Vyhlásenie výberového konania na miesto hlavného kontrolóra obce Papradno

Stiahnuť [PDF - 222,65 kB]

 

OBEC  PAPRADNO
vyhlasuje výberové konanie na funkciu:
HLAVNÝ  KONTROLÓR  OBCE  PAPRADNO

 

V súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Papradne 30/2019 zo dňa 19.6.2019.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Papradno zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do 2. septembra 2019 do 15:30 hodiny


na adresu Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno

v uzavretej obálke, označenej
„ VOĽBA  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ !“

Výberové konanie sa uskutoční 18.9.2019 o 18.00

Požiadavky:

· ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie;

· bezúhonnosť;

· spôsobilosť na právne úkony;

· aktívna znalosť práce s PC;

· znalosť základných noriem samosprávy;

· účasť na výberovom konaní dňa 18.9.2019 o 18.00 na Obecnom úrade v Papradne.

Všeobecné podmienky:

· úväzok hlavného kontrolóra bude 0,2;

· hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov;

· Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce a funkciou podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry;

  • plat hlavného kontrolóra je v zmysle §18c zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení;

· predpokladaný nástup do zamestnania 1.10.2019.

Náležitosti písomnej prihlášky:

· Písomná prihláška bude obsahovať: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu resp. adresa na doručenie na adresu, ktorá nie je zhodná s trvalým pobytom, kontaktné údaje: e-mail, telefón, účel podania písomnej prihlášky;

  • Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície;
  • Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

· Písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce www.papradno.sk obce dňa: 8.7.2019

Zvesené z úradnej tabule obce dňa:

 

Bližšie informácie poskytne Obecný úrad Papradno, č. t. 042/4393379, 0910 991 221.

 

 

Ing. Roman Španihel, v. r.
starosta obce

 

dedina roka 2019