Zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 05/2011 zo dňa 16.06.2011

Stiahnuť [PDF - 1 140,34 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo dňa 16.6.2011 o 18.0 hod. v kinosále kultúrneho domu Papradno

Prítomní poslanci: Klabníková O., Mgr. Tarožík P., Kukurdík J., Hatajčík Š., Balušík M., Beníková A., Ing. Zboranová V., Ing. Balušík F.

Neprítomní poslanci: Smädíšová D.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 4/2011
 3. Návrh na schválenie „Záverečného účtu obce Papradno za rok 2010“ a prerokovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2010
 4. Organizačné otázky
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie OZ číslo 5/2011
 7. Ukončenie

Zasadnutie OZ zahájil a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce Papradno. V úvode privítal poslancov OZ ako aj prítomných občanov a dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania OZ.
Za – 7, zdržal sa – 0, proti – 0.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Hatajčík Štefan, Balušík Marek.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Klabníková Oľga, Mgr. Tarožík Peter, Ing. Zboranová Viera.

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 4/2011

Ing. Roman Španihel, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia OZ číslo 4/2011 pričom konštatoval, že boli uložené dve úlohy a to:

a/ starosta obce bol požiadaný, aby prehodnotil vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijal konkrétne opatrenia – úloha sa splnila

b/ obecná kronikárka bola požiadaná, aby prepracovala zápis do obecnej kroniky za rok 2010 v chronologickom poradí uskutočnených udalostí v obci – úloha sa splnila

K bodu č. 3: Návrh na schválenie „Záverečného účtu obce Papradno za rok 2010“ a prerokovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2010

Ing. Roman Španihel, starosta obce predložil poslancom OZ na prerokovanie „Záverečný účet obce Papradno za rok 2010“ spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra obce Papradno k záverečnému účtu obce za rok 2010.

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov OZ vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy či doplnenia, starosta obce dal o záverečnom účte hlasovať. Záverečný účet obce Papradno za rok 2010 bol schválený výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.“
7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.

K bodu č. 4: Organizačné otázky

Starosta obce Ing. Roman Španihel v organizačných otázkach predložil na prerokovanie:

 1. návrh na preschválenie základnej sadzby l m² obecného pozemku určeného na odpredaj občanovi na základe jeho osobnej žiadosti
 2. návrh na schválenie „Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2009 obce Papradno o opatrovateľskej službe zo dňa 20.5.2009“
 3. ZŠ Papradno – žiadosť o pridelenie limitu výdavkov
 4. návrh na schválenie zápisu obecnej kroniky za rok 2010
 5. prerokovanie výročnej správy obce Papradno za rok 2010
 6. prerokovanie „Hodnotenia programového rozpočtu obce Papradno za rok 2010“
 7. prerokovanie správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2010
 8. návrh na preschválenie platu starostu obce so spiatočnou platnosťou od 1.6.2011
 9. Obecný úrad – odbor výstavby – návrh na odpredaj obecných pozemkov na základe žiadostí občanov:
  a/ Martin Klabník, Pod hájom 1363/156-16, Dubnica nad Váhom – časť parcele KN-E č. 20021 o výmere cca 100 m²
  b/ Branislav Zboran, Papradno 1319 – časť parcele KN-E č. 2905 o výmere cca 400 m²
  c/ Vladislav Tarožík, Papradno 1146 – časť parcele KN-E č. 20047/2 o výmere cca 100 m²
  d/ Pavel Klabník, Papradno 62 a Jana Zábavčíková, Papradno 63 – parcelu KN-C č. 1275 o výmere 100 m²
  e/ Pavol Majšík, Papradno 1153 a Anna Levčíková, Papradno 1163 – časť parcele KN-E č. 20047/2 o výmere cca 150 m² a parcelu KN-E č. 20061 o výmere 21 m²
  f/ Mária Bašová, Papradno 1259 – parcelu KN-C č. 1376/6 o výmere 29 m²
  g/ Vlasta Šikulíncová, Papradno 74 – parcelu KN-C č. 1219 o výmere 48 m² a časť parcele KN-E č. 835 o výmere cca 100 m²
  h/ Ing. Jozef Cíferský, Opoj 93, p. Milan Grupáč, Papradno 1464 a Helena Hlinčíková, Papradno 1478 – parcelu KN-E. č. 15983 o výmere 184 m²
 10. návrh na schválenie „Dodatku č. 3“ k VZN obce Papradno, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno
 11. návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9 ods. 2, písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, priamym predajom:
  - časť pozemku KN-E č. 20047/2, 193, 20021
  - časť pozemku KN-C č. 977/2
 12. Materská škola Papradno – žiadosť o čerpanie rodičovských poplatkov v sume 1070,00 eur na materiálové vybavenie školy
 13. Materská škola Papradno – žiadosť o čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov na materiálové vybavenie materskej školy v sume 1446,00 eur
 14. návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011
 15. návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2011
 16. návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2011
 17. návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2011
 18. návrh na odvolanie členov komisie OZ pre správu majetku obce /Bc. Marián Turičík, Ivan Macháč, Bc. Ján Pavúk a Peter Matejka/
 19. návrh na voľbu predsedu komisie OZ pre správu majetku obce
 20. návrh na schválenie 4-mesačnej finančnej zábezpeky /nájomné + FO/ pri pridelení nájomného bytu nájomcovi v obci Papradno

