšieho zasadnutia OZ
  /7-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

E: ukladá

 1. Hlavnej kontrolórke obce

a/ vykonať námatkové kontroly v KD - denný bar za účasti 2 poslancov zamerané na návštevnosť

b/ vykonať námatkové kontroly u občanov obce vykonávajúcich menšie obecné služby na dychovú skúšku
T - v II. polroku 2011
/7-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

F: ruší

 1. komisiu OZ pre správu majetku obce Papradno
  /7-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

G: volí

 1. Jozefa Kukurdíka za člena komisie OZ pre výstavbu, ÚP a dopravu /7-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

H: žiada

 1. starostu obce
  1. prehodnotiť vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijať konkrétne opatrenia 
   T - budúce zasadnutie OZ
   /7-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 

K bodu č. 7: Ukončenie

Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

dedina roka 2019