Zápisnica a uznesenie 04/2011 zo dňa 14.04.2011

Stiahnuť [PDF - 1 510,01 kB]

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo dňa 14.4.2011 o 18.00 hod. v kinosále kultúrneho domu Papradno

Prítomní poslanci: Ing. Balušík F., Balušík M., Hatajčík Š., Klabníková O., Smädíšová D.,

Kukurdík J., Mgr. Tarožík P., Ing. Zboranová V.,

Neprítomní poslanci: Beníková A.,

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zloženie sľubu nastupujúceho náhradníka za poslanca OZ
 3. Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 3/2011
 4. Rozbor hospodárenia MKS Papradno za rok 2010
 5. Zhodnotenie činnosti TJ Žiar Papradno za rok 2010
 6. Organizačné otázky
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie OZ číslo 4/2011
 9. Ukončenie

Zasadnutie OZ zahájil a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce. V úvode privítal poslancov OZ a dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania OZ.

Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Štefan Hatajčík

Ing. František Balušík.

Do návrhovej komisie boli zvolení: Daniela Smädíšová

Oľga Klabníková

Ing. Viera Zboranová.

 

K bodu č. 2: Zloženie sľubu nastupujúceho náhradníka za poslanca OZ

Ing. Roman Španihel, starosta obce oboznámil tu prítomných, že na základe čestného prehlásenia sa pán Ján Šipek dňa 1.4.2011 písomne vzdal poslaneckého mandátu v Obecnom zastupiteľstve obce Papradno, čím v zmysle § 25 ods. 2, písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho mandát poslanca zanikol.

Starosta obce skonštatoval, že v zmysle §51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprá- vy obcí na uprázdnený mandát v obecnom zastupiteľstve nastupuje za poslanca OZ ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.

Na základe týchto skutočností vyzval starosta obce pána Jozefa Kukurdíka, aby zložil sľub.

Jozef Kukurdík prečítal text sľubu poslanca OZ /zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - §26/, následne podal starostovi obce ruku, vyslovil slovko „sľubujem“, podpísal zápisnicu o zložení sľubu a čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií. Týmito aktami pán Jozef Kukurdík zložil sľub a stal sa právoplatným poslancom OZ, čoho dôkazom bolo odovzdanie „Osvedčenia OZ Papradno, že náhradník Jozef Kukurdík sa stal dňom 14.4.2011 poslancom obecného zastupiteľstva“.

 

K bodu č. 3: Kontrola plnenia uznesenia OZ číslo 3/2011

Ing. Roman Španihel, starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesenia OZ číslo 3/2011 pričom konštatoval, že boli uložené 3 úlohy a to:

a/ komisie OZ – finančná a plánovacia, pre správu majetku obce, pre sociálnu činnosť a kultúru – mali za úlohu vypracovať finančnú analýzu ďalšieho fungovania KD pre jeho hospodárnejšie a efektívnejšie využívanie – úloha splnená.

b/ komisii OZ pre výstavbu, ÚP a dopravu – vypracovať analýzu potreby rozšírenia obecného vodovodu v obci – úloha je v plnení

c/ starosta obce bol požiadaný, aby prehodnotil vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijal konkrétne opatrenia – úloha sa splnila.

 

K bodu č. 4: Rozbor hospodárenia MKS Papradno za rok 2010

Pani Zdurienčíková, poverená riadením MKS a zároveň účtovníčka MKS doručila na OcÚ vypracovaný „Rozbor hospodárenia MKS za rok 2010“, ktorý starosta obce rozposlal všetkým poslancom OZ spolu s pozvánkami na dnešné rokovanie OZ.

Keďže k rozboru hospodárenia MKS za rok 2010 neboli zo strany poslancov vznesené žiadne podnety ani pripomienky, starosta obce dal o predloženom rozbore hospodárenia MKS za rok 2010 hlasovať.

Rozbor hospodárenia MKS za rok 2010 bol schválený: 8-za, 0-proti, 0-zdržal sa.

Tento rozbor hospodárenia MKS za rok 2010 tvorí prílohu zápisnice.