K bodu č. 5: Diskusia

Ing. Roman Španihel, starosta obce vyzval všetkých prítomných, aby sa zapojili do diskusie:

 1. Beníková Anna
  - dopočula sa, že niektorí občania neprávom ohovárajú p. Cíferského pre poškodzovanie cesty v smere na Kŕžel
  - Hlinčík – ťažkými mechanizmami, ktoré chodia na jeho novostavbu cestu ničí
  - nedokáže starousadlíkov ani pozdraviť
  - Grupáč – nech príde medzi nás a dohodne sa s nami ako čestný človek
  - p. Cíferský je dobrý a slušný človek a keď dostavá svoj objekt, cestu opraví, pretože aj on bude chodiť na chatu automobilom
  - Turičík – tam žiadny otoč nie je, ten pozemok je do špica
  - Hlinčík – jeho rodina dala dosť na opravu cesty na Kŕžel a ešte aj časť pozemku pod ňou je ich
  - okolo VRK treba vysadiť stromčeky ako živý plot
 2. starosta obce 
  - informoval, že sa začal realizovať projekt Revitalizácia centrálnej zóny obce, a preto boli preložené dva VRK, aby nezavadzali výstavbe mostíka
  - Lečko – dajte si ich pred svoje dvere
  - Dvorská – má strach, že keď začnú horieť, zapáli sa aj jej chalupa
  - informoval, že spoločnosť IRR a.s., Marček má záujem vybudovať na Košiaroch malú vodnú elektráreň
 3. Pavúk Marcel
  - koľko eur dlhujú nájomníci na 2x16 b.j. na nájomnom
  - keď sa robí poriadok po obci, tak treba, aby sa robil až po hranicu s obcou Brvnište a nie iba po lávku, pretože aj oni sú občania obce Papradno
  - na obecnú stránku treba umiestniť platy jednotlivých zamestnancov obce
  - vláda si znížila platy, starostovi sa znížil plat, neplánuje sa preto reorganizácia pracovníkov OcÚ
 4. Cupan Ladislav
  - prečo pracovníci Jednoty – Diskont spaľujú papier za svojou prevádzkou
 5. Banínec Anton
  - pri bývalej MŠ je len 1 VRK, ktorý kapacitne nestačí, treba tam dať ešte jeden
 6. Klabníková Oľga
  - žiada, aby bola zadaná úloha pre obecnú kontrolórku a to vykonať finančnú kontrolu v KD za obdobie od 1.1.2011 do 30.4.2011
 7. Hikaník Marián
  - po bočnej ceste okolo jeho RD jazdia osobné automobily príliš rýchlo, pričom môžu zraziť deti, treba, aby sa tam umiestnili spomaľovacie prahy, keďže dopravné značky sa už rozbili a boli neúčinné
 8. Počiatková Helena
  - Kŕžel je ako perla Podjavorníka, a preto by si zaslúžila citlivý prístup
  - v akom štádiu je rozširovanie obecného vodovodu v obci
 9. Kukurdík Jozef
  - minule som sa nevedomky zle vyjadril k zverejňovaniu platov zamestnancov OcÚ, platí to, čo povedal na túto tému starosta obce

K bodu č. 6: Návrh na uznesenie OZ číslo 5/2011

Ing. Roman Španihel, starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby poslancom OZ predložil návrh na uznesenie z dnešného rokovania OZ.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 16.6.2011 číslo 5/2011

Obecné zastupiteľstvo

A: berie na vedomie

 1. stanovisko hlavného kontrolóra obce Papradno k návrhu Záverečného účtu obce Papradno za rok 2010
 2. výročnú právu obce Papradno za rok 2010
 3. zhodnotenie Programového rozpočtu obce Papradno za rok 2010
 4. správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2010

B: konštatuje, že

 1. na dnešnom zasadnutí OZ vystúpilo 14 diskutujúcich a spolu vzniesli 23 pripomienok

