Zápisnica a uznesenie 03/2011 zo dňa 10.02.2011

Stiahnuť [PDF - 1 614,50 kB]

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Papradno zo dňa 10.2.2011 číslo 3/2011

Obecné zastupiteľstvo

A: berie na vedomie

 1. zhodnotenie kontroly plnenia uznesenia OZ č. 2/2011
 2. správu hlavného kontrolóra obce o kontrole používania reprezentačného fondu starostom obce v II. Polroku 2010 a analýzu spotreby PHM za rok 2010 na Agzate, Koráde, krovinorezoch a motorovej píle

B: konštatuje, že

 1. na dnešnom zasadnutí OZ vystúpilo 14 diskutujúcich a spolu vzniesli 45 pripomienok

C: schvaľuje

 1. rozpočet obce Papradno na rok 2011 /tvorí prílohu zápisnice/
  7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.
 2. presun finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia obce za rok 2010 vo výške 10 %, t.j. 9298,30 eur do fondu rozvoja rezerv obce
  7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa
 3. poverenie a prenos všetkých práv a povinností v plnom rozsahu so zatupovaním vedúceho Miestneho kultúrneho strediska Papradno na p. Emíliu Zdurienčíkovú, účtovníčku MKS Papradno v termíne od 10.2.-30.4.2011
  7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa

D: ukladá

 1. komisiám OZ finančnej a plánovacej, pre správu majetku obce a sociálnej a kultúrnej
  1. vypracovať finančnú analýzu ďalšieho fungovania kultúrneho domu pre jeho hospodárnejšie a efektívnejšie využívanie
  T: do 31.3.2011
  7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.
 2. komisii OZ pre výstavbu, ÚP a dopravu
  1. vypracovať analýzu potreba rozšírenia obecného vodovodu v obci
  T: do 30.4.2011
  7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa

E: žiada

 1. starostu obce
  1. prehodnotiť vznesené diskusné pripomienky a k podnetným návrhom prijať konkrétne opatrenia
  T: do budúceho OZ
  7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa

Uznesenie OZ číslo 3/2011 bolo schválené: 7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, ktoré sa konalo dňa 10.2.2011 o 17.00 hod. v kinosále kultúrneho domu Papradno

Prítomní poslanci: Mgr. Tarožík P., Šípek. J., Balušík M., Smädíšová D., Ing. Balušík F., Beníková A., Klabníková O.,

Neprítomní poslanci: Ing. Zboranová V., Hatajčík Š.,

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Konrola plnenia uznesenia OZ číslo 2/2011
 3. Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2011
 4. Organizačné otázky
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie OZ číslo 3/2011
 7. Ukončenie

Zasadnutie OZ zahájil a viedol Ing. Roman Španihel, starosta obce. V úvode privítal poslancov OZ a dal hlasovať o predloženom programe dnešného rokovania OZ.

Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0.

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Peter Tarožík

Ing. František Balušík.

Do návrhovej komisie boli zvolení: Danka Smädíšová

Marek Balušík

Ján Šípek.

 

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesenia OZ č. 2/2011

Starosta obce, Ing. Roman Španihel vykonal kontrolu plnenia uznesenia OZ číslo 2/2011 pričom konštatoval, že bolo uložených 8 úloh a to:

a/ hlavný kontrolór obce mal vykonať kontrolu používania reprezentačného fondu starostu obce

za II. polrok 2010 – úloha bola splnená

b/ hlavný kontrolór obce mal vypracovať analýzu spotreby PHM za rok 2010 na Agzate, Koráde,

krovinorezoch a motorovej píle – úloha bola splnená

c/ Mgr. Petrovi Tarožíkovi bolo uložené preveriť možnosť na začatie ťažby v kameňolome

na Košiaroch – úloha bola splnená

d/ prednostovi OcÚ bolo uložené pozvánky na obecné zastupiteľstvo okrem umiestňovania na web

