Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 19 kB) doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce do 08. 01. 2020.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme na adresu Obec Papradno, Ing. Roman Španihel, Papradno 315, 018 13 Papradno alebo elektronicky na adresu papradno@papradno.sk. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

 

dedina roka 2019