C: schvaľuje

 1. Záverečný účet obce Papradno za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez výhrad
  /7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
 2. použitie prebytku vo výške 90.492,93 eur, zistené podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona SNR číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na:
  - tvorba rezervného fondu 10% - 9.049,30 eur
  /7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
 3. základnú sadzbu 1 m² obecného pozemku určeného na odpredaj občanovi na základe jeho osobnej žiadosti v sume do 7,00 eur
  /7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
 4. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 obce Papradno o opatrovateľskej službe zo dňa 20.5.2011 
  /7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
 5. pridelenie limitu výdavkov pre ZŠ Papradno v sume 1431,56 eur, ktoré boli z príjmového účtu ZŠ odvedené na účet obce za obdobie I.-V./2011
  /7 – za, 0 – proti, 0 -zdržal sa/.
 6. zápis do obecnej kroniky za rok 2010
  / 7- za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
 7. preschválenie platu starostu obce Papradno so spiatočnou platnosťou od 1.6.2011 nasledovne:
  - 769,00 eur x 1,98 = 1523,00 eur
  /7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa /
 8. odpredaj obecných pozemkov:
  a/ časť KN-E č. 20021 o výmere cca 100 m² pre Martina Klabníka, Pod hájom 1363/156-16, Dubnica nad Váhom za sumu 7,00 eur/m²
  /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
  b/ časť KN-E č. 2095 o výmere cca 400 m² pre Branislava Zborana, Papradno 1319 za sumu 7,00 eur/m²
  /8 – za, 0 – proti, 0 -zdržal sa/
  c/ časť KN-E č. 20047/2 o výmere cca 100 m² pre Vladislava Tarožíka, Papradno 1146 za sumu 7,00 eur/m²
  /8 – za, 0 – proti, 0 - zdržal sa/
  d/ pozemok KN-C č. 1275 o výmere 100 m² pre Pavla Klabníka, Papradno 62 za sumu 7,00 eur/m²
  /8 - za, 0 - proti, 0 - zdržal sa/
  e/ pozemok KN-E č. 20061 o výmere 21 m² pre Pavla Majšíka, Papradno 1153 za sumu 7,00 eur/m²
  /8 – za, 0 – proti, 0 - zdržal sa/
  f/ pozemok KN-C č. 1219 o výmere 48 m² pre Vlastu Šikulincovú, Papradno 74 za sumu 4,00 eurá/m²
  /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
 9. Dodatok č. 3 k VZN obce Papradno, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno
  /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
 10. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle §9, ods. 2, písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, priamym predajom a to:
  - časť pozemkov KN-E č. 20047/2, 193, 20021
  - časť pozemku KN-C č. 977/2
  /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
 11. čerpanie rodičovských poplatkov MŠ Papradno v sume 1070,00 eur na materiálové vybavenie materskej školy
  /8 – za, 0 – proti, 0 zdržal sa/
 12. čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov MŠ Papradno v sume 1446,00 eur na materiálové vybavenie materskej školy
  /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
 13. zmenu rozpočtu obce Papradno na rok 2011:
  A/ Rozpočtovým opatrením č. 1/2011
  /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
  B/ Rozpočtovým opatrením č. 2/2011
  /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
  C/ Rozpočtovým opatrením č. 3/2011
  /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
  D/ Rozpočtovým opatrením č. 4/2011
  /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
 14. zloženie 4-mesačnej finančnej zábezpeky /nájomné +FO/ nájomcom pri pridelení nájomného bytu v obci Papradno
  /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/

D: zamieta

 1. žiadosť Jany Zábavčíkovej o odpredaj obecného pozemku KN-C č. 1275
  /8 -za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
 2. žiadosť Anny Levčíkovej o odpredaj obecného pozemku KN-E č. 20061
  /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
 3. žiadosť Márie Bašovej o odpredaj obecného pozemku KN-C č. 1376/6
  /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/
 4. žiadosti Ing. Jozefa Cíferského, Milana Grupáča a Heleny Hlinčíkovej o odpredaj obecného pozemku KN-E č. 15983
  /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/

E: odvoláva

 1. členov komisie OZ pre správu majetku obec – Bc. Marián Turičík, Bc. Ján Pavúk, Peter Matejka, Ivan Macháč
  /6 – za, 1 – proti, 1 – zdržal sa/

F: volí

 1. Jozefa Kukurdíka za predsedu komisie OZ pre správu majetku obce
  /7 – za, 0 – proti, 1 – zdržal sa/

G: ukladá

 1. hlavnej kontrolórke obce
  a/ vykonať kontrolu hospodárenia v KD Papradno za obdobie od 1.1. - 30.4.2011
  T: do 1. pracovnej porady OZ /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/

H: žiada

 1. starostu obce
  a/ prehodnotiť vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijať konkrétne opatrenia
  T: budúce zasadnutie OZ /8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno číslo 5/2011 bolo schválené : 8 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.

K bodu č. 7: Ukončenie
Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

dedina roka 2019