 

K bodu č. 5: Zhodnotenie činnosti TJ Žiar Papradno za rok 2010

Ing. Stanislav Lališ, predseda TJ Žiar Papradno previedol zhodnotenie činnosti za rok 2010, kde okrem iného uviedol:

 • príprava na jarnú sezónu 2010 začala už 8. januára kondičnou prípravou mužov a dorastencov, žiaci zahájili až 15.1.,

 • muži si svojpomocne vybudovali provizórne osvetlenie miniihriska, kde odtrénovali väčšinu prípravy,

 • v januári a februári odohrali muži prípravné zápasy na ihriskách s umelou trávou v Žiline a Dubnici n/Váhom,

 • mužstvo mužov trénoval Martin Bednár, dorast Ján Macošínec a žiakov Vlado Košút za podpory Braňa Zdurienčíka,

 • mužstvá počas jarnej časti striedali pekné momenty s momentami slabšími, avšak s vôľou po víťazstve,

 • vynikajúce výsledky dosahovali hlavne dorastenci v V. lige,

 • počas letnej prestávky sa zorganizoval 11. ročník turnaja o pohár starostu obce,

 • po jesennej časti sú na tom najlepšie žiaci na 3. mieste, muži skončili na 4. mieste a dorast sa borí s otázkou záchrany v V. lige,

 • taktiež mužstvo hokejbalistov, ktoré účinkuje v II. lige mesta Pov. Bystrica dobre reprezentuje našu obec,

 • na záver svojej správy poďakoval vedeniu obce za nezištnú pomoc pri podpore športu, bez ktorej by futbal v obci asi neexistoval.

 

K bodu č. 6: Organizačné otázky

Starosta obce, Ing. Roman Španihel v organizačných otázkach predložil na preroko- vanie:

 1. návrh na schválenie „Smernice č. 1/2011 o obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou“

 2. návrh na schválenie zápisu kroniky obce Papradno za rok 2010

 3. návrh na preschválenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce so spiatočnou platnosťou

 4. Obecný úrad, oddelenie správy daní – návrh na odpustenie poplatku za TKO na rok 2011 pre niektorých občanov obce

 5. Firma STRAKO s.r.o., Papradno 810 – žiadosť o navýšenie ceny za odvoz TKO /110 l popolnice/ zo sumy 0,60 eur na sumu 0,70 eur/1 nádoba bez DPH

 6. návrh na schválenie vyraďovacej komisie obce Papradno na roky 2011-2014

 7. Obecný úrad Papradno – návrh na refundáciu elektrickej energie za zosilovače TKR v obci Papradno za rok 2010

 8. Ing. Eva Gavrila, Papradno – žiadosť o prenájom priestoru v KD na zriadenie predajne s použitým textilom

 9. návrh na voľbu predsedu komisie pre výstavbu, ÚP a dopravu

 10. návrh na schválenie rozšírenia Materskej školy Papradno o jednu triedu v priestoroch Základnej školy Papradno

 11. návrh na schválenie odkúpenia a účelu použitia pozemku pri predajni Diskont, KN-C číslo 111/1 o výmere 561 m²

 12. Milan Hromadík ml., Papradno – žiadosť o schválenie zastavovacieho nákresu areálu píly, ktorý sa nachádza v zmysle ÚP v zóne podnikateľských aktivít na pozemkoch KN-E č. 2137, 2138, 2142, 2144, 2145 v k.ú. obce Papradno

 13. návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9 ods. 2, písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, priamym predajom:

  - pozemky KN-C číslo 1275, 1219, 1376/6

  - pozemky KN-E číslo 2905, 20047/2, 20061, 20021, 835, 15983

 14. návrh na menovanie Anny Hromadíkovej do funkcie vedúcej MKS Papradno od 1.5.2011 do 30.10.2011 na pracovný úväzok 0,5

 15. Mgr. Peter Tarožík dal návrh na odsúhlasenie ďalšieho člena do komisie OZ pre správu majetku obce – p. Matejku Petra

K bodu č. 7: Diskusia

Starosta obce Ing. Roman Španihel, vyzval všetkých prítomných, aby sa zapojili

do diskusie:

1. Mgr. Tarožík P.,

 • z akej položky rozpočtu obce sa bude financovať prestavba v ZŠ na jednu triedu MŠ

 • požiadal, aby bolo uvedené v zápisnici tohto OZ, že sa vzdáva funkcie predsedu komisie OZ pre správu majetku obce a člena komisie OZ pre výstavbu, ÚP a dopravu

2. Brezničan Stanislav

 • vyslovil poďakovanie svojej rodiny za pomoc dobrovoľných hasičov pri likvidácii požiaru ich rodinného domu a taktiež poďakoval vedeniu obce za výpomoc pri vypratávaní zhoreniska podkrovia ich RD

3. Klabníková Oľga

 • poďakovala občanom obce za účasť vo fašiangovom sprievode masiek

 • vyzvala občanov obce, aby sa v čo najväčšej miere zapájali do kultúrnych akcií, ktoré sa robia pre nich

 • žiada, aby sa vyspravila cesta do Križovca, ktorá sa zdevastovala po ťažbe dreva

 • žiada opraviť cestu k 2 x 16 b.j.