stránku obce a úradnú tabuľu obce, vyhlasovať aj v miestom rozhlase – úloha sa plní

e/ prednostovi OcÚ bolo uložené umiestniť na dvere p. Lališovej, ktorí ďalší pracovníci OcÚ

overujú úradné listiny a podpisy – úloha bola splnená

f/ starosta obce bol požiadaný o vypracovanie finančných analýz znovu otvorenia MŚ v Luhoch

resp. zriadenia triedy MŠ – predškolákov v budove ZŠ – úloha je v riešení

g/ starosta obce bol požiadaný, aby informoval občanov obce o každej zamýšľanej investičnej akcii

v rámci obce prostredníctvom obecných novín, web stránky a informačnej tabule – úloha sa bude

plniť

h/ starosta obce bol požiadaný preveriť u záujemcov o byt z radov občanov obce, či by nemali

záujem postaviť bytovku vo svojom vlastníctve s tým, že obec by poskytla pozemok – úloha sa

bude plniť.

 

K bodu č. 3: Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2011

Starosta obce, Ing. Roman Španihel predložil poslancom OZ na schválenie návrh rozpočtu obce na rok 2011.

Pred začatím rozpravy k rozpočtu obce predložila hlavná kontrolórka obce „Stanovisko hlavného kontrolóra obce Papradno k návrhu rozpočtu na rok 2011“ so záverečným výrokom - „odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Papradne predložený návrh rozpočtu na rok 2011 schváliť.“ /stanovisko hlavného kontrolóra obce tvorí prílohu tejto zápisnice/

Starosta obce informoval poslancov OZ, že návrh rozpočtu obce na rok 2011 bol vyvesený

na úradnej tabuli obce a web stránke obce od 21.1.2011 do 7.2.2011., za toto obdobie nebola

k návrhu rozpočtu vznesená žiadna písomná pripomienka.

K predloženému návrhu rozpočtu v rozprave vystúpili:

a/ Ing. Balušík František

 • treba zvážiť ďalšie veci, ktoré nie sú zakomponované v rozpočte, ako napr.

  - zimný posypový materiál na MK

- označenie MK dopravnými značkami

- otvorenie dolnej MŠ alebo prebudovanie ZŠ pre predškolákov

- ktoré zložky majú chuť do práce, treba ich lepšie motivovať

- do MKS netreba nalievať milión Sk, ale kultúrny dom treba dať do prenájmu

b/ Mgr. Tarožík Peter

 • posypový materiál na MK treba zakúpiť z položky na opravu MK

 • na znovuotvorenie MŠ môžeme čerpať financie z fondu RR obce

Po skončení rozpravy k návrhu rozpočtu obce na rok 2011 dal starosta obce o predloženom návrhu hlasovať. Rozpočet obce na rok 2011 bol schválený /7- za, 0 – proti, 0 – zdržal sa/. Rozpočet obce tvorí prílohu zápisnice.

 

K bodu č. 4: Organizačné otázky

Starosta obce Ing. Roman Španihel v organizačných otázkach predložil na prerokova- nie:

 1. návrh na schválenie prevodu finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia obce za rok 2010 vo výške 10 % do FRR obce

 2. návrh na poverenie zastupovania vedúceho MKS Papradno pre p. Zdurienčíkovú E.

 3. hlavný kontrolór obce – správa z kontroly používania reprezentačného fondu starostu obce za II. polrok 2010 a analýza potreby PHM za rok 2010 na Agzate, krovinorezoch, Koráde

  a motorovej píle

- TarožíkP., Mgr.

  - kontrolu PHM žiada on

  - obec nemá technickú dokumentáciu o spotreba PHM od Agzatu a krovinorezov

  - spotreba na Agzate bola stiahnutá z internetu, kde sa pohybuje v rozpätí 1-2 l/hod.,

  priemer obecného Azatu bol podľa výkazu 1,4 l/mhod. - jeho Agzat nemá takú spotrebu

  - spotreba na krovinorezoch bola taktiež stiahnutá z internetu, kde sa pohybuje v rozpätí

  0,4-0,9 l/mhod., priemer obecného krovinorezu bola podľa výkazu 1 l/mhod.

