Verejná vyhláška - Vladimír Húdek Papradno č.1344 - oznámenie o oplotení pozemku parcelné číslo KN-C 4718/23 o výmere 3987 m2

Stiahnuť [PDF - 1 084,75 kB]

dedina roka 2019