 • obecné studne boli označené tabuľkami „Úžitková voda“ a už niektoré boli odcudzené

4. Smädíšová Dana

 • žiada, by bola vysypaná MK u Zboranov

5. Balušík Marek

 • požadoval schválenie 50,00 eur na predmetné darčeky pre KT Papradno pri príležitosti výstupu na Holý vŕšok

 • žiada, aby bola vysypaná cesta okolo Pavla Papša

6. Ing. Balušík František

 • posypový materiál, ktorý sa zametá zo štátnej cesty treba sústrediť na kopu a použiť ho v zimnom období na posýpanie MK

 • vyslovil verejné poďakovanie p. Lališovi za činnosť v klube TJ Žiar Papradno

 • verejne sa vzdal odmeny za činnosť v stavebnej komisii a bude nástojiť na ostatných jej členov, aby učinili aj oni tak

 • mal dotaz, aký má obec zámer so svojimi lesmi

7. Kukurdík Jozef

 • čo sa bude robiť s bývalou MŠ v Luhoch

 • je za to, aby sa v obecných novinách zverejňovalo v rámci priblíženia verejnej správy občanom, čo robia pracovníci obce, aké majú zárobky a aké dostávajú odmeny oni a členovia komisií OZ

 • kedy sa zaháji realizácia vodovodu pod Holý vŕšok, keď financie naň obec už má odsúhlasené

8. Pavúk Ján

 • načo sa dal pokyn na kontrolu v KD, keď sa členom komisie niekto vyhráža ublížením na zdraví

 • vyzýva všetkých, aby sa s vervou pustili do práce za lepšiu budúcnosť obce a jej obyvateľov

 • vyzval občanov, aby sa nebáli zakročiť voči cudzím občanom, ktorí nám vozia smeti do kontajnerov

9. Balušík Ambro

 • ako člen redakčnej rady Polazníka privíta, ak občania budú prispievať príspevkami do novín

 • u nás v obci je obrovská závisť medzi občanmi, čo je na škodu všetkých

 • smejeme sa čo je na Luníku 9 a pritom aj u nás sa nájdu podobní občania

 • nevieme oceniť robotu iných, keď sa niečo nevydarí, kritikov je veľa, keď treba niečo spraviť, nemá kto

 • žiadna práca sa nedá urobiť tak, aby sa nedala urobiť ešte lepšie

10. Jurčíková Hilda

 • na porade k PaM boli informovaní, že odmena členom komisií sa musí vyplatiť pokiaľ je na to schválená smernica a ako s ňou členovia naložia, to už je na nich

11. starosta obce

 • informoval občanov, že je možné odovzdávať cez OcÚ do zberu staré chladničky, televízory a autobatérie

 • vyzval občanov, aby sa snažili lepšie separovať plasty, aby VPP pracovníci nemuseli zbytočne prezerať vrecia

 • oboznámil občanov, že ObÚ ŽP nám v obci pri kontrole koryta rieky našiel 11 nepovolených menších skládok, ktoré musel OcÚ likvidovať

 • vyzval občanov, aby sa zapojili do úpravy okolia svojich RD v rámci brigádnickej soboty dňa 30. apríla

 • informoval občanov, že v júni 2011 bude zahájená výstavba kanalizácie v obci

 • verejne poďakoval p. Brezničanovi Petrovi za bezplatnú pomoc s traktorom pri zriezaní stromov v areáli MŠ v Luhoch a Zdurjenčíkovi Miroslavovi a Burdejovi Jozefovi za bezplatný dovoz a montáž nového bojlera v MŠ, Jánovi Belušíkovi za poskytnutie hydraulickej ruky pri postavení prevrátenej plechovej konštrukcie pri OÚ, Marianovi Turičíkovi za bezplatné zapojenie el. bojlera v MŠ, Vasilovi Císarovi za darovanie cementu pre potreby obce,

 • zodpovedal na diskusné pripomienky

 • reagoval na pripomienku p. Kukurdíka, že nedostal žiadne oficiálne rozhodnutie o pridelení financií na vodovod pod Holý vŕšok

 

K bodu č. 8: Návrh na uznesenie OZ číslo 4/2011

Starosta obce, Ing. Roman Španihel vyzval predsedu návrhovej komisie, aby poslancom OZ predložil návrh na uznesenie z dnešného rokovania OZ.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 14.4.2011 číslo 4/2011

 

Obecné zastupiteľstvo

A: berie na vedomie

 1. hodnotiacu správu o činnosti TJ Žiar Papradno za rok 2010

 2. vzdanie sa Mgr. Tarožíka Petra z pozície:

- predsedu komisie OZ pre správu majetku obce

- člena komisie OZ pre výstavbu, ÚP a dopravu

B: konštatuje, že

 1. na dnešnom zasadnutí OZ vystúpilo 11 diskutujúcich a spolu vzniesli 34 pripomienok

 2. poslanec Obecného zastupiteľstva Papradno p. Ján Šipek sa dňa 1.4.2011 písomne vzdal poslaneckého mandátu

C: osvedčuje

 1. podľa §51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. O voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, sa náhradník vo volebnom obvode č. 1 – pán Jozef Kukurdík – stal dňom 14.4.2011 poslancom Obecného zastupiteľstva v Papradne

D: schvaľuje

 1. rozbor hospodárenia Miestneho kultúrneho strediska Papradno za rok 2010 /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 2. Smernicu č. 1/2011 o obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 3. odpustenie poplatku za TKO na rok 2011 pre niektorých občanov obce, viď zoznam predložený OcÚ – oddelenie správy daní /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 4. navýšenie ceny za odvoz TKO /110 l popolnice/ pre firmu STRAKO s.r.o., Papradno v termíne od 1.3.2011 na sumu 0,70 eur/1 nádoba bez DPH /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 5. vyraďovaciu komisiu obce Papradno na roky 2011-2014 v nasledovnom zložení: Smädíšová Daniela, Klabníková Oľga, Hatajčík Štefan, Ing. Zboranová Viera, Ing. Balušík František a Hromadíková Anna /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 6. refundáciu elektrickej energie za zosilovače TKR v obci za rok 2010 v celkovej sume 427,00 eur /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 7. žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove kultúrneho domu na zriadenie predajne s použitým textilom pre Ing. Evu Gavrila, Papradno, za sumu 13,28 eur/m² bez energií /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 8. rozšírenie Materskej školy o jednu triedu v budove Základnej školy Papradno od 9/2011
  /5-za, 2-proti, 1-zdržal sa/

 9. odkúpenie pozemku pri predajni Diskont KN-C č. 111/1 o výmere 561 m² vo verejnom záujme – vybudovanie parkoviska a chráneného priestoru pre veľkorozmerné kontajnery /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 10. zastavovací nákres areálu píly pre stavebníka Milana Hromadíka ml., Papradno, ktorý sa nachádza v zmysle ÚP obce v zóne podnikateľských aktivít na pozemkoch KN-E č. 2137, 2138, 2142, 2143, 2144, 2145 v k.ú. Obce Papradno /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 11. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle §9, ods. 2 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí priamym predajom a to:

  - pozemky KN-C č. 1275, 1219, 1376/6

  - pozemky KN-E č. 2905, 20047/2, 20061, 20021, 835, 15983

  /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 12. mesačný plat starostu obce od 11.1.2011 v zmysle zákona SNR č. 253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, podľa § 3 v sume – 769,00 x 2,20 = 1692,00 eur /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 13. doplatenie rozdielu medzi pôvodným platom starostu obce a súčasný platom starostu obce za obdobie od 11.1.20011 do 31.3.2011 v sume 146,58 eur

 14. mesačný plat hlavného kontrolóra obce od 1.1.2011 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, podľa §18c v sume – 769,00 x 1,54 x 0,2 = 237,00 eur

  /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 15. doplatenie rozdielu medzi pôvodným platom HK obce a súčasným platom HK obce za obdobie od 1.1.2011 do 31.3.2011 v sume 22,46 eur /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

E: odvoláva

 1. pána Jána Šipeka z funkcie predsedu komisie OZ obce Papradno pre výstavbu, ÚP a dopravu z dôvodu vzdania sa poslaneckého mandátu / 8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

F: volí

 1. pána Petra Matejku za člena komisie OZ obce Papradno pre správu majetku obce /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

 2. Ing. Františka Balušíka za predsedu komisie OZ obce Papradno pre výstavbu, ÚP a dopravu

G: menuje

 1. Annu Hromadíkovú do funkcie vedúcej MKS Papradno na 0,5 pracovný úväzok od 1.5.2011 do 31.10.2011 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, §11 ods. 4 písm. l/ /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

H: žiada

 1. starostu obce

  a/ prehodnotiť vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijať konkrétne opatrenia

  T – budúce zasadnutie OZ /8-za, 0-proti, 0 – zdržal sa/

 2. obecnú kronikárku

  a/ o prepracovanie zápisu do obecnej kroniky za rok 2010 v chronologickom poradí uskutočnených udalostí v obci

  T – budúce zasadnutie OZ /8-za, 0-proti, 0-zdržal sa/

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno číslo 4/2011 bolo schválené: 8-za, 0-proti, 0-zdržal sa.

 

K bodu č. 9: Ukončenie

Po schválení uznesenia starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

dedina roka 2019