  Kto minie 1 l/mhod. práce s krovinorezom?

  - na Koráde a motorovej píle nebola vykázaná spotreba za rok 2010

- Balušík F., Ing.

- keď si vedie prehľad o spotrebe PHM DHZ, prečo nie obecný úrad o spotrebe na Agzat

- starosta obce nemôže reprezentačný fond starostu používať na čo chce on

- starosta obce za IV. Q 2010 dostal odmenu a kultúrnu akciu s poslancami OZ v decem-

bri 2010 zaplatil z obecného rozpočtu

4. starosta obce navrhol OZ, aby bolo uložené komisiám OZ – finančnej a plánovacej,

pre správu majetku obce a sociálnej a kultúrnej vypracovať finančnú analýzu ďalšieho

fungovania kultúrneho domu pre jeho hospodárnejšie a efektívnejšie využívanie

5. starosta obce navrhol OZ, aby bolo uložené komisii OZ pre výstavbu, ÚP a dopravu, aby

vypracovala analýzu potreby rozšírenia vodovodu v rámci obce za účelom vypracovania PD.

 

K bodu č. 5: Diskusia

Starosta obce, Ing. Roman Španihel vyzval všetkých prítomných, aby sa zapojili

do diskusie:

a/ Mgr. Tarožík P.,

 • informoval o možnosti otvorenia kameňolomu na Košiaroch

- lom je na obecnom pozemku

- bolo by potrebné dať žiadosť na Obvodný banský úrad

- priestor musí byť zakomponovaný v územnom pláne obce

- musí byť vypracovaná PD zodpovednou osobou

- musí sa založiť obecná spoločnosť s oprávnením na ťažbu

- musí sa spracovať geologický prieskum územia

- pojem kameň pre vlastnú spotrebu zákon nepozná

b/ starosta obce

 • informoval o odvoze TKO za január 2011

 • vyzval občanov, aby čo najviac separovali odpad

 • informoval občanov, že spracoval projekt na kamerový systém na monitorovanie miest, kde sú umiestnené VRK

 • požiadal občanov, aby si vyrovnali daňové nedoplatky voči obci, aby to neskončilo exekúciou

 • vyzval nájomníkov bytoviek, aby si vyrovnali nájom

 • informoval, že obecné studne vyradené z zásobovania obyvateľstva pitnou vodou sú označené ceduľkami „Úžitková voda“ a požiadal občanov, aby tieto ceduľky neničili

 • informoval, že v KD funguje bezplatné pripojenie na internet

 • informoval, že automat na mlieko sa mu nepodarilo zaistiť od začiatku roka, ale pracuje sa stále na tom, aby v r. 2011 v obci bol

 • informoval, že v I. polroku 2011 začne výstavba kanalizácie a na vyčistení jestvujúceho zberača sa obec bude podieľať finančne sumou 6.640,00 eur

 • informoval, že dostal e-mail od občana obce, aby obec vyhlásila 1 deň na jar pre občanov obce, počas ktorého by sa zapojili do celoobecnej brigády na skrášľovaní ŽP

 • informoval, že ho oslovila p. Jandúšiková, ktorá chce obnoviť folklórny súbor v obci a požiadal občanov, ktorí majú záujem, nech sa u nej prihlásia

 • informoval občanov, že sa v krátkej dobe dá do prevádzky nová web stránka obce

 • informoval, že je za to, aby sa nová bytovka stavala, ale nie je za to, aby sa stavala prestavbou starej materskej školy

c/ Šípek Ján

 • žiada, aby bola opravená MK k bytovkám v Luhoch aspoň vysypaním makadamom

 • žiada, by sa pri p. Pračkovi osadilo dopravné zrkadlo

d/ Smädíšová D.

