Výberové konanie

Stiahnuť [PDF - 398,99 kB]

Obec Papradno

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

Riaditeľ/ -ka Centra sociálnych služieb Obce Papradno

so sídlom Papradno 12

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • 3 roky praxe v riadiacej oblasti
 • prax v sociálnej oblasti vítaná,
 • znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb, najmä zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci,
 • znalosť ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, Zákonník práce, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými prostriedkami.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 • byť bezúhonný,
 • spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 • ovládať príslušnú legislatívu,
 • byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, mať organizačné schopnosti, vedieť riešiť problémy, vedieť koncepčne tvoriť a pracovať pod tlakom,

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • prehľad doterajšej praxe,
 • doklad preukazujúci prax, resp. potvrdenie zamestnávateľa o praxi v riadiacich pozíciách v dĺžke najmenej 3 roky, alebo prax v sociálnej oblasti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účel výberového konania,
 • predložiť projekt so zameraním na „Rozvoj zariadenia sociálnych služieb s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov, rozvoj spolupráce v regióne a hospodárne, efektívne, účinné a účelné vynakladanie verejných zdrojov“ .

Formálna úprava dokumentu: Projekt „Rozvoj zariadenia sociálnych služieb...“ je potrebné

spracovať písomne, v textovom editore v rozsahu max 5 strán formátu A4.

 

Ponúkaný základný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.

* Nepredloženie niektorého z dokladov a príloh alebo neskoré doručenie prihlášky na VK môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z VK.

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2022

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na

adresu :

 

Obec Papradno

Papradno 315

018 13 Papradno

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK riaditeľ CSS“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 26.11.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Obec Papradno.

V Papradne 18.10.2021

 

Ing. Roman Španihel

Starosta obce

 

dedina roka 2019