Uznesenie Obecného zastupiteľstva číslo 5/2016 zo dňa 21.09.2016

Stiahnuť [PDF - 327,29 kB]

Uznesenie OZ číslo: 5/2016

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Papradno, konaného dňa 21.09.2016 v zasadačke obecného úradu na prízemí.

 

Obecné zastupiteľstvo:

a) konštatuje, že

1. Územný  plán obce Papradno (ÚPN-O Papradno) bol spracovaný a prerokovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“);

2. Dodatok k VZN 3/2015, ktorým sa objasňujú niektoré pojmy záväznej časti ÚPN-O Papradno je v súlade s pripomienkami dotknutých orgánov k  Územného plánu obce Papradno (ÚPN-O Papradno), ktoré boli akceptované;

3. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Papradno, ktorým sa vyhlasuje Dodatok k VZN 3/2015, ktorým sa objasňujú niektoré pojmy záväznej časti ÚPN-O Papradno je v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o  všeobecných  technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

b) berie na vedomie

1. Správu hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách za I. polrok 2016;

2. Konsolidovanú výročnú správu Obce Papradno za rok 2015;

3. Správu audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia za rok 2015;

4. Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu obce Papradno k 30.6.2016;

5. Správu o plnení PHSR 2006-2015;

6. Informáciu o rozpočtových opatreniach č. 3/2016 – 11/2016;

7. Vzdanie sa funkcie člena kultúrnej komisie pri OZ v obci Papradno Emílie Šamajovej ku dňu 30.6.2016;

8. Správu Základnej školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016;

9. Žiadosť Agnesy a Jozefa Balušíkovcov, s. č. 1187 o reguláciu kanála pri RD 1187;

10. Žiadosť Kamily Páleníkovej, Papradno 1246 o výmenu odvodňovacích žľabov a vymurovanie oporného múrika pri rodinnom dome č. 1246;

 

 

c) schvaľuje

1. plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2016;

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

2. odmenu pre HKO za I. polrok 2016 v súlade s §18c  ods. 1 a 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 20 % z  platu HKO za I. polrok 2016;

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

 

3. účelové čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov pre materskú školu na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 500,00 EUR;

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

4. Žiadosť o pridelenie limitu výdavkov pre Základnú školu za II. a III. štvrťrok v sume 7 611,28 €;

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

5. Odpis pohľadávky zo Zámennej zmluvy č. 2016/133, predmetom ktorej bol prevod obecných pozemkov ( v hodnote 131 000 €) za majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja ( v hodnote 85 335,73 €). Vzniknutý rozdiel v sume 45 664,27 € zaúčtovať do nákladov obce v zmysle platných zákonov;

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

6. Rozpočtové opatrenie č. 12/2016;

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

 

7. Žiadosť o povolenie úpravy rozpočtu z položky 63 – tovary a služby  vo výške 7 000 € na položku 61 mzdy vo výške 7 000 € pre CSS Obce Papradno;

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

 

8. Všeobecné záväzné nariadenie obce Papradno č. 4/2016, ktorým sa vyhlasuje Dodatok k VZN 3/2015, ktorým sa objasňujú niektoré pojmy záväznej časti ÚPN-O Papradno;

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

 

9. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9, odst.2, písm. c zákona 138/91 Zb. o majetku obcí priamym predajom a to: -časť pozemku KNE  20047/2  o výmere 36 m2 pre žiadateľa Pavla Majšíka, 018 13 Papradno 1153;

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

 

10. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9, odst.2, písm. c zákona 138/91 Zb. o majetku obcí priamym predajom a to: -časť pozemku KNE 7609 o výmere cca 400 m2 pod rodinným domom s. č. 888 pre žiadateľa  Zdenu Balážikovú, Papradno 888;

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

 

11. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9, odst.2, písm. c zákona 138/91 Zb. o majetku obcí priamym predajom a to: - parcelu KNE 843 o výmere 141 m2 a  parcelu KNE 842 o výmere 57 m2 pre žiadateľa Helenu Hahnovú, Komenského 1310/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto podmieneného kladným stanoviskom správcu toku;

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

 

12. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9, odst.2, písm. c zákona 138/91 Zb. o majetku obcí priamym predajom a to: - parcelu KNC 3215/38 o výmere 86 m2, druh trvalé trávne porasty pre žiadateľov Ing. Jozefa Hajčíka a Annu Hajčíkovú, Brvnište 81;

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

 

13. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9, odst.2, písm .c zákona 138/91 Zb. o majetku obcí priamym predajom a to: - pozemok KNC 121 – časť parcely KNE 17567 o výmere 56 m2, ostatná plocha pre žiadateľa Petra Balušíka a Evu Balušíkovú, Brvnište 185;

Za: 6 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 1 (Ing. Viera Zboranová)

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

 

14. uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na uloženie rozvodov vody v časti „Pod Kremnicou“ s  Danielom Palkom a manželkou na parcele KNC 3272/9 a  Karolom Priesečanom, Emíliou Hrebičíkovou, Albínou Bulíkovou, Milanom Priesečanom, Ladislavom Priesečanom na parcele KNC 2571;

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

 

15. vytvorenie spevnených plôch vybudovaných na vlastné náklady nájomcami pri bytovom dome č. 1526 na základe určenia plochy stavebnou komisiou za cenu nájmu 20 €/ rok /plocha

Za: 7 poslancov (Oľga Klabníková, Bc. Erika Piačková, Daniela Smädišová, Roman Vachalík, Ing. Viera Zboranová, Mgr. Milada Fortuníková, Anna Beníková)

Proti:0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Počet všetkých poslancov: 9

 

d) zamieta:

1. Predaj pozemku parc. č. KNE 20060  v k. ú. Papradno Pavlovi Majšíkovi (žiadosť č. 775/2016)  alebo Marekovi Levčíkovi (žiadosť č. 836/2016);

2. odpredaj časti pozemku KNE 3176 pre žiadateľa Juraja Majšíka;

 

e) deleguje:

1. zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole, Papradno 312, 018 13 Papradno Ing. Vieru Zboranovú, Ing. Romana Španihela a Mgr. Miladu Fortuníkovú;

 

f) žiada:

Ing. Romana Španihela  – starostu obce Papradno

1. podľa § 27 ods. 4, písm. a) stavebného zákona zverejniť Dodatok k VZN 3/2015, ktorým sa objasňujú niektoré pojmy záväznej časti ÚPN-O Papradno Všeobecným záväzným nariadením obce Papradno vyvesením na úradnej tabuli na dobu najmenej 30 dní spôsobom v mieste obvyklým. Termín :  do troch mesiacov;

g) ukladá:

1. Ing. Anne Pozníkovej, pracovníčke Obecného úradu, vyžiadať si stanovisko správcu toku k predaju pozemku parcelu KNE 843 o výmere 141 m2 a  parcelu KNE 842 o výmere 57 m2 pre žiadateľa Helenu Hahnovú, Komenského 1310/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

 

 

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ.

 

 

 

Ing. Roman Španihel

starosta Obce Papradno

 

 

dedina roka 2019