 • či by sa v TKR nedal upraviť zlý príjem kanála LUMEN

  Turičík M. -v niektorých úsekoch treba vymeniť rozvody

- detské kanály neplatené zatiaľ nie sú

 • žiada, aby sa zamedzilo vypúšťaniu strešných vôd priamo na MK

 • či budú jednotlivým poslancom OZ pridelené jednotlivé rajóny v obci, za ktoré budú zodpovedať

e/ Beníková A.

 • informovala sa, či už sa začalo s odkúpením pozemku pri Diskonte

 • keby VPP posadili stromčeky okolo VKR tam kde sa dá

 • priestor od zdravotného strediska po most pri pohostinstve Papradňanka treba upraviť

  a zamedziť občanom, aby si tam vytvárali skládky materiálu

 • priestor nad mostom pri pohostinstve Papradňanka treba upraviť

 • bolo by potrebné pri každej zastávke SAD umiestniť informačnú tabuľu

 • zakázať lepenie plagátov na zastávky SAD

 • čo budeme robiť so starými polorozpadnutými objektami v obci

f/ Klabníková D.

 • vo VZN obce ja schválený poplatok za užívanie obecného pozemku

 • treba dať do VZN, aby sa majitelia starali o svoje pozemku a tieto udržiavali

g/ Klabníková O.

 • treba upozorniť občanov, aby neparkovali automobily na MK

 • čo je s platbami za hrobové miesta, aby tí občania čo už zaplatili, neboli voči tým občanom, ktorí ešte nezaplatili, ukrátení na platbách

h/ Pavúk J.

 • treba rozhodnúť, koľko krát treba kosiť cintorín, keď 3x v roku nestačí, ale či na to budeme mať

 • 200 eur mesačne pre správcu cintorína a domu smútku je veľa či málo

  - na túto otázku zodpovedal správca cintorína

 • TKR je bez povolenia a preto netreba rozširovať o nové stanice

 • na VPP treba riadny bič, aby sa spamätali, treba, aby robili a nie sa zašívali, treba prijať tvrdé opatrenia voči tým, ktorí sa opíjajú a kazia morálku aj ostatným, takých treba prepustiť

 • pri 6 b.j. v Luhoch sú kontajnery na sklo a plasty, treba tam spraviť betónovú platňu

ch/ Balušík F., Ing.

 • vyzval občanov obce, aby v rámci v minulosti zaužívaných akcií „Z“ si upravili okolie svojich rodinných domov a pritom nezabudli ostrihať konáre stromov a kríkov, ktoré prečnievajú

  cez ploty na MK

 • VPP pracovníkom zakázať popíjanie v práci, aby tu bola aspoň nejaká kultúra

 • v obci máme množstvo starých domov, neupravených pozemkov, preto treba vyzvať majiteľov, aby si to upravili a tým zamedzili ohrozovaniu ostatných občanov

 • požiadal správcu cintorína, aby pri budovaní nových obrúb hrobov bol prítomný za účelom nezaberania iných hrobov

 • na budovanie obrúb hrobov treba dávať povolenie a bude pokoj

i/ Zboranová A.

 • to je hanba ako VPP robia, v kuse sú opití a ešte vypytujú od občanov alkohol alebo peniaze naň

j/ Balušík Ambro

 • treba zaviesť zber chladničiek a televízorov

k/ Klabník Pavol

 • mal dotaz ako sa bude čistiť kanalizačný zberač v doline

l/ Janičík Peter, Ing.

 • ako chcete riešiť TKO mimo obce, keď tam vozia cudzí ľudia

m/ Nemčík Štefan

 • na šrotovisko železa ľudia vozia všeličo, aj to čo tam nepatrí

 

K bodu č. 6: Návrh na uznesenie OZ č. 3/2011

Starosta obce, Ing. Roman Španihel vyzval predsedu návrhovej komisie, aby poslancom OZ predložil návrh na uznesenie z dnešného rokovania OZ.

 

 

dedina roka 2019